TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

t-z

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] f-h ] i-k ] l-n ] o-q ] r-s ] [ t-z ]
  

Up

T carrier

T taşıyıcısı

table

çizelge

Tactical Automatic Digital Switching System (TADSS)

taktik otomatik sayısal anahtarlama sistemi

tactical communications

taktiksel haberleşme

tactical data information link (TADIL)

taktiksel veri bilgi hattı

tag

etiket, elektronik etiket

tag image file format (TIFF)

elektronik etiket görüntü dosya biçimi

tag switching

etiket anahtarlama

tail circuit

sonlandırma devresi

tail end hop off

hat sonları arası mesafe

tail-end

son uç

takeoff angle

kalkış açısı

talk time

konuşma süresi

talkback

kayıt stüdyolarında kullanılan ses sistemi

talking terminal

konuşma uçbirimi

tandem data circuit

tandem veri devresi, zincirleme veri devresi

tandem networks

peş peşe ağlar, düz geçiş ağı

tandem office

tandem santral

tandem switching

tandem anahtarlama, ardışık anahtarlama

tandem switching system

tandem/ düz geçiş anahtarlama sistemi

tandem tie trunk network (TTTN)

tandem bağlı trunk şebekesi

tap

çıkma, priz, bağlantı ucu

tape backup device

manyetik bant yedekleme cihazı

target

hedef

tariff

tarife

tariff barriers

tarife engelleri

tariff concessions

tarife imtiyazı

tariff description

tarife tanımı

tariff headings

tarife pozisyonları

tariff mediated network externalities

tarife kaynaklı şebeke dışsallıkları

tariff rebalancing

tarifeyi yeniden dengeleme

task information base (TIB)

görev bilgi tabanı

task server

görev sunucusu

T-carrier system

T-taşıyıcı sistem

T-connector

T bağlayıcı

TCP wrapper

bir ağ izleme ve denetim aracı

tear drop attack

sistemi çökertici (çökerten) saldırı

technical assistance information exchange (TAIEX)

teknik destek ve bilgi değişim ofisi

technical barrier

teknik engel

technical change proposal

teknik değişim önerisi

Technical Commision on Telecommunications For Central America (COMTELCA)

Orta Amerika Telekomünikasyon Teknik Komisyonu

technical operation and control center (TOCC)

teknik işletim ve denetim merkezi

Technical Recommendations Application Committe (TRAC)

Teknik Tavsiyeleri Uygulama Komitesi

technical regulation

teknik düzenleme

technical report

teknik rapor

technical specifications

teknik özellikler

technological neutrality

teknolojiden bağımsızlık

technology enabler

teknolojiye imkan veren cihaz

technophile

teknoloji hayranı

technophobe

teknolojiden korkan

teleaction service

uzaktan işlem hizmeti

telecommand

Telekumanda / uzaktan komut / uzaktan komut

telecommunication

telekomünikasyon

telecommunication architecture

telekomünikasyon mimarisi

Telecommunication Certification Body

Telekomünikasyon Belgelendirme Kurumu

telecommunication circuit

telekomünikasyon devresi

Telecommunication Conformity Assessment and Market

Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirme ve Pazar Gözetimi Komitesi

Telecommunication Development Sector (TDS)

Telekomünikasyon Kalkınma Sektörü

telecommunication expert

telekomünikasyon uzmanı

telecommunication infrastructure

telekomünikasyon altyapısı

telecommunication input billing system (TIBS)

telekomünikasyon girdi faturalandırma sistemi

telecommunication license

telekomünikasyon lisansı

telecommunication line

telekomünikasyon hattı

Telecommunication Manager Association (TMA)

Telekomünikasyon Yönetici Birliği

telecommunication path

telekomünikasyon yolu

Telecommunication Standardization Bureau (TSB)

Telekomünikasyon Standardizasyon Bürosu (TSB)

telecommunication standardization sector

telekomünikasyon standartları sektörü

telecommunication terminal equipment (TTE)

telekomünikasyon uçbirim teçhizatı

telecommunication user group (TUG)

telekomünikasyon kullanıcı grubu

telecommunications access method (TCAM)

telekomünikasyon erişim yöntemi

telecommunications act

telekomünikasyon kanunu

telecommunications administration

telekomünikasyon idaresi

telecommunications administrative centre (TAC)

telekomünikasyon idare merkezi

telecommunications and internet protocol harmonisation over networks (TIPHON)

telekomünikasyon ve internet protokolünün şebekeler üzerinden uyumlaştırılması

Telecommunications Authority (TA)

Telekomünikasyon Kurumu (TK)

telecommunications closet

telekomünikasyon dolabı

telecommunications company

telekomünikasyon şirketi

telecommunications development advisory group (TDAG)

telekomünikasyon kalkınma danışma grubu

telecommunications device for the deaf

işitme engelliler için telekomünikasyon cihazı

Telecommunications Industry Association (TIA)

Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği

telecommunications industry forum (TCIF)

telekomünikasyon endüstrisi forumu

telecommunications information networking architecture (TINA)

telekomünikasyon bilgi şebeke mimarisi

telecommunications management network (TMN)

telekomünikasyon yönetim şebekesi

telecommunications manager

telekomünikasyon yöneticisi

telecommunications operator (TO)

telekomünikasyon işletmecisi

telecommunications regulation process

telekomünikasyon düzenleme süreci

telecommunications room

yatay kablo dağıtımı için kullanılan sistem odası

telecommunications security

telekomünikasyon güvenliği

telecommunications service priority

telekomünikasyon hizmeti önceliği

telecommunications services licence

telekomünikasyon hizmetleri lisansı

telecommunications standards reference manual (TSRM)

telekomünikasyon standartları referans el kitabı

Telecommunications Users Association (TUA)

Telekomünikasyon Kullanıcıları Birliği

telecommuting

uzaktan çalışma

teledensity

telekomünikasyon sistemleri kullanım yoğunluğu

telegram

telgraf

telemarketing

uzaktan pazarlama

telematics

telematik

Telematics Expert Group

Telematik Uzman Grubu

telematics infrastructure

telematik altyapısı

telemeasuring equipment

uzaktan ölçme cihazı

telemetry

uzaktan ölçme, uzaktan teşhis

telemetry, tracking and control

uzaktan ölçüm, izleme ve denetim

telephone answering and recording machine (TARM)

telefon cevaplama ve kayıt makinası

telephone answering set

telefon yanıt cihazı

telephone coupling loss (TCL)

telefon bağlantı kaybı

telephone handset

telefon makinası, telefon ahizesi

telephone identity module (TIM)

telefon kimlik modülü

telephone line

telefon hattı

telephone network

telefon şebekesi

telephone number

telefon numarası

telephone sidetone

telefon yan ton işareti

telephone switchboard

telefon santralı

telephone switching equipment

telefon anahtarlama teçhizatı

telephony

telefon hizmeti

telephony application programming interface (TAPI)

telefon uygulaması programlama arayüzü

telephony applications system (APT)

telefon uygulamaları sistemi

telephony controller

telefon denetim cihazı

telephony over passive optical network (TPON)

pasif optik şebeke üzerinden telefon hizmeti

teleprocessing

uzaktan işleme

teleprocessing network

uzaktan işleme şebekesi

teleservice

telehizmet / uzaktan hizmet

teletex

telemetin / uzaktan metin

teletex service

telemetin / uzaktan metin hizmeti

television households

televizyona sahip hanehalkı

television transmitter

televizyon vericisi

televoting (VOT)

uzaktan oylama

teleworking

uzaktan çalışma

telnet

bir ağ protokolü (TELecommunıcation NETwork)

temperature and power supply voltage

sıcaklık ve güç kaynak gerilimi

temperature coefficient

sıcaklık katsayısı

temperature compensated power bridge

sıcaklık uyumlu güç köprüsü

temperature range

sıcaklık aralığı

temporal filtering

geçici süzgeçleme

temporary admission

geçici kabul

temporary data

geçici veri

temporary mobile subscriber identity (TMSI)

geçici mobil abone kimliği

temporary read/write error

geçici okuma/yazma hatası

tendering procedure

ihale usulü, teklif verme usulü

term of the licence

lisans süresi

terminal

uçbirim

terminal adapter

uçbirim uyarlayıcısı

terminal box

uçbirim kutusu

terminal box

bağlantı kutusu

terminal cluster

uçbirim kümesi

terminal cluster

uçbirim topağı

terminal component

uçbirim bileşeni

terminal connector

uçbirim bağlayıcı

terminal connector

uç bağlacı

terminal emulation

uçbirim öykünümü

terminal endpoint (TE) functional group

sonlandırma uç noktası fonksiyonel grubu

terminal equipment

uçbirim teçhizatı

terminal exchange

uçbirim santralı

terminal job

uçbirim görevi

terminal mobility

uçbirim taşınırlığı

terminal mobility

uçbirim hareketliliği

terminal mobility management

uçbirim taşınırlık yönetimi

terminal multiconnector

uçbirim çoklu bağlayıcı

terminal multiplexer

uçbirim çoklayıcısı

terminal node

uçbirim düğümü

terminal pair

uçbirim çifti

terminal port

uçbirim çıkışı

terminal port

veri giriş çıkış kapısı

terminal server

uçbirim sunucusu

terminal server

uçbirim sunucusu

terminal velocity

son hız

terminated line

sonlandırılmış hat

terminating

sonlandırma

terminating call screening (TCS)

sonlandırıcı çağrının ekranlanması

termination

sonlanma, sonlandırma

termination gateway

sonlandırma ağ geçidi

terresterial digital audio broadcasting (T-DAB)

karasal sayısal ses yayıncılığı

terresterial flight telephone system (TFTS)

karasal uçuş telefon sistemi

terrestrial

karasal

terrestrial communication

karasal iletişim

terrestrial fixed systems (FS)

karasal sabit sistemler

terrestrial radiocommunication

karasal radyo haberleşmesi

terrestrial station

karasal istasyon

terrestrial trunked radio (TETRA)

karasal telsiz / radyo omurgası

test data

test verisi

test of supplementary services

bütünleyici servislerin testi

testing, certification and inspection institutions

test, belgelendirme ve muayene kuruluşları

the network limited capacity

şebekeyle sınırlı yetenek

theft of service

hizmet hırsızlığı

thermal noise

ısısal gürültü, ısıl gürültü

thermal radiation

ısısal ışıma, ısıl ışıma

thermal resistance

ısıl direnç

thickwire

kalın kablo, özgün bir IEEE 10 Mbps etherhet standardı

thin client

ince istemci

thin client fat server model

ince istemci büyük sunucu modeli

thin route network

seyrek güzergahlı ağ

thin server

küçük sunucu

thin-film optical modulator

ince filmli optik kipleyici

thin-film optical waveguide

ince film optik dalga kılavuzu

thinwire

ince kablo, açık kaynaklı, Java tabanlı bir web uygulama çatısı

third generation (3G)

üçüncü nesil (3N)

third generation partnership project

3N ortaklık projesi

third generation services

üçüncü nesil hizmetleri

third order intercept

üçüncü mertebeden önleme, üçüncü dereceden kesişim

third party

üçüncü taraf

third party billing

müşteri seneti, üçüncü taraf faturalandırması

third party collection

üçüncü taraf katkısı, üçüncü taraf tahsilatı

third-order intercept point

üçüncü mertebeden önleme noktası, üçüncü dereceden kesişim noktası

thread-of-life communications

acil haberleşme

threat

tehdit

three dimensional television (3DTV)

üç boyutlu televizyon

three-way-calling (3WC)

3 yönlü arama

threshold

eşik, eşik seviyesi

threshold price

eşik fiyatı

through communication

direk (aktarmasız) haberleşme

through connection

direk (aktarmasız) bağlantı

through-group equipment

grup içi teçhizat, gruplararası teçhizat

throughput

veri hacmi

through-supergroup equipment

üst grup içi teçhizat, üst gruplararası teçhizat

tie line

santrallar arası bağlantı hattı

tie-line network

bağlantı hattı şebekesi

tight buffer

sıkı arabellek

tight buffered

sıkı tamponlu

tightly coupled

sıkı sıkıya bağlaşmış

time assigned speech interpolation (TASI)

zaman tahsisli konuşma ara değerlemesi

time code ambiguity

zaman kodlu belirsizlik

time division duplex

eş zamanlı çift yönlü zaman bölmesi

time division multiple access (TDMA)

zaman bölmeli çoklu erişim

time division multiplexing

zaman bölmeli çoklama

time domain

zaman alanı

time domain coding

zaman alan kodlaması

time frame

zaman çerçevesi

time guard band

zamana göre koruma bandı

time interval

zaman aralığı

time of day routing

zamansal yönlendirme, günün saatine bağlı yönlendirme

time out

zaman aşımı

time response of open loop output power control

açık döngü çıkış güç kontrolünün zaman tepkisi

time scale

zaman cetveli

time sharing

zaman paylaşımı

time sharing option

zaman paylaşım seçeneği

time shift

zaman kaydırma

time slice

zaman dilimi

time slot

zaman dilimi

time slot interchange

zaman dilimi değiş tokuşu

time temperature regression

zamanla-sıcaklık arasındaki ilişkiyi ölçen regresyon analizi

time to live (TTL)

ömür, yaşama süresi

timebase corrector

zamana dayalı düzeltici

timed break recall (TBR)

aralıklı tekrar arama

timed call

süreli çağrı

time-delay network

zaman geciktirmeli şebeke

time-derived channel

zaman türevli kanal

time-domain reflectometry

zaman alanı yansıma ölçümü

time-gated direct-sequence spread spectrum

zaman kapılı doğrudan sıralı yaygın spektrum

timeout error

zaman aşımı hatası

timer server

zamanlama sunucusu

timer-reference

zamanlayıcı-referans

timing

zamanlama

TL timer

TL zamanlayıcısı

T-network

T-şebekesi

to cancel a call

çağrıyı iptal etmek

to make a regulation

düzenleme yapmak, tüzük çıkarmak

to originate a call

çağrıyı başlatmak

to route a call

çağrıyı yönlendirmek

token

paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaret

token bus

paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli veri yolu

token card

paket anahtarlamalı devrede özel işaret kartı

token passing bus local area network

paket anahtarlamalı devrelerde kullanılan özel işaretli yerel alan şebekesi

token ring network

simgeli halka ağı

token-bus network

simgeli veri yolu ağı

tolerance

özür payı, tolerans

toll

uzun mesafe, ücret

toll call

uzak mesafe araması arama ücreti

toll carrier

uzun mesafe taşıyıcısı

toll circuit

uzak mesafe devresi

toll connecting trunk

uzak mesafe bağlantı omurgası

toll fraud

ücret sahtekarlığı

toll ticketing house

ön ödeme merkezi

tone diversity

ton çeşitliliği, ton farklılığı

tone signaling

ton ile işaretleşme

top-level domain

en üst düzey alanı

topology of network

ağ topolojisi, şebeke topolojisi

total access communication system (TACS)

toplam erişim haberleşme sistemi

total access communications

toplam erişim haberleşmesi

total cable run-length

toplam kablo çalışma uzunluğu

total cost

toplam maliyet

total harmonic distortion

toplam harmonik bozulma

total internal reflection

toplam iç yansıma

total line length

toplam hat uzunluğu, toplam satır uzunluğu

total quality management (TQM)

toplam kalite yönetimi

touch call

dokunmatik arama

touch screen

dokunmatik ekran

touch sensitive

dokunmaya duyarlı

traceroute

iz yolu

track average amplitude

ortalama genlik takibi, ortalama genlik izi

trackback

geri izleme

tracking

izleme

tracking and relay satellite system (TDMS)

izleme ve röle uydu sistemi

tracking error of white shading

beyaz gölgelemedeki izleme hatası

trade electronic data interchange system (TEDIS)

ticari elektronik veri değişim sistemi

traditional arrangements

geleneksel düzenlemeler

traffic channel

trafik kanalı

traffic channel preamble

trafik kanalı ön işareti

traffic descriptor

trafik tanımlayıcı

traffic encryption key (TEK)

trafik şifreleme anahtarı

traffic engineering

trafik mühendisliği

traffic intensity

trafik yoğunluğu

traffic service position system (TSPS)

trafik hizmet pozisyon sistemi

traffic shaping

trafik şekillendirme

traffic usage recorder

trafik kullanım kaydedicisi

traffic-flow security

trafik akış güvenliği

transborder data flow

sınırlararası veri akışı

transceiver

alıcı-verici

transcoding

kod çevrimi

transfer

aktarma, aktarım

transfer circuit

aktarım devresi

transfer impedance

aktarım empedansı

transfer rate

aktarım hızı

transformer bridge

trafo köprüsü

transient

geçiş, geçici

transistor-transistor logic circuit

transistörden transistöre mantık devresi

transit exchange level

transit santral seviyesi

transit network

geçiş şebekesi

transit network identification

aktarma şebekesi numarası (kimliği)

transit node

geçiş düğümü

translation buffer

çeviri arabelleği

translational bridging

çevirmeli köprüleme

transmission

iletim

transmission capacity

iletim kapasitesi

transmission control

iletim denetimi

transmission control protocol (TCP)

iletim denetim protokolü

transmission convergence

iletim yakınsaması

transmission frame

iletim çerçevesi

transmission header

iletim işaret başlığı

transmission impairments

iletim zayıflaması, iletim bozulması

transmission interface

iletim arayüzü

transmission line

iletim hattı

transmission loss

iletim kaybı

transmission medium

iletim ortamı

transmission on demand

istek üzerine iletim

transmission window

iletim penceresi

transmission with information feedback

bilgi geri beslemeli iletim

transmit bandwidth

gönderme bant genişliği

transmit fibre optic terminal device

iletim lif optik terminal cihazı

transmit frequency control

gönderme frekans denetimi

transmit objective loudness rating (TOLR)

gönderme amaçlı gürültü derecelendirme

transmit offset

gönderme sapması

transmit power

verici gücü

transmit subsystem monitoring

gönderme alt sistem izlemesi

transmit-audio response

gönderme-ses tepkisi

transmit-audio sensitivity

gönderme-ses hassasiyeti

transmitter

verici

transmitter adjacent channel power

verici yan kanal  gücü

transmitter attack time

verici başlangıç süresi

transmitter attack-time delay

frekansa kilitlenme anından belli bir genliğe ulaşılana kadar yaşanan gecikme, vericinin göndermedeki gecikme süresi

transmitter burst envelope

verici patlama zarfı

transmitter frequency accuracy

verici frekans doğruluğu

transmitter idle power output

verici boş güç çıkışı

transmitter intermodulation spurious emissions

verici iç modülasyon istenmeyen yayınlar

transmitter minimum output power

verici asgari çıkış gücü

transmitter output: ramp-down

verici çıkışı : azalma

transmitter output: ramp-up

verici çıkışı : artış

transmitter power range

verici gücü erimi

transmitter shut off

verici kapanması

transmitter shut-off facility

verici kapatma imkanı

transmitter spectrum emission mask

verici spektrum yayım maskı

trans-national broadband backbone (TBB)

uluslararası genişbant omurgası

transparency of interconnection arrangement

arabağlantı düzenlemelerinin şeffaflığı

transparent bridging

şeffaf köprüleme

transparent network

şeffaf şebeke

transponder (TRANSMITTER-RESPONDER)

elektromanyetik taşıyıcı, transponder( verici-cevaplayıcı)

transport driver interface

taşıma sürücüsü arayüzü

transport layer

taşıma katmanı

transport service access point

taşıma hizmeti erişim noktası

transportable regional remote station

uzaktan kumandalı seyyar monitör bölge istasyonu,uzaktan erişimli mobil bölgesel istasyon

transposed transmission line

çaprazlanmış (geçişli) iletim hattı

transposer exclusion band

transfonder harici bandı,aktarıcının ölçümleri dışında kalan frekans bandı

transverse component

çapraz bileşen

transverse electric and magnetic (TEM) mode

çapraz elektrik ve manyetik kipi

transverse offset loss

çapraz sapma kaybı

transverse parity check

çapraz eşlik denetimi

transverse redundancy check (TRC)

çapraz artıklık denetimi

trap

tuzak

travelling wave

giden dalga

tree

ağaç

tree network

ağaç yapılı ağ

tree search

ağaç türü arama

tree topology

ağaç topolojisi

tree view

ağaç görünümü

trial period

deneme süresi

trial-band

deneme bandı

tributary station

bağımlı istasyon

trigger

tetiklemek, tetikleyici

trigger detection point

tetiklemeyi belirleme noktası

triple DES

üçlü DES uygulaması

triple level metal (TLM)

üç seviyeli metal

trivial file transfer protocol

önemsiz dosya aktarım protokolü

trojan

Truva atı

troll

internet ortamında gönderdiği mesajlarla tartışma başlatan kişi, internet tartışma gruplarına karşıt veya ilgisiz mesajlar gönderen kimse

tromboning

trombonlama (bir telefon görüşmesi kurulurken gereksiz devrelerin kullanılması durumu)

tropospheric duct

troposferik kanal

tropospheric propogation

troposferik yayılım

tropospheric scatter

troposferik saçılma

tropospheric scatter communication

troposferdeki yayılım iletişimi

tropospheric wave

troposferik dalga

true power

doğru güç

truesync

elektronik araçlardaki uygulamaların birlikte uyumlu çalışmasını sağlayan teknoloji

trunk

trank

trunk private mobile radio (TPMR)

trank özel mobil telsiz

trunking gateway

trank geçiti

trusted computing base

güvenilir hesaplama tabanı

trusted port

güvenli kapı

T-span

T aralığı

tune control

ayar düğmesi (denetimi)

tuner

frekans ayarlayıcısı

tunnelling

tünelleme

Turkish Accreditation Agency

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Turkish Standards Institute

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

turn around time

iş dönüş süresi, yanıt süresi, dönüş gecikmesi

tweak freak

internette karşılaşılan sorunları çözmeye yarayan kişi ya da program

tweeking

sistemin kasıtlı bozulması, performance optimizasyonu için ayarlama yapmak

tweeter

yüksek frekanslı hoparlör

twinaxial cable

ikizeksenli kablo

twisted pair

burgulu çift

twisted-pair cable

burgulu kablo çifti

two-pilot regulation

iki pilot uygulamalı düzenleme

two-port network

iki kapılı şebeke

two-sample variance

iki örnekli değişim, iki örnekli sapma

two-signal method

iki işaretli yöntem

two-source frequency keying

iki kaynaklı frekans anahtarlama

two-step activation

iki adımda etkinleştirme

two-terminal network

iki uçbirimli şebeke

two-tone telegraph

iki ton işaretli telgraf

two-way alternate operation

iki yollu alternatif işlem

two-way simultaneous operation

çiftyönlu eş zamanlı çalışma

two-wire circuit

iki telli devre

type

tip

type approval (TA)

tip onayı

type approval code

tip onay kodu

type approval laboratory

tip onay laboratuvarı

type of modulation

modülasyon tipi

u interface

u arayüzü

ubiquitous

her zaman her yerde

ultimate consumer

nihai tüketici

ultra high frequency (UHF)

ultra yüksek frekans

ultra small aperture terminal (USAT)

çok küçük hüzme uçbirimi

ultra wideband

ultra geniş bant

ultraviolet (UV)

morötesi

ultraviolet communication

morötesi iletişim

umbrella cell

şemsiye hücre

unacknowledged information transfer service (UITS)

doğrulanmamış bilgi aktarım hizmeti

unbalanced configuration

dengesiz kurulum (konfigürasyon)

unbalanced error

dengesiz hata

unbalanced line

dengelenmemiş hat

unbalanced wire circuit

dengelenmemiş telli devre

unbalanced-to-ground

topraklamasız, toprağa göre aynı elektronik davranışı göstermeyen girişler

unbind

bağlantı çözmek

unbundled access to the local loop

yerel ağa ayrıştırılmış erişim

unbundled local loop (ULL)

ayrıştırılmış yerel ağ

unbundling

ayrıştırma

unbundling

hizmetlerin ayrıştırılması, kullanıma açma

unbundling based entry

ayrıştırma temelli giriş

uncertificated delivery reject timer (UDJT)

belgesiz teslimi reddetme zamanlayıcısı

uncertificated delivery response timer (UDT)

belgesiz teslimi cevaplama zamanlayıcısı

uncertificated delivery retry timer (UDRT)

belgesiz teslimi tekrar deneme zamanlayıcısı

unconfirmed service

doğrulanmamış hizmet

undernet

altağ

undetected error

belirlenememiş hata

unfair competition

haksız rekabet

unfair competitive practice

haksız rekabet uygulaması

unguided media

kılavuzsuz ortam

unicast

tekli gönderim

unicast address

tek yönlü yayın adresi, arayüz tanımlayıcısı

unidirectional bus

tek yönlü veriyolu

unidirectional dsl (UDSL)

tek yönlü dsl

unidirectional link protocol

tek yönlü bağlantı protokolü

unified messaging (UM)

birleşik mesajlaşma

unified thread management (UTM)

tümleşik güvenlik sistemi (yeni nesil firewall)

uniform call distribution (UCD)

tekbiçimli çağrı dağıtımı

uniform distribution

tekbiçimli dağılım

uniform plane wave

tek düze düzlem dalga

uniform resource identifier

tekbiçimli kaynak tanımlayıcısı

uniform resource locaters (URLS)

tek biçimli kaynak bulucusu

unilay strand

sarmal çok damarlı iletken

uninteruptable power suply (UPS)

kesintisiz güç kaynağı

unipolar

tek kutuplu

unipolar signalling

tek kutuplu işaretleşme

unipolar transmission

tek kutuplu iletim

unique challenge authentication response (AUTHU)

eşsiz zorluk yetkilendirme tepkisi

unique challenge- response procedure

tek zorluk-tepki cevap işlemesi

unique random variable (RANDU)

eşsiz rassal değişken

unique visitor

tek ziyaretçi

unit cost (UC)

birim maliyet

unit separator

birim ayırıcı

United Nations Commission On International Trade Law 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu

United Nations Conference On Trade And Develeopment (UNCTAD)

Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı

United Nations development program (UNDP)

Birleşmiş Milletler kalkınma programı

unity gain

birim kazanç

unity gain bandwidth

birim kazanç bant genişliği

universal access

evrensel erişim

universal access number

evrensel erişim numarası

universal addressing

evrensel adresleme

universal asynchronous receiver

evrensel eş zamansız alıcı

universal asynchronous receiver transmitter

evrensel eş zamansız alıcı-verici

universal broadband router

evrensel genişbant yönlendiricisi

universal call model

evrensel çağrı modeli

universal communications standards (UCS)

evrensel haberleşme standartları

universal coordinated time (UCT)

evrensel koordineli/eşgüdümlü zaman

universal data access

evrensel veri erişimi

universal data header

evrensel veri  başlığı

universal DSL (UDSL)

evrensel DSL

universal instruction set

evrensel komut kümesi

universal international freephone number

evrensel uluslararası ücretsiz aranır numara

universal international freephone service

evrensel uluslararası ücretsiz aranır telefon hizmeti

universal international premium rate number

evrensel uluslararası özel tarifeli numara

universal international shared cost number

evrensel uluslararası maliyet paylaşımlı numara

universal licencing system

evrensel lisanslama sistemi

universal mobile telecommunications system

evrensel mobil telekomünikasyon sistemi

universal network

evrensel şebeke

universal personal communications

evrensel kişisel iletişim

universal personal communications services (UPCS)

evrensel kişisel haberleşme hizmetleri

universal personal telecommunications (UPT)

evrensel kişisel telekomünikasyon

universal plug and play

evrensel tak ve çalıştır

universal power supply

evrensel güç kaynağı

universal product code

evrensel ürün kodu

universal resource locator (URL)

evrensel kaynak yeri bulucu

universal serial bus (USB)

evrensel seri veri yolu

universal service

evrensel hizmet

universal service contribution

evrensel hizmet katkısı

universal service obligation (USO)

evrensel hizmet yükümlülüğü

universal service provider (USP)

evrensel hizmet sağlayıcı

universal set

evrensel küme

universal subscriber identity module (USIM)

evrensel abone kimlik modülü

universal terminal support

evrensel uçbirim desteği

universal terrestrial radio access (UTRA)

evrensel karasal radyo erişimi

universal transverse mercator (UTM)

evrensel çapraz merkator

universal voice module

evrensel ses modülü

universal wireless communication (UWC-136)

evrensel kablosuz iletişim

universal wireless consortium

evrensel telsiz konsorsiyumu,evrensel kablosuz işbirliği

universally administered address

evrensel olarak yönetilen adres

unjust enrichment

haksız kazanç

unknown host

bilinmeyen ana sistem

unlicenced

lisanssız

unlicenced mobile alliance (UMA)

lisanssız mobil sistemler ittifakı

unlicensed national information infrastructure (U-NII)

lisanssız ulusal bilgi altyapısı

unlimited access

sınırsız erişim

unlink

bağ çözmek

unload tape

manyetik şeridi silmek

unnamed

adsız

unnumbered frame

numaralandırılmamış çerçeve

unnumbered information

numaralandırılmamış bilgi

unnumbered pool

numaralandırılmamış havuz

unperturbed orbit (of a satellite)

sapmamış yörünge (uydu)

unprotected share

korumasız paylaşım

unreasonable message

mantıksız mesaj

unrestricted routing

sınırlanmamış yönlendirme

unshielded twisted pair (UTP)

ekranlanmamış (korumasız) bükülü kablo çifti

unspecified bit rate (UBR)

belirgin olmayan veri hızı

unstructured supplementary services data

yapısal olmayan yardımcı hizmet verisi

unsubscribe

üyelikten çıkmak, aboneliği iptal etmek

untimed call

süresiz çağrı

untitled

başlıksız

unvalidated phone

geçersiz telefon

unwanted emissions

istenmeyen yayınlar

unwanted signal

istenmeyen işaret

unwired planet (UP)

kablosuz gezegen

unzipping

sıkıştırılmış dosyayı açma

upconverter

frekans yükselteç

upgrade

geliştirmek, kalitesini artırmak

uplink

alt sistemden ana sisteme doğru bağlantı.

uplink frame

merkez yönündeki çerçeve

upload

alt sistemden ana sisteme doğru veri gönderme

uploading

dosya yükleme

upper memory block

üst hafıza bloğu

upper-layer protocol

üst-katman protokolü

upside down

baş aşağı

upstream

alt sistemden ana sisteme  doğru veri akışı.

usability

kullanılabilirlik

usage parameter control

kullanım parametre denetimi

usenet

unix işletim sistemini kullanan bilgisayarlar arasında e-posta ve buna dayalı elektronik tartışma listesi hizmetleri için kullanılan ağ, bir çeşit internet tartışma sistemi

user

kullanıcı

user agent

kullanıcı aracısı

user agent server (UAS)

kullanıcı aracı sunucusu

user control point

kullanıcı denetim noktası

user data

kullanıcı verileri

user data protocol

kullanıcı veri protokolü

user data segment

kullanıcı veri bölümü

user datagram protocol

kullanıcı veri paket protokolü

user friendly

kullanıcı dostu (kullanımı kolay)

user interface

kullanıcı arayüzü

user interface management system

kullanıcı arayüzü yönetim sistemi

user location server

kullanıcı adres rehberi

user port

kullanıcı kapısı

user to user protocol

kullanıcıdan kullanıcıya protokol

user to user signalling

kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme

utility communications architecture (UCA)

yardımcı haberleşme mimarisi, kamu hizmetleri haberleşme mimarisi (bir standart rehberler seti)

vacant number signal

boş numara işareti

valid

geçerli

valid power control bit

geçerli güç denetim biti

valuable number

değerli numara

value added data services (VADS)

katma değerli veri hizmetleri

value added network  (VAN)

katma değerli şebeke

value added network services (VANS)

katma değerli şebeke hizmetleri

value added resaler

katma değerli yeniden satış yapan

value added services

katma değerli hizmetler

value added tax (VAT)

katma değer vergisi (KDV)

value added telecommunication services

katma değerli telekomünikasyon hizmetleri

value chain

değer zinciri

value-added paradigm

katma değerli model

vampire tap

vampir tuzağı, vampir prizi

vandal

zorba

vanilla

açık kaynaklı, standartlara uygun, çok dilli tartışma forumu

vanity number

isme ayarlanmış telefon numarası, gösterişli numara

vapour phase axial deposition technique

buhar fazı eksenel kalıntı tekniği

variable attenuator

değişken zayıflatıcısı

variable bit rate (VBR)

değişken bit hızı

variable cost

değişken maliyet

variable expression

değişken ifade

variable length buffer

değişken uzunlukta ara bellek (hafızası)

variable phase shifter (VPS)

değişken faz kaydırıcısı

variable power divider (VPD)

değişken güç bölücüsü

variable slope delta modulation

değişken eğimli delta modülasyonu

variance factor

değişim unsuru

vector

vektör

vector processor

vektör işlemcisi

velocity correction (VELCOR)

hız düzeltmesi

velocity of propagation

yayılım hızı

verification and validation

doğrulama ve sağlama

verification of licences

ruhsatların/lisansların tahkiki, onaylanması

verify

doğrulamak

vertical grey-scale chart

dikey gri ölçekli çizelge (diyagram)

vertical integration and horizantal integration

yatay ve dikey birleşme

vertical leveraging

dikey güç aktarma

vertical load

dikey yük

vertical market

dikey pazar

vertical polarisation

dikey kutuplaşma

vertical polarization

dikey kutuplanma

vertical portal (VORTAL)

dikey internet anakapısı, dikey portal

vertical solution provider

dikey çözüm sağlayıcı

vertical sync

dikey eş zamanlı

vertical tabulation

dikey sıralama

very easy rodent oriented net-wide index to computerized archives (VERONICA)

büyük bir veri tabanı

very high bit rate digital subscriber line (VHDSL)

çok yüksek bit hızlı sayısal abone hattı

very high frequency (VHF)

çok yüksek frekans

very high speed backbone network service (VBNS)

çok yüksek hızlı omurga şebeke hizmeti

very high speed digital subscriber

çok yüksek hızlı sayısal abone

very high speed integrated circuit

çok yüksek hızlı tümleşik devre

very high-speed integration

çok yüksek hızda tümleştirme

very large database

çok geniş veri tabanı

very large-scale integrated circuits (VLSI)

çok geniş ölçekli tümleşik devre

very large-scale integration

çok büyük ölçekte tümleştirme

very low frequency (VLF)

çok düşük frekans

very small aperture terminal (VSAT)

çok küçük hüzmeli uçbirim

vessel traffic service (VTS)

gemi trafik hizmeti

vestigial sideband (VSB)

artık yan bant

vibration

titreşim

vibration alert

titreşim alarmı

vibration stability

titreşim kararlılığı

vicinity card

yakınlaştırmalı kart

video

görüntü

video amplitude characteristic

görüntü genlik karakteristiği

video display terminal

görüntü ekran uçbirimi

video input signal

görüntü giriş sinyali

video memory

görüntü belleği

video messaging service

görüntü mesaj servisi

video monitor

görüntü ekranı

video on demand

talebe bağlı görüntü hizmeti

video screen

görüntü ekranı

video server

görüntü sunucu

video streaming

görüntü akışı

video tape

görüntü şeridi

video teleconferencing

görüntülü telekonferans

video telephony

görüntülü telefon

videoconferencing

görüntülü konferans

view

görünüm, görüntüleme

virtual access interface

sanal erişim arayüzü

virtual address

sanal adres

virtual address extension (VAX)

sanal adres genişletme

virtual call center

sanal çağrı merkezi

virtual channel

sanal kanal

virtual channel connection (VCC)

sanal kanal bağlantısı

virtual channel identifier (VCI)

sanal kanal tanımlayıcı

virtual channel link

sanal kanal bağlantısı

virtual circuit

sanal devre

virtual circuit capability

sanal devre yeteneği

virtual circuit connection

sanal devre bağlantısı

virtual circuit descriptor

sanal devre tanıtıcı

virtual circuit number

sanal devre numarası

virtual collocation

sanal ortak yerleşim

virtual communication address

sanal iletişim adresi

virtual container

sanal barındırıcı

virtual country code

sanal ülke kodu

virtual data warehousing

sanal veri ambarı

virtual home environment (VHE)

sanal ev ortamı

virtual IP

sanal IP

virtual link

sanal bağ

virtual media access control

sanal ortam erişim denetimi

virtual network

sanal ağ

virtual networking services

sanal şebeke hizmetleri

virtual origin

sanal başlangıç noktası

virtual path

sanal yol

virtual path connection

sanal yol bağlantısı

virtual path identifier

sanal yol tanımlayıcı

virtual point of presence

sanal bulunma noktası, sanal PoP

virtual private data network (VPDN)

sanal özel veri şebekesi

virtual private dial-up network

sanal özel çevirmeli şebeke

virtual private intranet

sanal özel iç ağ

virtual private network (VPN)

sanal özel şebeke

virtual push button

sanal düğme

virtual reality

sanal gerçeklik

virtual reality modeling language

sanal gerçek modelleme dili

virtual ring

sanal zil

virtual route

sanal güzergah

virtual sequential access method

sanal ardışık erişim yöntemi

virtual server

sanal sunucu

virtual shopping center

sanal alışveriş merkezi

virtual switch interface

sanal anahtar arayüzü

virtual telecommunications access method

sanal telekomünikasyon erişim yöntemi

virtual template interface

sanal şablon arayüzü

virtual terminal

sanal uçbirim

virtual terminal protocol

sanal uçbirim protokolü

virtual wavelenght path file

sanal dalga boyu yolu dosyası

virtualization

sanallaştırma

virus detection/repair

virüs algılama/onarım

visible

görülebilir

visiopass

görüntü hizmetleri için kod çözücü

visited public land mobile networks (VPLMN)

ziyaret edilen kamu karasal mobil şebekeleri

visitor location register

ziyaretçi abone kayıt kütüğü

visual

görsel, görünüm, görüntüleme

visual interface

görsel arayüz

visual singalling

uzaktan işaretlerle haberleşme

visualising thinking

görsel düşünme

V-network

V şebekesi

vocoder

ses kodlayıcı

VoIP dial peer

VoIP çevirme tarafı, voip arama ucu

VoIP gateway

VoIP ağ geçidi

voice activated

sesle etkinleştirilen

voice activation

sesle etkinleştirme

voice activity detection (VAD)

ses etki tespiti, ses tespiti

voice and telephony over ATM (VTOA)

ATM üzerinden ses ve telefon

voice audio frequency response

duyulabilir ses frekans tepkisi

voice channel

ses kanalı

voice communication

sesli iletişim

voice concatenation

zincirleme konuşma sentezi

voice data entry

sesle veri girişi

voice digitization

ses sayısallaştırması

voice frequency

ses frekansı

voice grade

ses niteliği, ses derecesi

voice grade channel

ses niteliğinde kanal

voice grade circuit

ses niteliğinde devre

voice interrupt

ses kesintisi

voice mail

sesli mektup

voice mail system centre (VMSC)

sesli posta sistem merkezi

voice messaging system (VMS)

sesli mesajlaşma sistemi

voice mobile attenuation code

sesli mobil zayıflatma kodu

voice navigation

sesli seyrüsefer

voice operated gain adjusting device (VOGAD)

sesle çalışan kazanç ayarlı devre

voice over digital subscriber line

sayısal abone hattı üzerinden ses iletimi

voice over digital subscriber loop

sayısal abone döngüsü üzerinden ses iletimi

voice over frame relay

çerçeve anahtarlama (aktarıcı) üzerinden ses iletimi

voice over IP (VoIP)

IP üzerinden ses iletimi

voice over networks

şebekeler üzerinden ses iletimi

voice privacy

ses mahremiyeti

voice prompt

sesli uyarı

voice recognition

ses tanıma

voice recognition equipment (VRE)

ses tanıma cihazı

voice response unit

sesli yanıt birimi

voice server

ses sunucu

voice unit

ses birimi

voice-band data transmission

ses bandında veri iletimi

voice-grade channel

ses kanalı

voice-operated device anti-sing

sesle çalışan ve iletimin sadece tek bir yönde ve belirli bir anda olmasını sağlamak için iki yönlü telefon devresinde ses frekansı işaretini önleyen cihaz, sesle çalışan tek yönlü iletim sağlayan cihaz

voice-operated gain-adjusting device

sesle çalışan kazancı ayarlı devre

void

hükümsüz, geçersiz

volatile memory

uçucu bellek

voltage change interval

gerilim değişim aralığı

voltage controlled crystal oscillator

gerilim denetimli kristal osilatör

voltage dip

ani gerilim düşmesi

voltage fluctuation

gerilim dalgalanması

voltage fluctuation waveform

gerilim dalgalanmasının dalga şekli

voltage loop

gerilim döngüsü

voltage spike

ani gerilim atağı, gerilim sıçraması

voltage standing wave ratio (VSWR)

gerilim duran dalga oranı

voltage surge

gerilim taşması

voltage unbalance

gerilim dengesizliği

voltage-controlled oscillator

gerilim denetimli osilatör 

vulcanization

vulkanizasyon, kükürtle sertleştirme

vulnerability

sistem açığı, açıklık

wait-for-overhead message (WFOM)

yük (denetim) mesajı  için bekleme

wall time

gerçek zaman

walled garden

web içeriğine ve hizmetlerine erişimi denetleyen ortam

war dialer

modeme başarıyla bağlanabilen numaraları tespit eden program-otomotaik numara çeviricisi

war dialing

otomatik numara çevirme

war driving

Wi-Fi düğümleri arasındaki dolaşım geçişi, saha taraması

warchalking

duvarlardaki Wi-Fi düğümlerine ilişkin açıklayıcı işaret

warm up

ısıtma, ısınma

warm-up time

ısınma zamanı

Warner exemption

Warner istisnası

watchdog spoofing

gözcünün atlatılması

watchdog timer

gözcü zamanlayıcısı

wave division multiplexing (WDM)

dalga bölmeli çoklama

waveform

dalga şekli

waveform coding

dalga şekli kodlaması

waveform quality

dalga şekli kalitesi

waveguide

dalga kılavuzu

wavelength

dalga boyu

wavelength division multiplexing access (WDMA)

dalga boyu bölmeli çoklamalı erişim

wavelength division switching

dalga boyu bölmeli anahtarlama

wavemeter

dalga boyu  ölçer

wavetable

dalga çizelgesi

waving a dead chicken

işe yaramayacağına inanıldığı halde sorunlu bir yazılım/donaım üzerinde çaba sarfetmek, sonuçsuz çaba

web browser

ağ tarayıcısı, ağ gezgini

web ring

ağ halkası

web server

ağ sunucusu

web year

ağ yılı

webcam

internet kamerası

webification

internette yayımlama

webify

internette yayımlamak

webinar

ağ semineri

webpage

ağ sayfası

website

ağ sitesi

webtone

internete erişim

weight function

ağırlık işlevi

weighted code

ağırlıklı kod

weighted fair queuing

ağırlıklı adaletli sıralama

weighted mean

ağırlıklı ortalama

weighting

ağırlıklandırma

weighting coefficient

ağırlıklandırma katsayısı

WEP key index

WEP anahtar dizini

whip antenna

çubuk anten

white hat

iyi niyetli bilgisayar korsanı

white noise

beyaz gürültü

whiteboarding

ekran paylaşımı

whois

kimlik sorgulama

whole circuit

tüm devre

whole price index

toptan satış fiyat endeksi

wholesale

toptan satış

whosales of network resources

şebeke kaynaklarının toptan satışı

wide area information servers

geniş alan bilgi sunucuları

wide area information services (WAIS)

geniş alan bilgi hizmetleri

wide area network

geniş alan ağı

wide area paging

geniş alan çağrısı

wide area telecommunications service (WATS)

geniş alan telekomünikasyon hizmeti

wide band transmission forum (WBDTS)

genişbant iletim forumu

wide screen

geniş ekran

wide-band

genişbant

wideband code division multiple access (W-CDMA)

genişbant kod bölmeli çoklu erişim

wideband data

genişbandlı veri

wideband data transmission

geniş bandlı veri iletimi

width variation

genişlik sapması

wiki

herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapmasına izin veren bilgi sayfaları topluluğu

wildcard mask

bazı IRC komutlarının kullanım alanlarını genişletmekte kullanılan karakterler, genel arama maskesi

windows internet naming service

windows internet isimlendirme hizmeti

wink

internette göz kırpma ifadeleri

wink signal

kırpışma işareti

wire antenna

tel anten

wire center

kablo merkezi

wire communication

telli iletişim

wire speed

kablo hızı

wired equivalent privacy (WEP)

kablolu eşdeğer mahremiyet

wired telephone service

kablolu telefon hizmeti

wire-frame representation

tel-çerçeve gösterimi

wirefree

kablosuz

wireless

telsiz

wireless access

telsiz erişim

wireless access communications system (WACS)

telsiz erişim haberleşme sistemi

wireless application protocol (WAP)

telsiz uygulama protokolü

wireless broadband

telsiz genişbant

wireless cable

telsiz kablo yayını

wireless communication

telsiz iletişim

wireless communications transfer protocol

telsiz iletişim aktarma protokolü

wireless data network

telsiz veri şebekesi

wireless device

telsiz cihazı

wireless emergency alert system

telsiz acil alarm sistemi

wireless ethernet

telsiz ethernet

wireless fidelity (WiFi)

telsiz sadakat (kablosuz internet alanı)

wireless in-building network (WIN)

telsiz bina içi şebeke

wireless installation

telsiz tesisatı (kurulumu)

wireless inteligent networks

telsiz akıllı şebekeler

wireless internet

kablosuz internet

wireless internet service provider

kablosuz internet hizmet sağlayıcısı

wireless local area network

telsiz yerel alan ağı

wireless local loop

telsiz yerel ağ

wireless localization

telsizin yerinin tespiti (konumlandırılması)

wireless location

telsiz konum belirleme

wireless manager

telsiz yönetici

wireless markup language

kablosuz biçimlendirme dili

wireless microphone system

telsiz mikrofon sistemi

wireless middleware

kablosuz ara katman yazılımı

wireless modem

kablosuz modem

wireless network adapter

telsiz ağ bağdaştırıcısı

wireless on the web (WOW)

ağa kablosuz bağlanma

wireless portal

telsiz internet ana kapısı

wireless relay station (WRS)

telsiz röle istasyonu

wireless session protocol

kablosuz oturum protokolü

wireless sound system

telsiz ses sistemi

wireless terminal

telsiz uçbirim

wireless transaction protocol (WTP)

kablosuz işlem protokolü

wireless transceiver

telsiz alıcı-verici

wireless transport layer

kablosuz taşıma katmanı

wireless transport layer security

kablosuz taşıma katmanı güvenliği

wireless user premises equipment (WUPE)

telsiz kullanıcısı yerleşke teçhizatı

wiring closet

kablolama panosu

wiring network

kablolu şebeke

withdrawal of a product from the market

ürünün piyasadan çekilmesi

withdrawal of the marketed product

ürünün piyasadan toplatılması

withdrawn standard

iptal edilmiş standart

without compromising competition

rekabetten taviz vermeksizin

word processor

kelime işlemci

work group features

çalışma grubu özellikleri

work item

çalışma konusu, çalışma maddesi

work station function block (WSF)

iş istasyonu işlev bloğu

workgroup director

iş grubu yöneticisi

working group

çalışma grubu

working group radio regulatory (WG-RR)

telsiz düzenlemeleri çalışma grubu

working group spectrum enginering (WG-SE)

spektrum mühendisliği çalışma grubu

working party

çalışma grubu

working telephone number (WTN)

faal telefon numarası

workshop

çalıştay

workstation

iş istasyonu

world geodetic system (WGS)

dünya yer sistemi, dünya jeodezik sistemi

World Radiocommunications Conference (WRC)

Dünya Radyokomünikasyon Konferansı

World Summit On The Information Society (WSIS)

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA)

Dünya Telekomünikasyon Standardizasyon Genel Kurulu

world telephony numbering plan

dünya telefon numaralandırma planı

World Trade Organization (WTO)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

world wide web (WWW)

dünya çapında ağ

world wide web consortium

dünya çapında ağ konsorsiyumu

worldwide interoperability for microwave access (WIMAX)

mikrodalga erişim için dünya çapında birlikte çalışabilirlik

world-wide numbering plan

dünya çapında numaralandırma planı

worm

solucan

X-dimension of scanning spot

X boyutlu tarama noktası

X-series recommendations

X serisi tavsiye kararları

x-type digital subscriber line (XDSL)

sayısal abone hattı türevleri, x-tipi sayısal abone hattı

Yagi antenna

Yagi anten

yarn

sarmal lif

Y-dimension of recorded spot

Y boyutlu kaydedilmiş nokta

yellow cable

sarı kablo

zero beat

sıfır vuruş (zayıf AM işaretini güçlendirmek için bir metod)

zero byte time slot interchange (ZBTSI)

sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu

zero code suppression (ZCS)

sıfır kodlarını yok etme

zero compression

sıfır sıkıştırma

zero dispersion slope

sıfır dağılımlı eğim

zero level address

sıfır seviye adresi

zero level decoder

sıfır seviyeli kod çözücü

zero set

sıfır kümesi

zero transmission level point

sıfır iletim seviye noktası

zero-bit insertion

sıfır bitin ilave edilmesi

zero-dispersion wavelength

sıfır dağılımlı dalga boyu

ZigBee

ZigBee (küçük, düşük güçlü sayısal radyo ekipmanların iletişimi için bir protokol)

zip drive

dosya sıkıştırma sürücüsü

zone digit

bölge basamağı

zone routing protocol (ZRP)

alan yönlendirme protokolü

zone transfer

alan transferi

Zulu Time (Z)

Zulu zamanı (GMT ve UTC ile aynı zaman gösterimi)

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS