TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

i-k

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] f-h ] [ i-k ] l-n ] o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

ICT intellectual property law

ICT fikri mülkiyet kanunu

ICT presentation conventions

BİT sunum usulleri

ICT-controlled models

BİT kontrollu modeller

ID number

kimlik numarası

Information Technology Users Standards Association (ITUSA)

Bilgi Teknolojisi Kullanıcıları Standartları Derneği

International Standards Organization (ISO)

Uluslararası Standartlar Örgütü

International Telecommunication Society (ITS)

Uluslararası Telekomünikasyon Topluluğu

International Telecommunications Union (ITU)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

Internet Research Steering Group (IRSG)

İnternet Araştırma Yönetim Grubu

Interregional Telecommunications Standards Conference (ITSC)

Bölgeler Arası Telekomünikasyon Standartları Konferansı

IP multimedia subsystem

IP çoklu ortam alt sistemi

IP security

IP güvenliği

IP telephone

IP telefonu

IP telephony

IP telefon haberleşmesi

IP-based integrated system

IP tabanlı tümleşik sistem

IPv4

internet protokol sürüm 4

IPv6

internet protokol sürüm 6

IPv6 control protocol

IPv6 denetim protokolu

ISDN user part

ISDN kullanıcı tarafı

ISM frequency band

ISM frekans bandı

IT spending

bilgi teknolojileri harcamaları

ITU Constitution (ITU CS)

ITU Sözleşmesi

ITU Convention (ITU CV)

ITU Tüzüğü

ITU Radio Regulations (ITU RR)

ITU Telsiz Tüzüğü

iconic interface

simgeli arayüz

iconize

simgeleştirmek

idle channel noise

boş kanal gürültüsü

idle handoff

boşta hücreler arası aktarma

idle handoff in non-slotted mode

zaman dilimli olmayan kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım

idle handoff in slotted mode

zaman dilimli kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım

idle line

boş hat

idle loop

boş yerel ağ, atıl yerel ağ, boş döngü

idle mode

bekleme kipi

idle signal unit

boş işaret birimi

idling current

boşta çalışma akımı

image compression

görüntü sıkıştırması

image frequency

hayal frekansı

image processing

görüntü işleme

image rejection

görüntü bastırma

image rejection ratio

görüntü bastırma oranı

image server

görüntü sunucusu

immediate address

anlık adres, mutlak adres

immediate data

anlık veri

immediate instruction

dolaysız veri komutu

immunity

bağışıklık

immunity level

bağışıklık seviyesi

immunity limit

bağışıklık sınır değeri

immunity margin

bağışıklık sınırı

impairment

bozulma

impedance

empedans

implement regulations

düzenlemeleri uygulamak

implementation conformance statement (ICS)

yürütme uygunluk beyanı

implementation of a provision

bir hükmün uygulanması

implicit dialling

dolaylı arama

import

ithalat

improved mobile telephone service (IMTS)

gelişmiş mobil telefon hizmeti

impulse

ani darbe

impulsive disturbance

ani darbeli bozulma

impulsive noise

ani darbeli gürültü

in band signaling

bant içi işaretleşme

in service

çalışır durumda

in span interconnection (ISI)

kapsam içi arabağlantı

in-band migration

bant içi geçiş

inbound signaling

gelen işaretleşme

inbox

gelen kutusu

incentive regulation

teşvik edici düzenleme

incentives for efficient investment

etkin yatırım teşviki

incident handling

olay yönetimi

inclination

eğim

incoherent

tutarsız

income consumption relationship

gelir tüketim ilişkisi

incoming call barring

gelen çağrıların kısıtlanması

incoming call center

gelen çağrı merkezi

incoming call screening (CS)

gelen çağrının ekranda gösterilmesi

incoming line

gelen hat

incompatible

bağdaşmayan, uyuşmayan

increasing trend toward integrating and interconnecting computer

bütünleştirici ve arabağlantı bilgisayara doğru artan eğilim

incremental backup

artımlı yedekleme

incremental cost

artan maliyet

incremental revenue

artan gelir

incremental service

artırımlı hizmet, artık hizmet, artan hizmet

incremental vector

artan vektör

incumbent local exchange carrier (ILEC)

yerleşik yerel santral taşıyıcısı

incumbent operator

yerleşik işletmeci

incumbent universal service provider

yerleşik evrensel hizmet sağlayıcısı

indefeasible right of use

vazgeçilmez kullanım hakkı

independent

bağımsız

independent clocks

bağımsız saat

independent events

bağımsız olaylar

independent network infrastructure

bağımsız şebeke altyapısı

independent routing processor

bağımsız yönlendirme işlemcisi

independent side band (ISB)

bağımsız yan bant

independent telecommunication network (ITN)

bağımsız telekomünikasyon şebekesi

independent trial

bağımsız deneme

independent variable

bağımsız değişken

index base

dizin tabanı

index cycle

dizin çevrimi

index node (inode)

veri zarflama, dosya numaralandırılması

index status

dizin durumu

indexed address

dizinli adres

indicate

göstermek

indicator

gösterge

indicators of security

güvenlik göstergeleri

indirect address

dolaylı adres

indirect interconnection

dolaylı arabağlantı

inductance

endüktans

inductive systems

endüktif  sistemler, tümevarım sistemler

industrial, scientific and medical devices (ISM)

endüstriyel, bilimsel ve tıbbi cihazlar

industry value added (IVA)

sanayi katma değeri

infected application

virüslü uygulama

inflation factor

enflasyon faktörü

info

bilgi

infomercials

bilgi içerikli ticari reklamlar

informatics

bilişim

information

bilgi, bilişim

information age

bilgi çağı

information and communication technology (ICT)

bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

information field

bilgi alanı

information frame

bilgi çerçevesi

information highway

bilgi yolu

information model

bilgi modeli

information network

bilgi ağı

information package

bilgi paketi

information policy

bilgi politikası

information rate

bilginin iletim hızı

information security (INFOSEC)

bilgi güvenliği

information security administrator

bilgi güvenliği yöneticisi

information separator

bilgi ayırıcısı

information service

bilgi hizmeti

information society

bilgi toplumu

information society standardization system

bilgi toplumu standardizasyon sistemi

information source

bilgi kaynağı

information superhighway

bilgi otobanı

information system

bilgi sistemi

information system abuse

bilgi sisteminin kötüye kullanımı

information technologies telecommunications & broadcasting (ITT&B)

bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve yayıncılığı

information technology (IT)

bilgi teknolojisi (BT)

information technology portfolio

bilgi teknolojisi varlıkları

information technology portfolio

bilgi teknolojisi varlıkları

information theory

bilgi kuramı

information traffic

bilgi trafiği

information word

bilgi sözcüğü

informational database

bilgilendirici veri tabanı

information-network system

bilgi ağı sistemi

infra-red (IR)

kızılötesi

infra-red data association

kızılötesi veri birliği

infrared link

kızılötesi bağlantı

infrared mobile communication (IRMC)

kızılötesi mobil iletişim

infrastructure based competition

alt yapıya dayalı rekabet

inherited error

kalıtsal hata

in-house system

ev içi sistem

initial address message

başlangıç adres mesajı

initial setup

başlangıç ayarları

initiator

başlatıcı

inmarsat mobile satellite service (IMSO)

inmarsat mobil uydu hizmeti

innovation

yenilik

inoperable time

işletim dışı süre

input data

girdi verileri

input impedance

giriş empedansı

input power control

giriş güç denetimi

input return loss

girişteki geri dönüş kaybı

input selector

girdi seçicisi

input terminal

girdi uçbirimi

input/output

girdi/çıktı

input/output impedence

giriş/çıkış empedansı

input-output bus

giriş-çıkış veriyolu

input-output coupling

girdi-çıktı bağlaşımı

inquiry procedure

sorgulama usulü

inquiry station

sorgulama uçbirimi

insertion gain

araya girme kazancı

insertion loss

araya girme kaybı

inside telephone wiring

dahili telefon kablolama

inside wiring

dahili kablolama

in-slot signalling

dilim içi işaretleşme

install

kurmak, yüklemek

install busy (INB)

uyku modu

installation wiring ımpedance

kurulum kablolama empedansı

instant messaging

anlık mesajlaşma

instant messaging service (IMS)

anlık mesajlaşma hizmeti

instantaneous power

anlık güç

instantaneous speech power

anlık konuşma sesi gücü

institute of electrical and electronics engineers (IEEE)

elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü

instructional television fixed service

sabit telefon üzerinden talimatlı televizyon hizmeti

insulation

yalıtım

insulation displacement connector

yalıtım yer değiştirme konnektörü

integrated  information transport (IIT)

tümleşik bilgi aktarımı

integrated access device

tümleşik erişim cihazı

integrated broadband communication (IBC)

tümleşik genişbandlı haberleşme

integrated broadband communication network (IBCN)

tümleşik genişbandlı haberleşme şebekesi

integrated broadband network (IBN)

tümleşik genişbant  şebekesi

integrated circuit (IC)

tümleşik devre, entegre devre

integrated digital enhanced network (IDEN)

tümleşik sayısal gelişmiş şebeke

integrated digital loop carrier

tümleşik sayısal yerel ağ taşıyıcısı

integrated digital network (IDN)

tümleşik sayısal şebeke

integrated digital network exchange (IDNX)

tümleşik sayısal şebeke santralı

integrated optical circuit

tümleşik optik devre

integrated receiver-decoder

tümleşik alıcı-kod çözücü

integrated regional telematics architecture (IRTA)

tümleşik bölgesel telematik mimarisi

integrated rural telematics (IRT)

tümleşik kırsal telematik

integrated service

tümleşik hizmetler

integrated services digital network (ISDN)

tümleşik hizmetler sayısal şebekesi

integrated services digital network user part

tümleşik hizmetler sayısal şebekesi kullanıcı tarafı

integrated voice and data terminal (IVDT)

tümleşik ses  ve veri uçbirimi

integrated voice data multiplexer (IVDM)

tümleşik ses veri çoklayıcısı

integrity key

bütünlük anahtarı

intellectual property

fikri mülkiyet

intellectual property rights (IPR)

fikri mülkiyet hakları

intelligent database

akıllı veri tabanı

intelligent multiplexer (IMUX)

akıllı çoklayıcı

intelligent network (IN)

akıllı şebeke

intelligent network user part

akıllı şebeke kullanıcı tarafı

intelligent peripheral

akıllı çevre elemanı

intelligent shopping agent

akıllı alış veriş aracı

intelligent terminal

akıllı uçbirim

intelligent transportation systems

akıllı ulaşım sistemleri

intelligent vehicle highway systems (IVHS)

akıllı araç karayolu sistemleri

intelligible croostalk

anlaşılabilir çapraz konuşma

intensification of sustainable competition

sürdürülebilir rekabetin yoğunlaştırılması

inter exchange carriers

santrallar arası taşıyıcı

inter machines trunks

makinalar arası tranklar

inter network call accounting system (INCA)

şebekeler arası arama hesaplama sistemi

interactive television (ITV)

etkileşimli televizyon

interactive terminal

etkileşimli uçbirim

interactive video instruction (IVI)

etkileşimli görüntü komutu

interactive video service (IVS)

etkileşimli görüntü hizmeti

interactive voice response (IVR)

etkileşimli sesli yanıtlama sistemi

inter-activity

karşılıklı faaliyet

interapplication communication (IAC)

uygulamalar arası iletişim

interceptor

durdurucu

interchange circuit

ara değişim devresi

interchange file

bilgi alışveriş dosyası

interchange format

bilgi alışveriş biçimi

interconnect

arabağlantı kurmak

interconnection

arabağlantı

interconnection cable

arabağlantı kablosu

interconnection extension circuit (IEC)

arabağlantılı dahili devre

interconnection fee

arabağlantı ücreti

interconnection interface

arabağlantı arayüzü

interconnection network

arabağlantı şebekesi

inter-connectivity

karşılıklı bağlanabilirlik

interdigit interval

rakamlararası aralık,hanelerarası aralık

inter-enterprise agreement

şirketler arası anlaşma

interexchange  carrier interface (ICI)

santraller arası taşıyıcı arayüzü

interexchange carrier  (IC)

santraller arası taşıyıcı

interface

arayüz

interface adapter

arayüz uyarlayıcısı

interface control document

arayüz denetim belgesi

interface description language

arayüz tanımlama dili

interface expert

arayüz uzmanı

interface overhead

arayüz masrafı

interface specification

arayüz teknik özelliği

interference

enterferans, girişim, karıştırma

interference field strength

girişim alan şiddeti

interference frequency

girişim frekansı

interference suppression

girişim bastırması

interfering signal

karıştırıcı işaret

interim European telecommunications standard (I-ETS)

geçici Avrupa telekomünikasyon standardı

interior gateway

ağ içi geçit

interlace

ağ gibi örmek

interlaced format

satırlararası biçim

interlaced scanning

geçmeli tarama

interleaving

boşluk verme, serpiştirme

intermedia crossconnect

ortamlararası çapraz bağlantı

intermediate circular orbit (ICO)

ara dairesel yörünge

intermediate frequency (IF)

ara frekans

intermediate frequency rejection ratio

ara frekans reddetme oranı

intermediate node

ara düğüm

intermediate targets

ara hedefler

intermodulation

iç modülasyon

intermodulation attenuation

iç modülasyon zayıflatması

intermodulation characteristics

iç modülasyon özellikleri

intermodulation rejection

iç modülasyon bastırması

intermodulation response

iç modülasyon tepkisi

intermodulation response rejection

iç modülasyon tepki bastırması

intermodulation spurious response attenuation

iç modülasyon istenmeyen işaret tepki zayıflatması

internal bus

iç veriyolu

internal handover

dahili hücresel arası aktarma

internal ımmunity

dahili bağışıklık

internal production control

iç üretim denetimi

internalization of network externalities

şebeke dışsallıklarının içselleştirilmesi

international ameateur radio union  (IARU)

uluslararası amatör radyo birliği

international carrier

uluslararası taşıyıcı

international civil aviation organization (ICAO)

uluslararası sivil havacılık örgütü

international emergency preference scheme

uluslararası acil haberleşme tercih planı

international frequency list (IFL)

uluslararası frekans listesi

international frequency registration board

uluslararası frekans  kayıt bürosu

international laboratory accreditation cooperation (ILAC)

uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği

international maritime organization (IMO)

uluslararası denizcilik örgütü

international maritime satellite organization (IMSO)

uluslararası denizcilik uydu  teşkilatı

international mobil equipment identity (IMEI)

uluslararası mobil cihaz kimlik numarası

international mobile group identity

uluslararası mobil grup kimliği

international mobile telecommunication 2000 (IMT-2000)

uluslararası mobil telekomünikasyon 2000

international mobile user identity

uluslararası mobil kullanıcı kimliği (kimlik numarası)

international multimedia conferencing consortium (IMTC)

uluslararası çoklu ortam konferans konsorsiyumu

international numbering resource

uluslararası numaralandırma kaynağı

international prefix

uluslararası önek

international radio consultative committee

uluslararası radyo danışma komitesi

international satellite organization (INTELSAT)

uluslararası uydu örgütü

international settlement rate

uluslararası  anlaşmazlık çözüm oranı, uluslararası uzlaşma oranı

international shortwave broadcast station

uluslararası kısa dalga yayın istasyonu

international simple resale

uluslararası basit yeniden satış

international softswitch consortium (ISC)

uluslararası yazılım tabanlı konsorsiyum

international switching centre

uluslararası anahtarlama merkezi

international telephone and telegraph consultative committee (ITTCC)

uluslararası telefon ve telgraf danışma komitesi

international teletraffic congress (ITC)

uluslararası teletrafik kongresi

international two stage selection

uluslar arası iki kademeli seçme

internaut

internet kullanıcısı

internet

genel ağ, internet

internet appliance

internet erişim cihazı

internet backup

internetten yedekleme

internet banner

internet yasaklayıcı, internet reklam manşeti

internet box

internet kutusu

internet cafe

internet kafe

internet communications services

internet iletişim hizmetleri

internet control and configuration board  (ICCB)

internet denetim ve kurulum kurulu

internet control message protocol (ICMP)

internet denetim mesaj protokolü

internet corporation for assigned names and numbers

internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu

internet death penalty

istenmeyen e-posta (spam) gönderenleri engelleyecek biçimde internet sitelerinin ve/veya şebeke yönlendiricinin konfigüre edilmesi

internet domain

internet  alanı

internet domain registry

internet alan kütüğü

internet engineering steering group (IESG)

internet mühendisliği yönetim grubu

internet engineering tak force (IETF)

internet mühendisliği görev gücü

internet ethics

internet etiği (aktöresi)

internet explorer

internet gezgini

internet faxing

internet üzerinden belgegeçer

internet foundation classes

internet hazırlık sınıfları

internet guide featuring articles

internet yayınlanan önemli makaleler (köşe yazıları)

internet header length  (IHL)

internet başlık uzunluğu

internet law and policy forum (ILPF)

internet hukuku ve politika forumu

internet packet exchange (IPX)

internet paket değişimi

internet procurement

internetten tedarik, internetten satınalma

internet protocol

internet protokolü

internet protocol address

internet protokol adresi

internet protocol detail record

internet protokolü detay kaydı

internet protocol device control

internet protokolü cihaz kontrolü

internet protocol flood

internet protokol saldırısı (bir DOS saldırısı)

internet protocol network

internet protokol ağı

internet protocol security

internet protokol güvenliği

internet protocol spoofing

internet protokol adres aldatması

internet protocol switching

internet protokol anahtarlaması

internet relay chat (IRC)

internet aktarmalı sohbet

internet routing and access servive (IRAS)

internet yönlendirme ve erişim hizmeti

internet security and acceleration

internet güvenliği ve hızlandırması

internet server

internet sunucusu

internet service provider

internet hizmet sağlayıcısı

internet suite

internet yazılım paketi

internet suite of protocols

internet protokol takımı

internet telephone service provider

internet telefonu hizmet sağlayıcı

internet user

internet kullanıcısı

internetworking

ağlararası çalışma

interoperability

birlikte çalışabilirlik

inter-orbit link

yörüngeler arası bağlantı

interplanetary internet

gezegenler arası internet

interpolation

aradeğerleme

interpretive data

açıklayıcı veri

interrupt

kesme

interrupt latency

bozulma gecikmesi, kesilme gecikmesi

interrupt switch

kesme anahtarı

intersection

arakesit, kesişim

interstation noise suppression

istasyonlar arası gürültü bastırması

inter-symbol interference (ISI)

semboller arası girişim

intersystem communication

sistemler arası iletişim

intertoll trunk

şehirlerarası devre grubu

interval

aralık

intervention price

müdahale fiyatı

interworking function

birlikte çalışma işlevi

intranet

iç ağ

intranet protocol security (IPSec)

güvenli intranet protokolü

intrasystem communication

sistem içi iletişim

intra-system interference (ISI)

sistem içi girişim

intrusion detection system (IDS)

saldırı sezme sistemi

intrusion prevention

saldırı engelleme

intuitive knowledge

sezgisel bilgi

invalid cell

geçersiz hücre

inverse multiplexer (IMUX)

ters çoklayıcı

investigations and hearings

soruşturma ve oturum

investment incentives

yatırım teşviki

invoke

çağırmak, uyarmak

iridium satellite system

iridyum uydu sistemi

isotropic antenna

isotropik anten

iterative loop

tekrarlanabilen kapalı devre, tekrarlamalı döngü

jabber

jabber, anlık mesajlaşma platformu

jack

fiş, giriş

jammer

işaret karıştırıcı

Java terminal

Java uçbirimi

jitter

seğirme, gecikme, sapma

jitter buffer

gecikme arabelleği

job-oriented terminal

özel görevli uçbirim, görev odaklı uç birim

joint cost

ortak maliyet

joint distribution

birleşik dağılım

joint photographic experts group (JPEG)

birleşik fotoğraf uzmanları grubu

joint radiophone technical interfaces group (JRTIC)

ortak radyotelefon teknik arayüz grubu

joint stock company

anonim şirket

joint venture

ortak girişim

Joule

Joule (enerji birimi)

joystick

manevra kolu

jump

atlamak

jump cut

atlamanın kesilmesi

jumper

atlatıcı, atlama kablosu

junction

birleşme, kavşak

junction box

bağlantı kutusu

junction capacitance

bağlantı direnci

junction loudness rating (JLR)

bağlantı gürlük yüksekliği

junior computer

küçük bilgisayar

junk e-mail

istenmeyen e-posta

Ka band

Ka bandı

kerberos

bir güvenlik sistemi; parola ve simetrik şifreleme kullanarak sunucu istemci ortamında güvenlik ve doğrulama hizmeti sağlar

kernel

çekirdek, sistem çekirdeği

key

anahtar, tuş

key breakaway

şifre kırma/kilid açma

key derivation function (KDF)

şifre türetme işlevi/tuş türetme işlevi

key distribution center

şifre/anahtar dağıtım merkezi

key escrow

kök anahtarının yeddi emine teslimi, anahtar emaneti

key frame

referans çerçeve, ana çerçeve

key in

veri girmek

key pad

tuş takımı

key priority

anahtar önceliği

key set identifier (KSI)

tuş seti tanımlayıcısı

key split

anahtar bölmeli

key stream segment  (KSS)

tuş duraksız bölütü

key telephone system

tuşlu/anahtarlı telefon sistemi

keyboard

tuş takımı, klavye

keyed sequential access

tuşlu sıralı erişim

keyword in context index

kapsam içinde anahtar-sözcük dizini

killer application

gözde uygulama

kilobyte

kilobayt

knowledge based system

bilgi tabanlı sistem

knowledge based system

bilgi tabanlı sistem

knowledge domain

bilgi alanı

knowledge economy

bilgi ekonomisi

knowledge system

bilgi sistemi

knurled plate gasket

tırtıllı plaka contası

Ku band

Ku bandı

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS