TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

a-c

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
[ a-c ] d-e ] f-h ] i-k ] l-n ] o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

 

800 service

800'lü hizmetler

8-level vestigial sideband (8VSB)

8-seviyeli artık yanband

a generalized attack detection model

genel bir saldırı algılama (tespit) modeli

abandoned call

iptal edilen arama, kayıp çağrı

abandoned connection

kesilmiş bağlantı

abbreviated alert

kısaltılmış uyarı, kısa ikaz

abbreviated dialing

kısaltılmış arama, kısa arama

abbreviated dialing number

kısaltılmış telefon numaraları

above the line costs

hat maliyetlerinin üstünde

absent subscriber service

abone hizmetinin olmaması

absolute data

mutlak veri

absolute delay

mutlak gecikme

absolute gain

mutlak kazanç

absolute hyperlink

mutlak ortam ötesi bağ

absolute positioning

tam (net) (kesin) konumlandırma

absolute sector address

mutlak sektör adresi

absorbing clamp

soğurucu kıskaç devresi

absorption

emilim, soğurma

absorption band

soğurma bandı

absorption coefficient

soğurma katsayısı

absorption loss

soğurma kaybı

absorption modulation

soğurma modülasyonu

absorption spectrum

soğurma spektrumu

abstract data type

soyut veri türü

abstract executive

yönetici özeti

abuse of dominant position

hakim durumun kötüye kullanılması

acceleration of convergence

yakınsamanın hızlandırılması

accelerator

hızlandıran

accelerator model of investment

yatırımın hızlandıran modeli

acceptance angle

geliş açısı

acceptance cone

kabul konisi

acceptance pattern

kabul numunesi

acceptance test

kabul testi

acceptance trial

kabul denemesi

access arm

erişim kolu

access arm

erişim kolu

access attempt

erişim denemesi

access barred

engellenmiş erişim

access category-bacKground (AC-BK)

arka plan erişim sınıfı

access category-best effort (AC-BE)

en iyi erişim sınıfı

access category-VIdeo (AC-VI)

görüntü erişim sınıfı

access category-voice (AC-VO)

ses erişim sınıfı

access channel

erişim kanalı

access channel message

erişim kanalı mesajı

access channel message capsule

erişim kanalı mesaj kapsülü

access channel preamble

erişim kanalı ön işareti

access channel request message

erişim kanalı talep mesajı

access channel response message

erişim kanalı cevap mesajı

access channel slot

erişim kanalı zaman dilimi

access charge

erişim ücreti

access code

erişim kodu

access concentrator

erişim yoğunlaştırıcı

access contention

erişim çatışması

access control

erişim denetimi

access control entry

erişim denetleme girişi

access control list

erişim denetim listesi

access control list (ACL)

erişim denetim listesi

access control methods

erişim denetleme yöntemleri

access deficit

erişim eksikliği, erişim açığı

access deficit charge

erişim açığı ücreti

access deficit contribution (ADC)

erişim eksiklik katkısı

access directive

erişim talimatı

access failure

erişim hatası

access gateway (AGW )

erişim ağ geçiti

access line 

erişim hattı

access market evolution

erişim pazarı gelişimi

access method

erişim yöntemi

access network

erişim şebekesi

access node

erişim düğümü

access originator

erişim başlatıcısı

access period

erişim dönemi

access phase

erişim safhası

access point (AP)

erişim noktası

access privilege

erişim ayrıcalığı, erişim önceliği

access probe

erişim probu

access probe output power

erişim probu çıkış gücü

access probe sequence

erişim prob dizisi

access provider

erişim sağlayıcı

access record

erişim kaydı

access registration point (ARA)

erişim kayıt noktası

access request

erişim talebi

access right

erişim hakkı

access server

erişim sunucusu

access service network (ASN)

erişim hizmet ağı

access sharing

erişim paylaşımı

access switch router (ASR )

erişim anahtar yönlendiricisi

access tandem

erişim düzgeçişi

access time

erişim zamanı

access traffic

erişim trafiği

access violation

erişim ihlali

access-denial time

erişim reddetme zamanı

access-resource and admission control function (A-RACF)

erişim-kaynak ve kabul denetim fonksiyonu

accorded advantages

tanınan avantajlar

account card calling (ACC)

kart hesabı üzerinden arama, kredi kartlı arama

account code

hesap kodu

account history

hesap geçmişi

accounting seperation

hesap ayrımı

accreditation

onay belgesi

accrual accounting

gerçekleşme esasına dayanan muhasebe

accrual factor

gerçekleşme faktörü

accumulator

akümülatör

accuracy

doğruluk

accuracy of measurement

ölçümün hassasiyeti

accuracy rating

hassasiyet derecesi

acknowledged information transfer service (AITS)

onaylanmış bilgi aktarma hizmeti

acknowledgement delay period

alındı bilgisi gecikme süresi

acknowledgement signal (ACK)

alındı işareti

acknowledgement signal unit

onay işaret birimi

acoustic coupler

akustik bağlayıcı

acoustic coupler modem

akustik bağlayıcı modem

acoustic coupling

akustik bağlama, akustik kuplaj

acoustic echo canceller (AEC)

akustik yankı giderici

acoustic pulse recognition 

akustik darbe tanıma

acoustic signal processing

akustik işaret işleme

acoustical intrusion

akustik müdahale

acoustical line-of-sight

akustik görüş hattı

acoustical privacy

akustik mahremiyet

acquis Communautaire

Topluluk müktesebatı

acquisition and tracking orderwire

veri edinim ve izleme talep hattı (teli)

acquisition function

veri edinme işlevi

acquisition indicator channel

veri edinim gösterge kanalı

acquisition of signal (AOS)

işaretin kazanımı

acquisition of technology and knowledge

teknoloji ve bilginin kazanılması

action potential

işlem potansiyeli

active application

aktif uygulama

active cable

aktif kablo

active component

aktif bileşen

active converter

aktif dönüştürücü

active gateway

aktif ağ geçidi

active hub

aktif bağlantı kutusu

active labour market programmes

aktif iş piyasası programları

active node

aktif düğüm noktası

active nutation damping system (ANDS)

aktif salınım sönümleme sistemi

active picture period

etkin resim süresi

active satellite

aktif uydu

active sensor

aktif algılayıcı

active tag

aktif elektronik etiket

active transducer

aktif dönüştürücü

active video line

aktif görüntü satırı

active wiretapping

izinsiz aktif dinleme

activity detection (AD)

aktif algılama

actual aggragate demand

fiili toplam talep

actual collective consumption

gerçek toplu tüketim

actual competitor

fiili rakip, fiili rekabetçi

actual price index

mevcut/fiili fiyat göstergesi

actual social contributions

gerçek sosyal katılım (katkı)

ad click rate

ilan tıklanma oranı

ad content service (ACS)

içerik servisi

ad hoc connection

geçici bağlantı

ad hoc network

geçici ağ

adapter

bağdaştırıcı

adaptive antenna system (AAS)

uyumlu anten sistemi

adaptive coding and modulation (ACM )

uyumlu kodlama ve modülasyon

adaptive dialing

uyarlamalı çevirme

adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)

uyarlamalı diferansiyel darbe kodlu modülasyon

adaptive equalization

uyarlamalı denkleştirme

adaptive equalizer

uyarlamalı denkleştirici

adaptive multi rate

uyarlamalı çoklu hız

adaptive predictive coding (APC)

uyarlamalı öngörücü kodlama

adaptive routing

uyarlamalı yönlendirme

adaptive transform coder 3 (AC3)

uyumlu çevirim kodlaması 3

adaptive transmission protocol (ATP)

uyumlu iletim protokolü

add/drop multiplexing (ADM)

ekleme/çıkarma çoklayıcı

added bit

eklenen (eklemeli) bit, ilave bit

adder-subtracter

toplayıcı-çıkartıcı

additional estimates

ilave tahminler

additional facilities

ilave olanaklar, ilave kolaylıklar

additional features

ilave özellikler

additional network function

ilave şebeke fonksiyonu

additive white Gauss noise (AWGN)

toplamalı beyaz Gauss gürültüsü

additive white gaussian noise (AWGN )

toplamalı beyaz Gauss gürültüsü

add-on business

ilave iş

add-on conference

ilave konferans

address

adres

address administration

adres yönetimi

address arithmetic

adres aritmetiği

address bus

adres veri yolu

address constant

adres sabiti

address conversion

adres dönüştürme

address decoder

adres çözücü

address field

adres alanı

address filtering

adres süzgeçleme

address format

adres biçimi

address generation

adres üretimi, adres oluşturma

address group

adres grubu

address incomplete signal

adres eksik işareti

address list

adres listesi

address mask

adresi maskeleme, adresi gizleme, adres maskesi

address message sequencing

adres mesaj sıralaması

address modification

adres değiştirme

address register

adres kütüğü

address resolution

adres çözümleme

address resolution protocol (ARP)

adres çözünürlük protokolu

address separator

adres ayırıcısı, adres ayracı

address space

adres uzayı

address spoofing

adres aldatması

address translation

adres dönüştürme

addressability

adreslenebilirlik

addressable

adreslenebilir

addressable horizontal (vertical) position

adreslenebilen yatay (dikey) konum

addressable memory

adreslenebilir bellek

addressable point

adreslenebilir nokta

addressable pollable terminals

adreslenebilir taranabilir uçbirimler

addressee

adreslenen, alıcı

address-indicating group (AIG)

adres gösterim grubu

address-indicating group (AIG):

adres gösterme grubu

addressing

adresleme

addressing exception

adresleme istisnası

addressing field

adresleme alanı

addressing format

adresleme biçimi

addressing mode

adresleme kipi

adjacent and alternate channel desensitization

komşu ve bir sonraki kanal hassasiyet azalması

adjacent band selectivity

yan bant seçiciliği

adjacent channel interference

yan kanal girişimi

adjacent channel interference sensitivity

yan kanal girişim hassasiyeti

adjacent channel leakage ratio (ACLR)

yan kanal sızintı oranı 

adjacent channel power

yan kanal gücü

adjacent channel selectivity

yan kanal seçiciliği

adjacent channel selectivity - in band

yan kanal seçiciliği - bant içi

adjacent collocation

ortak kullanılan bant, ardışık düzenleme

adjacent domains

komşu alanlar

adjusted ring length

ayarlanmış halka uzunluğu

administrative arrangements

idari düzenlemeler

administrative data processing

yönetsel veri işleme

administrative domain

yönetim alanı

administrative frequency management system(AFMS)

idari frekans yönetim sistemi

administrative pricing

idari fiyatlandırma

administrator

yönetici

advance communication experiment

ileri haberleşme deneyi

advanced access content system (AACS)

gelişmiş erişimli içerik sistemi

advanced audio codec/coding (AAC)

gelişmiş ses kodlayıcı

advanced common application platform (ACAP)

gelişmiş ortak uygulama platformu

advanced communications function (ACF)

ileri iletişim işlevi

advanced communications technologies and services (ACTS)

ileri haberleşme teknolojileri ve hizmetleri

advanced communications technology satellite (ACTS)

ileri haberleşme teknoloji uydusu

advanced configuration and power interface

ileri kurulum ve güç arayüzü

advanced connection

ileri bağlantı

advanced data communication control procedures (ADCCP)

ileri veri haberleşmesi denetim işlemleri

advanced data communications control protocol (ADCCP)

ileri veri haberleşmesi denetim protokolü

advanced encryption standard (AES)

ileri şifreleme standardı

advanced intelligent networks

ileri akıllı şebekeler

advanced market

gelişmiş piyasa

advanced mobile phone service (AMPS)

ileri mobil telefon hizmeti

advanced mobile phone system (AMPS)

ileri mobil telefon sistemi

advanced peer to peer communication (APPC)

eşler arası ileri iletişim

advanced peer to peer networking (APPN)

eşler arası ileri ağ oluşturma

advanced program-to-program communication (APPC)

programlar arası ileri iletişim

Advanced Research Projects Agency (ARPA)

ileri seviye sraştırma projeleri kurumu

advanced set-top box (ASTB)

gelişmiş set-üstü-kutusu

advanced stream redirector (ASX )

gelişmiş sürekli yeniden yönlendirici

advanced streaming format (ASF )

gelişmiş akış biçimi

advanced systems format (ASF )

gelişmiş sistem biçimi

advanced technology (AT )

ileri teknoloji, gelişmiş teknoloji

advanced television systems committee (ATSC )

gelişmiş televizyon sistem komitesi

advanced time division multiple access (ATDMA)

gelişmiş zaman bölmeli çoklu erişim

advanced TV (ATV)

gelişmiş TV

advanced video coding (AVC)

gelişmiş video kodlaması

advanced video interface (AVI)

gelişmiş video arayüzü

advanced wireless services (AWS )

gelişmiş kablosuz hizmet

advice of charge

ödeme ihbarı, ücretin bildirilmesi

advisory committee on advance television service (ACATS)

ileri televizyon hizmetleri danışma komitesi

aerodynamics

aerodinamik

aeronautical administrative communication

hava idari haberleşmesi

aeronautical fixed service

hava sabit  hizmeti

aeronautical fixed station

hava sabit istasyonu

aeronautical fixed telecommunication network

hava sabit telekomünikasyon şebekesi

aeronautical mobile satellite system

hava mobil uydu sistemi

aeronautical mobile service

hava mobil hizmeti

aeronautical radio navigation service

hava seyrüsefer hizmeti

aeronautical telecommunication network

hava telekomünikasyon şebekesi

affiliate

bağlı unsur, ortaklık

affordible price

uygun fiyat

agenda item

gündem maddesi (konusu)

aggregate consumption and saving

toplam tüketim ve tasarruf

aggregate delivery reject timer (ADJT)

toplam teslimat reddetme zamanlayıcısı

aggregate delivery response timer (ADT)

toplam teslimat cevap zamanlayıcısı

aggregate delivery retry timer (ADRT)

toplam teslimat tekrar deneme zamanlayıcısı

aggregate demand curve

toplam talep eğrisi

aggregate input rate

toplam giriş oranı

aggregate line speed

toplam hat hızı

aggregate request reject timer (ARJT)

toplam talep reddetme zamanlayıcısı

aggregate request response timer (ART)

toplam talep cevap zamanlayıcısı

aggregate request retry timer (ARRT)

toplam talep tekrar deneme zamanlayıcısı

aggregated MAC (media access control) protocol data unit (A-MPDU)

ortam erişim kontrolu protokol veri ünitesi

aggregator

toplayıcı

aging

yaşlandırma

agreement on basic telecommunications

temel telekomünikasyon antlaşması

air date

yayın tarihi

air interface protocol

hava arayüz protokolü

air interface 

hava arayüzü

air navigation service

hava seyrüsefer hizmeti

air portable

havadan taşınabilir

air route surveillance radar

hava yolu gözetleme radarı

air sounding

hava sondası

air surveillance radar (ASR)

hava keşif radarı

air traffic service

hava trafik hizmeti

air traffic service communication

hava trafik hizmeti haberleşmesi

airborne remote sensing

havadan algılama

aircraft earth station

hava aracı yer istasyonu

aircraft emergency frequency

hava aracı acil durum frekansı

airdrome control station

hava radar denetim istasyonu

air-ground radiotelephone service

hava-yer radyotelefon hizmeti

air-ground worldwide communications system

hava-yer dünya çapında haberleşme sistemi

airline mileage

havayolu ile yapılan mesafe

airtime

yayın süresi

air-to-air

havadan havaya

alarm

alarm

alarm indication signal

alarm bildirme işareti

aldus freehand

bir grafik tasarım programı (tescilli marka)

aldus pagemaker

masaüstü yayıncılık programlarindan biri (tescilli marka)

alert

ikaz

alert phase

ikaz evresi

alert value

ikaz değeri

algebraic expression

cebirsel ifade

alias

takma ad

alias network address

öteki ağ adresi

aliasing

örtüşme

alien port adapter

yabancı (harici) kapı adaptörü

aligned bundle

hizalanmış optik lif demeti

aligning

hizalama

all authority

tam yetki

all glass fibre

tamamen cam lif

all paths busy signal

tüm hatlar meşgul sesi

all silica fibre

tamamen silisyum lif

all trunks busy (ATB)

tüm tranklar meşgul

all-glass fiber

tamamen cam fiber

Alliance For Telecommunications Industry Solutions

Telekomünikasyon Endüstri Çözümleri Birliği

allocate

tahsis etmek

allocated cost

dağıtılmış maliyet

allocation

hizmet bazinda tahsis

allocative efficiency

tahsise dayalı verim (etkinlik)

allotment

bölgesel bazda tahsis

all-pass filter

tam geçiren süzgeç

all-pass network

tam geçiren ağ

all-paths busy signal

tüm hatlar meşgül işareti

all-silica fiber

tamamen silisyumlu fiber

alphanumeric data

alfasayısal veri

alpha-numeric dialling

alfa-nümerik çevirme

alteration of data

verilerin tahrifi

alternate billing service (ABS)

alternatif faturalandırma hizmeti

alternate current

alternatif akım

alternate mark inversion

alternatif işareti tersine çevirme

alternate provider

değişim sağlayıcısı

alternate provisioning mode (APM )

alternatif şartlandırma modu

alternate space inversion

bir sonraki alanın tersine çevrilmesi, ardışık alan çevirme

alternating bit protocol (ABP)

değişebilen bit protokolü

alternating current (AC)

alternatif akım

alternative operator

diğer işletmeci

altitude of the perigee

uydu yörüngesinin yere en yakın olduğu yükseklik

amateur frequency band

amatör frekans bandı

amateur radio

amatör telsiz

amateur service

amatör hizmet

amateur station

amatör istasyonu

ambient noise

dış gürültü

ambient sound

ortamdaki ses

ambient temperature

ortam sıcaklığı, çevre sıcaklığı

amendment of a provision

bir hükümde değişiklik

American National Standards Institute (ANSI)

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü

American Standard Code of Information Interchange (ASCII)

Amerikan bilgi değişimi için standart kanunu

American Telephone and Telgraph Corporation (AT&T)

Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi

American wave gauge

Amerikan dalga ölçüsü

amplifier

yükselteç

amplitude distortion

genlik bozulması

amplitude flatness

genlik düzgünlüğü

amplitude hit

genlikteki ani artış

amplitude modulation (AM)

genlik modülasyonu

amplitude phase shift keying (APSK)

genlik faz kaymalı anahtar

amplitude shift keying

genlik kaydırmalı anahtarlama

amplitude sound spectrum

genlik ses spektrumu

analog

analog

analog access channel

analog erişim kanalı

analog channel

analog kanal

analog circuit

analog devre

analog color code

analog renk kodu

analog computer

analog bilgisayar

analog control channel

analog denetim kanalı

analog data

analog veri

analog digital convertor

analog sayısal çevirici

analog input

analog giriş

analog input data

analog giriş verisi

analog loopback

analog geri dönüş (döngü)

analog measuring equipment

analog ölçüm cihazı

analog monitor

analog ekran

analog paging channel

analog çağrı kanalı

analog pin

analog uç

analog plotter

analog çizici

analog protection system (APS)

anolog koruma sistemi

analog representation

analog gösterim

analog signal

analog işareti

analog transducer

analog çevirici

analog transmission

analog iletim

analog trigger

analog tetikleyici

analog video

analog görüntü

analog voice channel

analog ses kanalı

analog/digital

analog/sayısal

analog-to-digital converter

analog-sayısal dönüştürücü

analogue private line (APL)

analog özel hat

analogue simultaneous voice and data (ASVD)

analog eş zamanlı ses ve veri

analogue voice frequency signal ports

analog ses frekans işaret uçları

analyzer

analizör, çözümleyici

anchor

bağlama, çapa

ancillary equipment

yardımcı cihaz

anechoic chamber

yankısız oda

angle modulation

açı modülasyonu

angle of reflection

yansıma açısı

angular response

açısal tepki

angular velocity

açısal hız

animated GIF

animasyonlu GIF, hareketli GIF

annual growth rates

yıllık büyüme oranları

annual report

yıllık rapor

annular mark

dairesel işaret

annunciator

tebliğ eden kişi

anolog handoff direction message

analog hücreler arası aktarım yön mesajı

anomalistic period

sıradışı dönem

anonymizer

IP numarasını gizleyen yazılım (Tescilli Marka)

anonymous

anonim, adsız, kimliği bilinmeyen

anonymous FTP server

kimliği bilinmeyen FTP  sunucusu

answer frequency

cevap frekansı

answer seize ratio (ASR)

cevabı yakalama oranı

answer seizure ratio

yakalama-yanıtlama oranı

answer signal

yanıt işareti

answer supervision

yanıt denetimi

answerback

karşılık vermek

answering machine

çağrı yanıtlama makinası

answering service

çağrı yanıtlama hizmeti

answering tone

cevaplama tonu

antenna

anten

antenna array

anten dizilimi

antenna blind cone

antenin kör bölgesi

antenna booster

anten yükseltici

antenna control unit (ACU)

anten denetim birimi

antenna coupler

anten bağlaştırıcısı

antenna cross-polar discrimination

çapraz kutuplu anten ayrımı

antenna dissipative loss

anten güç tüketme kaybı

antenna effect

anten etkisi

antenna effective area

etkin anten bölgesi

antenna efficiency

anten etkinliği

antenna factor

anten faktörü

antenna illuminator

anten yayıcı elemanı

antenna impedance

anten empedansı (özdirenci)

antenna lobe

anten kulağı (lobu)

antenna noise temperature

antenin gürültü sıcaklığı

antenna pointing accuracy

anten işaretleme doğruluğu

antenna pointing bias

anten yönlendirme hatası

antenna polarization

anten polarizasyonu

antenna port

anten ucu

antenna radiation pattern

anten ışıma örüntüsü

anti-alias filter

örtüşme önler süzgeç

anti-aliasing

örtüşme karşıtı, örtüşme önler

anticipated monetary expansion

beklenen parasal genişleme

antireflection coating

yansımasız kaplama

anti-sign

karşıt işaret, iletimin sadece tek bir yönde ve belirli bir anda olmasını sağlamak için iki yönlü telefon devresinde ses frekansı işaretini önleyen cihaz

antistatic

durağan olmayan, antistatik

anycast

her noktaya adresleme

aperiodic antenna

periyodik olmayan anten

aperture connection

hüzme teması

aperture distortion

hüzme açıklık bozulması

aperture illumination

yüzeysel ışıma

aperture illumination efficiency

yüzeysel ışıma etkinliği

aperture-to-medium coupling loss

hüzme açıklık-ortam bağlaşım kaybı

apogee

uydu yörüngesinin dünyaya olan en uzak mesafesi

append mode

ilave kip

appletalk

apple şirketi tarafindan bilgisayar ağı için geliştirilmiş protokol grubu

appletalk filing protocol

appletalk dosyalama protokolü

appliance server

küçük cihaz sunucusu, özel sunucu

appliance wiring material

cihaz kablolama malzemesi

application binary interface

ikili arayüz uygulaması

application configuration access protocol

uygulama kurulumu erişim protokolü

application data delivery service

uygulama veri dağıtım hizmeti

application data file

uygulama veri dosyası

application development platform

uygulama geliştirme ortamı

application development platform

uygulama geliştirme ortamı

application enabler

uygulama sağlayıcısı

application function (AF)

uygulama fonksiyonu

application information table (AIT )

uygulama bilgi tablosu

application installation

uygulama kurulumu

application launching and embedding

uygulama başlatma ve yerleştirme

application layer

uygulama katmanı

application layer gateway (ALG)

uygulama katman ağ geçiti

application manager (AM)

uygulama yöneticisi

application programmer

uygulama programlayıcısı

application programming interface (API)

uygulama programlama arayüzü

application proxy

uygulama vekili

application server (AS)

uygulama sunucusu

application service provider (ASP )

uygulama hizmet sağlayıcısı

application sharing

uygulama paylaşımı

application specific integrated circuit (ASIC)

uygulamaya özgü tümleşik devre

application usage

uygulama kullanımı

application window

uygulama penceresi

applications

uygulamalar

application-specific integrated circuit (ASIC )

uygulama-özel tümleşik devre

arbitrated loop

uzlaşılan ağ

arbitration inter frame space (AIFS)

çerçeveler arası karar verme aralığı

arbitration procedure

tahkim usulü

architecture

mimari, mimari yapı

architecture for voice, video and integrated data

ses, görüntü ve tümleşik veri mimarisi

area code

alan kodu

area of audibility

duyma alanı

argument

bağımsız değişken

arithmetic underflow

aritmetik alt akış

armored cable

zırhlı kablo

array antenna

dizilimli anten

arrival sequence access path

geliş sıralı erişim yolu

artifact

suni

artifical hand

suni el

artifical mains network

suni şebeke ağı

artificial intelligence (AI)

yapay zeka

artificial line

yapay iletim hattı

artificial satellite

yapay uydu

artificial transmission line

suni iletim hattı

ascending node

artan düğüm, çıkış düğümü

Asia Pasific Telecommunity (APT)

Asya  Pasifik Telekomünikasyon Birliği

Asian Broadcasting Union

Asya Yayın Birliği

ask price

satış fiyatı

aspect ratio

görüntü oranı, en-boy oranı

assemble

monte etmek

assembly language

makine dili (bilgisayar)

assembly program

A computer program that is used to assemble

assembly time

montaj zamanı

assets market

aktifler piyasası

assingnment

noktasal tahsis

assistant telecommunication expert

telekomünikasyon uzman yardımcısı

assistive technology

yardımcı teknoloji

assistive technology (AT)

yardımcı teknoloji

associated common-channel signaling

ilgili ortak kanal işaretleşmesi

association agreements

ortaklık anlaşmaları

association of all telecommunication businessman

tüm telekomünikasyon iş adamları derneği

Association of European Private Cable Operators (ACPE)

Avrupa Özel Kablo İşletmecileri Birliği

Association Of European Public Telecommunications  Network Operators (ETNO)

Avrupa Kamu Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri Birliği

associative access

çağrışımlı erişim

associative access

çağrışımla erişim

associative memory

çağrışımlı bellek

associative storage

çağrışımsal bellek (saklama), ilişkisel bellek

astable  multivibrator

kararsız çoklu devre

astable circuit

kararsız devre

asymmetric communication channel

asimetrik iletişim kanalı

asymmetric digital subscriber line (ADSL)

asimetrik sayısal abone hattı

asymmetric regulation

asimetrik düzenleme

asymmetrical control

asimetrik denetim

asynchronous communications system

eş zamansız iletişim sistemi

asynchronous digital interface (ADI)

asenkron(senkronsuz) sayısal arayüz

asynchronous modem

eş zamansız modem

asynchronous network

eş zamansız ağ

asynchronous serial interface (ASI)

senkronsuz seri arayüz

asynchronous terminal

eş zamansız uçbirim

asynchronous time division multiple access (ATDMA)

eş zamansız zaman bölmeli çoklu erişim

asynchronous time division multiple access (ATDMA)

eş zamansız zaman bölmeli çoklu erişim

asynchronous transfer mode (ATM)

eş zamansız iletim kipi

asynchronous transfer mode network

eş zamansız iletim kipli şebeke

asynchronous transmission

eş zamansız iletim

atm adaptation layer (AAL)

atm uyarlama katmanı

ATM passive optical network (APON)

pasif optik ağ ATM

attach

Eklemek

attached message

ekli mesaj

attached resource computer network (ARCNET)

ekli kaynak bilgisayar ağı

attaching device

ekleme cihazı

attachment

ek

attachment group identifier (AGI)

ek grup tanımlayıcısı

attachment unit interface  (AUI)

eklenti birim arayüzü

attendant access loop

Katılımlı erişim döngüsü

attendant conference

katılımlı konferans

attended operation

katılımlı (operatörlü) işletim

attended station

bakım personelli istasyon

attended time

katılım sağlanan zaman

attenuation

zayıflatma, zayıflama

attenuation coefficient

zayıflama (zayıflatma) katsayısı

attenuation constant

zayıflatma sabiti

attenuation crosstalk ratio

çapraz konuşmayı zayıflatma oranı

attenuation distortion

zayıflatma bozulması

attenuation equalizer

zayıflama denkleştiricisi

attenuation loss

zayıflatma kaybı

attenuation vector

zayıflatma vektörü

attenuation-limited operation

zayıflatması sınırlı çalışma, sınırlı zayıflatma çalışması

attenuator (ATTN)

zayıflatıcı

attitude stabilized satellite

yüksekliği kararlı hele getirilmiş uydu

attitude-stabilized satellite

kararlı konumlu uydu, bulunduğu yerden ayrılmadan atalet merkezi veya ekseni etrafında hareket eden-yalpalayan uydu

attribute

nitelik, öz değer

auctioning

müzayede ile satış

audience loyalty

izleyici sadakati

audio

ses

audio acoustics

ses yankı bilimi, ses yankılanımı

audio coding revision 3 (AC-3)

ses kodlama yenilemesi

audio configuration

ses yapılandırması

audio crosspoint module

ses çapraz noktalı modül

audio data rate

ses veri hızı

audio delay

ses gecikmesi

audio distorsion

ses bozulması

audio distribution amplifier (ADA)

ses dağıtım yükselticisi

audio driver

ses sürücüsü

audio frequency response

ses frekans tepkisi

audio graphics terminal (AGT)

ses grafik uçbirimi

audio harmonic distortion

ses harmonik bozulması

audio level

ses seviyesi

audio muting

ses kapama

audio response unit

sesli yanıt birimi

audio subcarrier

ses alt taşıyıcısı

audio tape

manyetik ses bandı, kaset bandı

audio teleconferencing

görüntüsüz telekonferans

audio text

ses metni

audio track

müzik parçası

audio transform filter

ses dönüşüm süzgeci

audio tuning wizard

ses ayarlama sihirbazı

audio visual terminal (AVT)

işitsel görsel uçbirimi

audio/video (A/V)

ses/görüntü, ses/video

audiotel

Fransa'da kullanılan web tabanlı mesaj servisi

auditable data

denetlenebilir veri

auditory sensation area

dinleyici algılama alanı

authentication

doğrulama, kimlik denetimi

authentication centre (AC)

doğrulama merkezi

authentication header

kimlik doğrulama başlığı

authentication response (AUTHR)

doğrulama cevabı

authentication, authorization and accounting entity (AAA)

doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama birimi

authorization

yetkilendirme,yetki

authorization & call routing equipment (ACRE)

ızin ve arama yönlendirme cihazı

authorized bandwidth

lisanslı bant genişliği

authorized service domain (ASD)

lisanslı hizmet alanı

auto area code

otomatik alan kodu

auto correlation function

otomatik düzeltme işlevi

auto-answer

otomatik cevaplama

autodial

otomatik arama

automated clearinghouse

otomatik takas merkezi

automated data medium

otomatik veri ortamı

automated information systems security

otomatik bilgi sistemleri güvenliği

automated maritime telecommunications system (AMTS)

otomatik deniz telekomünikasyon sistemi

automated tactical command and control system

otomatik taktik komut ve denetim sistemi

automated teller machine (ATM)

otomatik para makinası,bankamatik

automated test environment (ATE)

otomatik test ortamı

automated/automatic call distribution (ACD)

otomatik çağrı dağıtımı

automatic alternative routing (AAR)

otomatik alternatif yönlendirme

automatic call delivery

otomatik çağrı teslimi

automatic call distributor

otomatik çağrı dağıtıcısı

automatic changeover switch

otomatik değiştirme santralı

automatic dependent surveillance

otomatik bağımlı izleme

automatic frequency control (AFC)

otomatik frekans denetimi

automatic gain control (AGC)

otomatik kazanç denetimi

automatic identification

otomatik tanımlama

automatic identification system (AIS)

otomatik tanımlama sistemi

automatic identified outward dialing (AIOD)

otomatik tanımlanmış harici arama

automatic image stabilization

otomatik görüntü sabitlemesi

automatic learning center (ALC)

otomatik öğrenme merkezi

automatic level control (ALC)

otomatik seviye denetimi

automatic link establishment (ALE)

otomatik hat tesisi, otomatik hat kurulumu

automatic location information

otomatik konum bilgisi

automatic message accounting (AMA)

otomatik mesaj hesabı

automatic number identification

otomatik numara tanımlama

automatic packet recognition and translation (APART)

otomatik paket tanımlama ve yorumlama

automatic power (AP)

otomatik güç

automatic remote reprogramming and rekeying

otomatik uzaktan yeniden programlama ve yeniden anahtarlama

automatic repeat-request (ARQ)

otomatik tekrar talebi

automatic retry

otomatik tekrarlama

automatic ring down

otomatik zil susturma

automatic ringdown circuit

otomatik zil devresi

automatic route selection (ARS)

otomatik güzergah seçimi

Automatic Secure Voice Communications Network (AUTOSEVOCOM)

otomatik güvenli ses haberleşme şebekesi

automatic sequential connection

otomatik ardışık bağlantı

automatic speech recognition (ASR)

otomatik ses tanıma

automatic switching system

otomatik anahtarlama sistemi

automatic vehicle identification (AVI)

otomatik araç tanımlama

automatic vehicle location (AVL)

otomatik araç konum belirleme

Automatic Voice Network (AUTOVON)

otomatik ses şebekesi

automotive navigation system

taşıt seyrüsefer sistemi

autonomous system (AS)

otomatik sistem

auto-paralel operation

otomatik paralel işlem

autoprovisioning

otomatik şartlandırma

autoregressive transformation

otomatik geri dönüşüm

autoresponder

otomatik cevaplandırıcı

auto-series operation

otomatik-seri işlem

auxiliary cables

yardımcı kablolar

auxiliary data

yardımcı veri

auxiliary power supply

yardımcı güç kaynağı

availability at the network boundary

şebeke sınırında bulunma

available bit rate (ABR)

mevcut bit hızı

available line

mevcut (boş) hat

available memory   

kullanılabilir bellek

available time

hattın mevcut (boş) olduğu süre

available to promise

söz vermeye müsait

avalanche photodiode

çığ ışık diyodu

average annual economic growth rate 

yıllık ortalama ekonomik büyüme oranı

average cash balance

ortalama nakit dengesi

average cost

ortalama maliyet

average data rate (ADR)

ortalama veri hızı

average holding time

ortalama tutma süresi

average number of attempts per call

çağrı başına ortalama girişim sayısı

average power

ortalama güç

average revenue per unit (or User) (ARPU)

kullanıcı başına ortalama gelir

average revenue per user (ARPU)

kullanıcı başına ortalama gelir

average revenue per user/unit

kullanıcı/cihaz başına ortalama gelir

average selling price (ASP )

ortalama satış fiyatı

average usable sensitivity

ortalama kullanılabilir hassasiyet

averaging time

ortalama zaman

avoidable cost

kaçinılabilir maliyet

axial propagation constant

eksenel yayılım sabiti

axial ray

eksenel ışık ışını

az-el mount

düşey ve yatay doğrultuda uyduyu izlemek üzere antenin hareket ettirilebildiği montaj mekanizması, uydu takip montaj kiti

azimuth

azimut açısı (yatayla yapılan açı)

back course

ters yayın

back office  usage-based accounting and subscriber billing

arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması

back office application

yönetsel uygulama

back office support system (BOSS)

geri ofis destekli sistem

backbone

omurga

backbone network

omurga ağı, omurga şebekesi

backbone routing service

omurga yönlendirme hizmeti

backbone wiring

omurga kablolaması

backdoor

arkakapı

back-end application

destek uygulaması

backer card

reklam panosu

background color cancellation

arka plan renk iptali

background noise

arka plan gürültüsü

backhaul

taşıma, ana taşıyıcı

backlash

boşluk, gevşeklik

backlighted

arkadan aydınlatmalı

backscatter

geri yansıma

backscatter of waves

dalgalarin geri yansıması

backscattering

geri saçılım

back-to-back connection

geriden geriye bağlantı, sırt sırta bağlanma

back-to-back user agent

geriden-geriye kullanıcı aracı

backup

yedekleme, yedek

backup copy

yedek kopya

backup frequency

yedekleme sıklığı

backward channel

geriye doğru kanal

backward recovery

geriye doğru kurtarma

backward signal

geriye doğru işaret

backwards-compatible broadcast services (BC-BS)

geriye doğru-uyumlu yayıncılık hizmeti

bad frame

kötü çerçeve

badge reader

kart okuyucu, kimlik kartı okuyucu

bag of bits (BOB)

çok fazla bit

balance return loss

dengeli geri dönüş kaybı

balanced code

dengeli hat

balanced error

dengeli hata

balanced line

dengeli hat

balanced signal pair

dengeli işaret çifti

balanced two-port network

dengeli iki kapılı devre

balanced-to-ground

topraklamalı

balancing network

dengeleme devresi

ballot

gizli oy kullanma

balun

balun

band edge energy

bant kenarı enerjisi

band pass

bant geçiren

band pass filter

bant geçiren süzgeç

band rejection filter

bant durduran süzgeç

banded rates

bileşik oran

bandit mobile

yasaklanmış mobil telefonu

bandpass filter

bant geçiren süzgeç

bandwidth (BW)

bant genişliği

bandwidth allocation control protocol (BACP)

bant genişliği tahsis denetim protokolü

bandwidth allocation protocol (BAP)

bant genişliği tahsis  protokolü

bandwidth balancing mechanism

bant genişliğini dengeleme mekanizması

bandwidth compression

bant sıkıştırma

bandwidth on demand

talebe bağlı bant genişliği

bandwidth Xdistance product

bant genişliği x mesafe ürünü

bandwidth-efficient signaling

bant etkin işaretleşme

bandwidth-intensive data

bantgenişliği yoğun veri

bandwidth-limited operation

sınırlı bant genişliğinde çalışma

bang path

ünlemli makine adresi

bar code

barkod

bar code readers

barkod okuyucuları

barker channel

reklam amaçlı TV kanalı

barrage jamming

baraj karıştırması, çok geniş bantlı sıkıştırma

barred dialing number

aranması engellenmiş numara

barrel distortion

barrel bozulması

barrier layer

engel katmanı

barring of all incoming calls (BAIC)

gelen tüm çağrılarin engellenmesi, gelen tüm aramalarin yasaklanması

barring of all outgoing calls (BAOC)

giden tüm çağrılarin engellenmesi

barring of incoming call

gelen çağrının engellenmesi

barring password

şifresiz, engelleme şifresi

barter syndication

simsar sendikasyonu

base price

esas fiyat, taban fiyat

base station (BS)

baz istasyonu

base station authentication response (AUTHBS)

baz istasyonu doğrulama cevabı

base station controller (BSC)

baz istasyonu denetleyicisi

base station manufacturer code

baz istasyon üretici kodu

base station maximum output power

baz istasyonunun azami çıkış gücü

base station random variable (RANDBS)

baz istasyonu rasgele değişken

base station receiver exclusion band

baz istasyonu alıcı harici bandı

base station receiver exclusion power

baz istasyonu alıcı harici gücü

base station receivers

baz istasyonu alıcıları

base station subsystem (BSS)

baz istasyonu alt sistemi

base station transmitter exclusion band

baz istasyonu verici harici bandı

base station transmitter requirements

baz istasyonu verici gerekleri

base transceiver station (BTS) (Wireless Telephony)

temel alıcı verici iletim istasyonu

base transciever station (BTS)

baz alıcı-verici istasyonu

base unit of measurement

temel ölçüm birimi

baseband (BB)

temel bant, taban bant

baseband modulation

temel bant modülasyonu

baseline privacy interface (BPI)

temel satır özel arayüz

baseline privacy interface (BPI)

kablo modem haberleşme gizliliği

baseline protocol at level 1b (BP@L1b)

temel satır protokolu seviyesi

baseline shift

temel satır kaydırması

basic access (BA)

temel erişim

basic access profile (BAP)

temel erişim şartı

basic authentication

basit doğrulama

basic conversation

temel konuşma

basic encoding rules

temel kodlama kuralları

basic mode link control

temel kipte hat denetimi

basic operating system

ana işletim sistemi

basic rate interface (BRI)

temel hız arayüzü

basic service element (BSE)

ana hizmet elemanı

basic service set (BSS)

temel hizmet seti

basic service sets (BSS)

temel hizmet kümesi

basic serving arrangement (BSA)

temel hizmet düzenlemesi

basic trading area

temel aktarım alanı, temel değiş-tokuş alanı

batched communication

toplu iletişim

battery

batarya, pil, akü

battery backup

pil yedeği, akü yedekleme

battery check

batarya denetimi

battery power source

batarya güç kaynağı

battery requirements

batarya gerekleri

baud

baud (bir iletişim bağlantısında bilgi gönderme hızı ölçüm birimi)

baud rate

baud hızı

beacon

radyo feneri, radyo fener işareti

beam divergence

ışın demeti sapması

beam steering

ışın demetinin yönlendirilmesi

beam waveguide

ışın demeti dalga kılavuzu

beam 

ışın demeti, ışın hüzmesi

beamsplitter

ışın demeti bölücüsü

beamwidth

ışın demeti genişliği

bearer capability

taşıyıcı yeteneği 

bearer capability information

taşıyıcı yetenek bilgisi

bearer connection

taşıyıcı bağlantısı

bearer independent call control

taşıyıcıdan bağımsız çağrı denetimi

bearer service

taşıyıcı hizmeti

beat frequency

vuru frekansı

beat frequency oscillator

vuru frekans osilatörü

beauty contest

güzellik yarışması

beeper

çağrı cihazı

benchmarking

kıyaslama, karşılaştırma

bend loss

lifteki eğiklik kaybı

bespoke arrangement

sipariş usulü düzenleme

bessel filter

bessel süzgeci

best effort (BE)

en iyi gayret, elden gelenin en iyisi

biased automatic gain control

eşikli otomatik kazanç ayarı

biconical antenna

bikonik anten (iki konili anten)

bid price

alış bedeli

bidding credit

ücra yerlerde telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarina uygulanan teşvik programı

bidirectional coupler

iki yönlü bağlaştırıcı

bilateral control

iki taraflı denetim

bilateral synchronization

iki taraflı eş zamanlama

bilaterally negotiated telecommunication rates

iki tarafın mutabakata vardığı telekomünikasyon hızları (oranları)

bill and keep

faturala ve sakla

billboard antenna

panel anten

billing automatic message accounting format

otomatik faturalama mesajı hesaplama biçimi

billing number

fatura numarası

bill-to-room

odaya ücretlendirme

binary

ikili

binary exponential backoff

ikili kodlu üstel geri çekilme

binary interchange format (BIF)

ikili değişim biçimi

binary modulation

ikili modülasyon

binary phase shift keying (BPSK)

ikili faz kaydırmalı anahtarlama

binary synchronous (bi-sync) communication

ikili eş zamanlı haberleşme

binary tree

ikili ağaç

binary-coded decimal (BCD) notation

ikili kodlu ondalık gösterim

binary-coded decimal interchange code

ikili kodlu ondalık ara değişim kodu

binary-coded decimal representation

ikili kodlu ondalık gösterim

bind

bağlamak

binding post

bağlantı noktası

binding update

bağlayıcı güncelleme

biphase modulation

iki fazlı modülasyon

bipolar

çift kutuplu

bipolar integrated circuit

çift kutuplu tümleşik devre

bipolar phase shift keying (BPSK)

çift kutuplu faz kaydırmalı anahtarlama

bipolar signalling

çift kutuplu işaretleşme

bipolar transistor

çift kutuplu transistör

birefringent medium

çift kırılmalı ortam

bistable multivibrator

iki durumlu çoklu titreştirici

bistable trigger circuit

iki durumlu tetikleyici devre

bit

bit, 0 veya 1

bit error rate (BER)

bit hata oranı

bit error rate test (BERT)

bit hata oran testi

bit interval

bit aralığı

bit pairing

bit çiftlenimi

bit per second (BPS)

saniye başina bit

bit rate

bit hızı

bit robbing

bit çalma

bit slip

bit kaydırma

bit slippage

bit kayması

bit string

bit dizgisi

bit stuffing

veriye bilgi taşımayan bitlerin eklenmesi

bit stuffing rate

bit doldurma hızı, bit doldurma oranı

bit synchronous operation

bit eş zamanlı çalışma

bit-count integrity (BCI)

bit sayma bütünlüğü

bit-exact

bit özü

bitmapped

bit eşleştirmeli

bit-rate allocation signal (BAS)

bit-hızı tahsis işareti

bits per second

bit\saniye

bits per symbol (bits/sym)

birim sembole düşen bit sayısı

bit-sequence independence

bit dizisinden bağımsız

bitstream

veri akışı

bit-stream access

veri akış erişimi

bit-stream transmission

bit akışlı iletim

black burst

siyah renk patlaması

black facsimile transmission

renksiz belge geçer iletimi

Black Sea Economic Corporation (BSEC)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği

blackout

karartma

blanket licence

genel lisans

blanketing area

sinyal ezme alanı

blanking

karartma

blanking level

karartma seviyesi

blend

geçişme, harmanlama

blind dial

zil sesinin merkez ofisler arasında değiştiği telefon santral sistemi

block

blok

block calls

öbek aramalar

block check character (BCC)

blok denetim karakteri

block distortion

blok bozulması

block efficiency

blok etkinliği

block parity

blok eşlik biti

block payload

bloğun yararlı (görev) yükü

block transfer attempt

blok aktarma girişimi

block transfer efficiency

blok aktarma etkinliği

block transfer failure

blok aktarma hatası

blocked sim card

engellenmiş sim kart

block-error probability

blok hata olasılığı

blocking and spurious response

bloklama ve istenmeyen tepki

blocking criterion

bloklama ölçütü

blocking immunity

bloklama bağışıklığı

blocking or desensitization

bloklama ya da hassasiyet giderme

blocking probability

bloklama ihtimali

block-loss probability

blok kayıp olasılığı

block-misdelivery probability

bloğun yanlış dağıtım olasılığı

blog

günlük

blooming

hızla büyüyen

blown fiber

şişmiş fiber

blue bomb

karşı tarafın bilgisayar işletim sistemini çökertme tekniği, mavi bomba

bluetooth

bluetooth, yüksek frekanslı alçak güçlü elektronik cihazlar arası iletişimi sağlayan kablosuz sistem, mavi diş

bluetooth clock

bluetooth saati

BNC connector

BNC bağlayıcısı

board isolation mode (BIM)

devre kartıyalıtım kipi

boilerplate

aslı bozulmaksızın yeni uygulamalarda kullanılabilen metin, temel uygulama taslağı

bolt-on

web sayfasına hızlı ama güvenli bir biçimde eklenebilen ürün ya da sistemler

bong

telefon aramalarındaki bağlantı ücreti

Boolean function

Boole fonksiyonu

border gateway protocol (BGP)

sınır geçit protokolü

border gateway protocol-virtual private LAN service (BGP-VPLS)

sınır geçit protokolü-sanal özel LAN hizmeti

boresight error

yönlendirme hatası

Bose-Chaudhuri-Hochquenghem code

bose-chaudhuri-hochquenghem kodu

both-way propagation time

gidiş-geliş yayılım gecikmesi

bottom-up parsing

aşağıdan yukarıya ayrıştırma

bottom-up programming

aşağıdan yukarıya programlama

bounce e-mail

iletilemediği için gönderene geri dönen e-posta, geri seken e-posta

bounce free

sabit kontak uçlu

boundary point (BP)

sınır noktası

boundary replicate

sınır tekrarı

braid

örme, döşeme (kablo)

braided shield

boncuklu koruma

braiding of a cable

kablo döşeme, kablo örtüsü

branch drop

ayrı kollarda gerilim düşümü

branching network

dallanma şebekesi

branching repeater

dallanma tekrarlayıcısı

brand rating index (BRI)

marka derecelendirme endeksi

branding

markalama

breadboard circuit

deneysel devre

break up value

tasfiye değeri

breakaway point

kopma noktası

break-before-make

işlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi

break-in point

kavuşma noktası

breaking link

bağlantı kesme

breakout box

patlama kutusu

bridge

köprü

bridged tap

hat prizi, bir telefon iletim hattına bağlanmış ve sonlandırılmamış bir başka hat

brightness value unit (BVU)

parlaklık değer birimi

British Approvals Board for Telecommunications (BABT)

İngiliz Telekomünikasyon Onay Kurumu

broadband (BB)

genişbant

broadband access facility

geniş bant erişim imkanı

broadband bus

geniş bant veriyolu

broadband cable licence

genişbant kablo lisansı

broadband connectionless bearer service (BCLB)

genişbantlı bağlantısız taşıyıcı hizmeti

broadband connection-oriented bearer service (BCOB)

genişbantlı bağlantı tabanlı taşıyıcı hizmeti

broadband development

genişbantlı gelişme

broadband device

genişbant cihazı

broadband digital forward (BDF)

genişbantlı sayısal iletim

broadband emission

genişbant yayımı

broadband ISDN (B-ISDN)

genişbant ISDN

broadband integrated gateway (BIG )

genişbantlı tümleşik geçit

broadband integrated services digital network  (BISDN)

genişbantlı tümleşik hizmetler sayısal şebekesi

broadband interface unit (BIU)

genişbant arayüz ünitesi

broadband noise

geniş bant gürültüsü

broadband noise figure

genişbantlı gürültünün niceliği (miktarı)

broadband over power lines (BPL)

enerji hatları üzerindengenişbantlı haberleşme

broadband passive optical network (BPON )

genişbantlı pasif optik ağ

broadband radio service (BRS)

genişbant telsiz hizmeti

broadband remote access server (BRAS)

genişbant uzaktan erişim sunucusu

broadband remote line unit

genişbantlı uzak hat birimi

broadband signaling

geniş bantlı işaretleşme

broadband television (BBTV)

genişbantlı televizyon

broadband terminal adapter (B-TA)

genişbantlı uçbirim uyarlayıcısı

broadband terminal equipment (B-TE)

genişbantlı uçbirim teçhizatı

broadband uptake

genişbantta gelişme

broadcast (BC)

yayın (radyo-TV yayını)

broadcast channel

yayın kanalı

broadcast control channel

yayın denetim kanalı

broadcast file system (BFS)

radyo/TV yayıncılığı dosya sistemi

broadcast satellite services

uydu yayın hizmetleri

broadcast television systems committee (BTSC)

televizyon yayıncılığı sistem komitesi

brouter

brouter (köprü-yönlendirici)

brownout

grileştirme, kısmi karartma