TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

o-q

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] f-h ] i-k ] l-n ] [ o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

object

nesne, amaç

object database

nesne veri tabanı

object-oriented database

nesneye yönelik veri tabanı

observed time difference (OTD)

gözlemlenmiş zaman farkı

occupied bandwidth

kullanılan bant genişliği

occupied traffic channel

meşgul trafik kanalı

oceanographic data interrogating station

okyanus veri sorgulama istasyonu

off network calling

şebeke harici arama

off time

kapanma zamanı

off-hook

açık telefon, telefon hattı kullanımda

office automation

ofis otomasyonu

off-line

çevrim dışı

offline operation

çevrim dışı çalışma

off-net

şebeke dışı

off-network access line (ONAL)

şebeke harici erişim hattı

off-premises extension

bina dışı dahili hat

on a call by call basis

çağrı bazında

on line services

çevrim içi hizmetler

on network calling

şebeke içinde dahili arama

on premises wiring

bina içi kablolama, müşteri binasındaki kablolama

on time

çalışma zamanı

on-board

gemide, uçakta, trende, yerleşik, tümleşik

on-board unit (OBU)

araca monteli birim

one click tuning

tek işlemde ayarlama

one -step activation

tek adımda etkinleştirme

one time pad (OTP)

tek kullanımlı şifre

one-port network

tek kapılı ağ

ones density

bit yoğunluğu

one-step deactivitation

tek adımda etkinsizleştirme

one-way communication

tek yönlü iletişim

one-way reversible operation

tek yönlü tersine çevrilebilir çalışma

one-way-only channel

sadece tek yönlü kanal

on-hook

kapalı telefon, telefon hattı kullanımda değil

on-hook signal

ahize kapalı (telefon kapalı) (ahize yerinde iken) işaret

on-line

çevrim içi

on-line conference

çevirim içi konferans

online customer care

çevrimiçi müşteri bakımı

online shopping

elektronik alışveriş, internet üzerinden alışveriş

online supply business

çevrim içi tedarik işi

on-net

şebeke içi

onward transit routing (OTR)

ileri aktarma yönlendirmesi

open access

açık erişim

open buying on the internet

internetten siparişle satın alma

open cable detect

açık kablo belirleme

open database connectivity

açık veri tabanı bağlantısı

open loop

açık döngü, açık çevrim

open media framework

açık ortam çerçevesi

open mobile alliance (OMA)

açık mobil ittifakı

open network provision (ONP)

açık şebeke şartı

Open Outcry Auction

açık ihale

open running

açık çalışma

open source software

açık kaynak kodlu yazılım

open system architecture

açık sistem mimarisi

open system authentication

açık sistem kimlik tanımlaması

open system interconnection (OSI)

açık sistem arabağlantısı

open system interconnection architecture

açık sistem arabağlantı mimarisi

open system interconnection network management system

açık sistem arabağlantısı ağ yönetim sistemi

open systems interconnection reference model (OSIRM)

açık sistemler arabağlantı referans modeli

open systems interconnection/ technical and office protocol (OSITOP)

açık sistemler arabağlantı / teknik ve ofis protokolü

open-circuit voltage

açık devre voltajı

open-loop frequency response

açık döngü frekans yanıtı

operand

işlenen

operating licence

işletme ruhsatı

operating range

çalışma aralığı

operating system

işletim sistemi

operational fixed services (OFS)

operasyonel sabit hizmetler

operations and maintanance terminal (OMT)

işletim ve bakım uçbirimi

operations and maintenance center

işletim ve bakım merkezi 

operations support subsystem

işletim destek alt sistemi

operator

işletmeci, işletmen

operator call handling centre (OCHC)

işletmeci çağrı işleme merkezi

operator determined barring

işletmecinin belirlediği engel

operator mobile exchange (OME)

işletmeci mobil santralı

operator recall signal

operatör yeniden çağrı işareti

operator services

işletmeci tarafından sunulan hizmetler

operator tandem exchange  (OTE)

işletmeci düz geçiş santralı, işletmeci sıralı geçiş santralı

operators harmonization group

işletmeci uyumlaştırma grubu

operator-to-operator portability

işletmeciler arası numara, hizmet vs. taşınabilirliği

opportunities

fırsatlar

opportunities, threats and market behaviour

fırsatlar, tehditler ve piyasa davranışı

opportunity cost

fırsat maliyeti

optical beamsplitter

optik ışın demeti (huzmesi) bölücüsü

optical character recognition (OCR)

optik karakter tanıma

optical cross connect

optik çapraz bağlantı

optical data processing

optik veri işleme

optical disk

optik disk

optical fiber gateway

optik fiber ağ geçiti

optical fiber network

optik fiber şebekesi

optical fiber nuclear hardening

optik fiber çekirdek sertleştirmesi

optical fiber telecommunications

optik fiber telekomünikasyon

optical fiber transfer function

optik fiber aktarma fonksiyonu

optical fiber transmission

optik lif üzerinden iletim

optical fiber, nonconductive, riser

optik fiber, iletken olmayan, dikey

optical interface

optik ara yüz

optical line amplifier

optik hat yükselteci

optical line code

optik hat kodu

optical network

optik ağ

optical noise adder

optik gürültü ekleyici

optical path length

optik yol uzunluğu

optical path length

optik yol uzunluğu

optical reader

optik okuyucu

optical repeater

optik tekrarlayıcı

optical sensor

optik algılayıcı

optical waveguide

optik dalga kılavuzu

optimum traffic frequency

en uygun trafik frekansı

optimum transmission frequency

en uygun iletim frekansı

optimum working frequency

en uygun çalışma frekansı

opt-in e-mail

önceden talep edilen e-posta

optional

seçimli

optional calling service

seçmeli arama hizmeti

orbital period

yörünge periyodu

orbital plane

yörünge düzlemi

orientation price

yönelim fiyatı

original equipment manufacturer (OEM)

özgün teçhizat üreticisi

originate (a call)

(çağrı) başlatmak

originate frequency

asıl frekans

originating call screening (OCS)

çağrının yapıldığı santralde çağrı numarasının kabul ya da reddi

originating terminal

çağrıyı başlatan uç

orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)

dikey frekans bölmeli çoklama

other licensed operator (OLO)

diğer lisanslı işletmeci

out of area subscriber's line

alan (santral) dışı abone hattı

out of band signalling

bant dışı işaretleşme

outbound

giden (arama)

outgoing call barring

giden çağrının engellenmesi

outgoing line circuit

çıkış hat devresi

outlet

çıkış yeri, çıkış noktası

out-of-band emission

bant dışı yayım

out-of-band management

bant dışı frekans yönetimi

out-of-frame-alignment time

çerçeve dışı hizalama zamanı

output data

çıkış verileri

output feed back (OFB)

çıktı geri besleme

output power control

çıkış güç denetimi

output slew rate

çıkış gerilimindeki azami değişim hızı

output terminal

çıkış uçbirimi

outside broadcast

stüdyo dışına yayın, dışarıdan yayın

outside loop

dış döngü

out-slot signalling

slot dışı işaretleşme

over the air control (OTAC)

havadan denetim

over the air rekeying (OTAR)

havadan yeniden anahtarlama

overallocation

aşırı tahsis

overbuild

gereğinden fazla inşa edilmiş

overflow

taşma

overflow error

taşma hatası

overhauling

tümüyle elden geçirme

overhead communications

enerji nakil hatlarından iletişim

overhead message

yük mesajı

overlap signalling

örtüşmeli işaretleşme

overlay

örtüşme, bindirme

overlay area code

çakışık alan kodu

overlay network

bindirmeli ağ

overload

aşırı yükleme, aşırı yük

overload class

aşırı yük sınıfı

overload control (OLC)

aşırı yük denetimi

overload factor

aşırı yük çarpanı

overrun

aşırı çalışma

over-the-air rekeying (OTAR)

havadan yeniden anahtarlama

own exchange call

aynı santrala bağlı aboneler arası arama

package

paket

package subscription

paket üyelik

packed field

paketlenmiş alan

packet assembler/disassembler (PAD)

paket kurucu/açıcı, paket çevirici/tersine çevirici

packet core network

paket özlü şebeke

packet data network node

paket veri ağı düğümü

packet data serving node

paket veri hizmet düğümü

packet header

paket başlığı

packet level interface

paket katmanı arayüzü

packet mode bearer service (PMBS)

paket kipli taşıyıcı hizmeti

packet switched

paket anahtarlamalı

packet switched public data network (PSPDN)

paket anahtarlamalı kamu veri şebekesi

packet switching data network (PSDN)

paket anahtarlamalı veri ağı

packet switching network

paket anahtarlamalı ağ

packet terminal

paket uçbirimi

packet type

paket tipi

packetized voice

paketlenmiş ses

packet-mode terminal

paket kipli uçbirim

packet-switched video telephony

paket anahtarlamalı görüntülü haberleşme

packing density

paketleme yoğunluğu

padding

dolgu verisi

page frame

sayfa çerçevesi

page layout

sayfa düzeni

pager

çağrı cihazı

paging

çağrı, arama

paging channel

çağrı kanalı

paging channel slot

çağrı kanal dilimi

paging service

çağrı hizmeti

paired spectrum

eşli spektrum

pairing

çiftleme, eşleme

palmtop computer

avuç içi bilgisayar

Pan-European Service

Avrupa kapsamlı hizmetler

paper registration

kağıtla kayıt

paper release 

kağıdı bırakma

parabolic antenna

parabolik anten

parallel communication

paralel iletişim

parallel data transmission

paralel veri iletimi

parallel database

paralel veri tabanı

parallel polarization

paralel kutuplaşma

parallel port

paralel kapı

parallel port mode

paralel kapı kipi

parallel processing

paralel işleme

parallel server

paralel sunucu

parallel transmission

paralel iletim

parent domain

üst etki alanı

Parliamentary Information Technology Committee (PITCOM)

Parlamento Bilgi Teknoloji Komitesi

partial competition

kısmi rekabet

partial dial tone

numarayı eksik çevirme veya zamanında çevirmeme tonu

partial displays

kısmi ekran (gösterge)

partitioned data set

bölünmüş veri takımı

pass by address

adrese göre aktarma

passband

bant geçiren

passband ripple

bant geçiren süzgeçdeki dalgalanma

passive gateway

pasif ağ geçidi

passive hub

pasif dağıtım kutusu

passive network

pasif ağ, pasif şebeke

passive optical network

pasif optik ağ

passive satellite

pasif uydu

passive tag

pasif elektronik etiket

pass-through

doğrudan geçiş

pass-through authentication

düz geçiş yetkilendirmesi

password authentication protocol

şifre doğrulama protokolü

password cracking

şifre kırma

password length equation

şifre uzunluk denklemi

password sniffing

şifreyi yakalama

patch

yama

patch and test facility (PTF)

yama ve test tesisi

patch antenna

parçalı anten, yamalı anten

patch board

bağlantı kartı

patch cord

bağlantı kablosu

patch panel

bağlantı panosu

patchplug

bağlantı fişi

path attenuation

işaret yolu zayıflaması (zayıflatması)

path intermodulation noise

işaret yolu iç modülasyon gürültüsü

path loss

yol kaybı, işaret yolu kaybı

path name

yol adı

path quality analysis

işaret yolu kalite analizi

payload

veri yükü, uydu yükü

pay-per-click

tıklama başına ödeme

pay-per-view (PPV)

izlediğin kadar öde, seyrettikçe öde

payphone

ankesörlü telefon, ön ödemeli telefon

payphone surcharge

ücretli telefonda fahiş tarife

peak

tepe, zirve

peak busy hour (PBH)

en yoğun saat

peak cell rate (PCR)

tepe hücre hızı

peak envelope power

zarfın tepe gücü

peak intensity wavelength

tepe şiddeti değerindeki dalga boyu

peak inverse voltage

ters tepe gerilimi

peak mission wavelength

tepede çalışma dalgaboyu

peak overshoot ratio

tepe aşma oranı

peak power

tepe gücü

peak to peak amplitude

tepeden tepeye genlik

peak-ripple factor

tepe-dalgacık çarpanı, tepe dalgalanma çarpanı

peer

eşdüzey

peer group

akran kümesi

peer to peer

denkler arası, uçtan uca

peering

denklik

peer-to-peer communication

uçbirimden uçbirime iletişim, denkler arası iletişim, uçtan uca iletişim

peer-to-peer network

denkler arası ağ, uçtan uca ağ

penal provision

cezai hüküm

penal sanction

cezai yaptırım

penetration

yayılma, kullanım yaygınlığı

penetration frequency

nüfuz etme frekansı

perceieved marginal cost

algılanan marjinal maliyet

perceptual data

algısal veriler

peregee

uydu yörüngesinin dünyaya olan en uzak mesafesi

perfect competition

tam rekabet

per-hap behaviour

per-hap davranışı

per-hop behaviour

per-hop davranışı

perigee

yerberi (dünya etrafında dönmekte olan bir cismin yörüngesinde dünya'ya en yakın oldugu nokta)

period (of a Satellite)

periyod (uydu için)

periodically loaded waveguide

periyodik olarak yüklü dalga kılavuzu

peripheral

çevresel

peripheral component interconnect

çevre birimleri bağlantı kartı

peripheral control unit

çevre denetim birimi

peripheral interface

çevre birimleri arayüzü

peripheral level measurement

çevresel seviye ölçümü

permanent circuit service

kalıcı devre hizmeti

permanent connection

sürekli bağlantı

permanent virtual circuit (PVC)

kalıcı sanal devre

permissive dialing

izin vermeli arama

persistence

devamlılık

persistent carrier sense multiple access

daimi taşıyıcı algılamalı çoklu erişim

personal access communications system (PACS)

kişisel erişim haberleşme sistemi

personal and portable numbers

kişisel ve taşınabilir numaralar

personal communication space (PCS)

kişisel haberleşme alanı

personal communications network (PCN)

kişisel iletişim ağı

personal communications service  (PCS)

kişisel iletişim hizmeti

personal digital assistant (PDA)

kişisel sayısal yardımcı

personal digital cellular (PDC)

kişisel sayısal hücresel

personal digital communications

kişisel sayısal iletişim

personal firewall

kişisel güvenlik duvarı

personal handyphone system (PHP)

kişisel el telefonu sistemi

personal identity number

kişisel kimlik numarası

personal information

kişisel bilgi

personal information manager

kişisel bilgi yöneticisi

personal mobility

kişisel haberleşmedeki hareketlilik

personal number

kişisel numara

personal numbering

kişisel numaralandırma

personal video recorder

kişisel görüntü kaydedici

personal wireless telephone (PWT)

kişisel telsiz telefon, kişisel kablosuz telefon

personel digital assistant (PDA)

kişisel sayısal yardımcı

person-to-person call

kişiler arası arama

phantom circuit

sanal devre

phase

evre, faz

phase alternating line (pal)

faz ardışıklı hat

phase alternation line (PAL)

faz değişimli satır

phase center

faz merkezi

phase coherent frequency switching

faz uyumlu frekans anahtarlama

phase conductor

faz iletkeni

phase continuous frequency switching

faz sürekli frekans anahtarlama

phase controlled power supply

faz denetimli güç kaynağı

phase detector

faz bulucu

phase jitter

faz seğirmesi,faz bozulması

phase locked loop (PLL)

faz kilitlemeli döngü

phase modulation (PM)

faz modülasyonu

phase noise

faz gürültüsü

phase shift- attenuators

faz kaydırmalı zayıflatıcı

phase shift keying (PSK)

faz kaydırmalı anahtarlama

phase shift- phase

faz kaydırmalı faz

phase-locked loop (PLL)

faz kilitlemeli döngü

phishing

şifre avcılığı, mesaj göndererek yasadışı yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı detaylarının öğrenilmesi

phone phreak

telefonu izinsiz kullanan

photoconductive effect

ışık iletken etkisi, ışığa duyarlı iletkenlik etkisi

photoconductive layer

fotoiletken katman

photodiode

fotodiyot, ışık yayan diyot

photoelectric effect

fotoelektrik etki, ışık elektrik etki

photoelectronic emission

ışık elektronik yayımı

photometer

ışık ölçer

photon

foton

photosensitive layer

ışığa duyarlı katman

photosensitive recording

ışığa duyarlı kayıt

photosensor

ışık algılayıcı

phreak

telefon şebekesine yasadışı girme

phreaker

telefon hattına izinsiz giren kişi

physical

fiziksel

physical address

fiziksel adres

physical collocation

fiziki ortak yerleşim

physical connection

fiziksel bağlantı

physical data model

fiziksel veri modeli

physical data structure

fiziksel veri yapısı

physical database

fiziksel veri tabanı

physical interface specification

fiziksel arayüz özelliği

physical layer

fiziksel katman

physical link

fiziksel bağ

physical medium dependent component

fiziksel ortam bağımlı bileşen

physical network

fiziksel ağ

physical signaling sublayer (PLS)

fiziki işaretleşme alt katmanı

physical-layer media-dependent

ortam bağımlı fiziksel katman

pic charges

öncül değişim taşıyıcı ücretlendirmesi

pic freeze

öncül değişim taşıyıcının bekletilmesi

pic request

öncül değişim taşıyıcı isteği

pic response

öncül değişim taşıyıcı cevabı

pico cell

çok küçük  hücre

picture content

resim içeriği

picture element (PIXEL)

resim elemanı (PİKSEL)

picture search (PS)

 resim arama

picture-in-picture (PIP)

resim içinde resim

picture-in-picture display

resim içinde resim gösterimi

piggyback access

kaçak erişim

pilot

pilot

pilot frequency

pilot frekans

pilot project (PP)

pilot proje

pilot time tolerance

pilot zaman toleransı

pilot wave

pilot dalga

ping

bilgisayarlarda ping atma

ping of death

bir tür ping saldırısı

ping scan

ping taraması

ping sweep

bir tür ping saldırısı

pink noise

pembe gürültü, frekansla ters orantılı gürültü

pipe

veri iletim hattı, iletişim hattı

pitch

iletken aralığı, perde (ses); damga sıklığı (yazı);  yunuslama (havacılık); sargı adımı (bobin)

pixel

piksel, gözek, görüntü elemanı, benek

placing on the market

piyasaya arz

plain old telefone service  (POTS)

geleneksel  telefon hizmeti

planar network

düzlemsel ağ

plane wave

düzlem dalgası

planned information products

planlı bilgi ürünleri

planning permission

planlama izni

plastic optical fiber (POF)

plastik optik fiber

platform

platform, ortam

plenary

tam yetki

plenipotentiary

tam yetkili temsilci

plenipotentiary conference

tam yetkili temsilciler konferansı

plenum cable

tavan arası kablo

plenum grade

tavan arası kablodaki eğim

plesiochhronous digital hierarchy (PDH)

yarı eş zamanlı sayısal düzen

plesiochronous digital hierarchy (PDH)

hemen hemen eş zamanlı sayısal sıra düzeni

plotter

çizici

podcast

sayısal ortam dosyalarının taşınabilir ortam oynatıcılarda veya bilgisayarlarda oynatılmak üzere internet üzerinden beslemeler (akışlar) yoluyla dağıtılma tekniği

poin to point tunneling protocol

noktadan noktaya tünelleme protokolü

point of connection

bağlantı noktası

point of interconnection (POI)

arabağlantı noktası

point of presence (POP)

bulunma noktası, varlık noktası

point to point protocol

noktadan noktaya protokol

pointing angle

hedef açısı

point-to-multipoint

noktadan çok noktaya

point-to-point communication

noktadan noktaya iletişim

point-to-point radio link

noktadan noktaya radyo bağlantısı

polar direct-current telegraph transmission

kutupsal doğru akımlı telgraf iletimi

polar mount

kutupsal montaj

polarizasyon

polarizasyon, kutuplanma

polarization dispersion

polarizasyon bozulması, kutuplanma bozulması

polarization rotator

kutuplanma döndürücüsü

polarization-preserving (PP) optical fiber

kutuplanmayı korumalı optik fiber

pole attachment

kutup eklentisi

policy decision function (PDF)

karar işlevi politikası

political hacktivism

politik amaçlı bilgisayar sistemlerinin çökertilmesi

polling

yoklama

polling delay

yoklama gecikmesi

polling list

yoklama listesi

polymorphism

çok şekilcilik

polyphase voltage source

çok fazlı gerilim kaynağı

pop-up menu

bağlamsal menü, yerel menü

pop-up window

bağlamsal pencere

port

kapı, bağlantı noktası, uç

port address translation

kapı adres çevrimi

port scan

kapı taraması

portability

taşınabilirlik

portable equipment

taşınabilir cihaz

portable operating system interface

taşınabilir işletim sistem arayüzü

portable station

taşınabilir istasyon

portal

internet anakapısı, internet portalı

ported number

taşınan numara

port-to-port switching

uçtan uca anahtarlama

position determining entity (PDE)

pozisyon belirleme varlığı

positioned interface structure

konumlu arayüz yapısı

positioning loop

konumlama döngüsü

positive phase difference

pozitif faz farkı

positive terminal

artı uç

post office protocol, v3 (POP3)

elektronik posta protokolü

postal, telephone and telegraph (PTT)

posta, telefon ve telgraf

post-origination dialing

çağrının başlatıldığı santraldan sonra çevirme

postriggering

tetikleme sonrası

power control

güç kontrolü

power control bit

güç denetim biti

power control subchannel

güç denetim alt kanalı

power density

güç yoğunluğu

power distribution module

güç dağıtım modülü

power divider

güç bölücü

power flux density

güç akı yoğunluğu

power line local area network

enerji hattında yerel alan şebekesi

power ports

güç uçları

power ramp (PRAMP)

ani güç artışı

power spectral density

spektral güç yoğunluğu

power spectral density

güç spektral yoğunluğu

power spectrum

güç spektrumu

power strip

güç dağıtım panosu

power supply

güç kaynağı

power switch

güç anahtarı

power-down registration

güç azaltma kaydı

powerful regulator

yetkili (yetkin) düzenleyici

power-line carrier communication

enerji taşıma hattında iletişim

powerline communication

enerji hatlarından iletişim

power-on self test (POST)

otamatik sınama

power-up registration

güç artırma kaydı

pre-accession strategy

katılım öncesi stratejisi

precedence/preemption

öncelikli çağrı başlatma ve kesme

pre-connection inspection (PCI)

ön bağlantı denetimi

predatory pricing

yıkıcı fiyat uygulaması, yıkıcı fiyatlandırma

pre-emphasis

ön vurgu

preemption

çağrı üstünlüğü hakkı, ön alım hakkı

prefix giving access to the long-distance telex network

uzun mesafeli (şehirlar arası) teleks şebekesine erişim sağlayan ön numara

premises interface device

arayüz cihazı

premium rate service

özel tarifeli hizmet, telefon mesaj hizmeti

pre-origination dialing

çağrının başlatıldığı santralden önce çevirme

prepaid

ön ödemeli, faturasız

prepare for disaster recovery

kurtarma için hazırla

preplay buffering time

yürütme öncesi ara bellek zamanı

presantation layer

sunum katmanı

preselect

ön seçmeli

press to talk

bas-konuş

presubscription

ön abonelik

pretriggering

tetikleme öncesi

pretty good privacy (PGP)

çok iyi mahremiyet

pre-wimax

wimax öncesi

price adjustment clause

fiyat ayarlama maddesi

price cap

tavan fiyat, fiyat tavanı

price cap index

tavan fiyat endeksi, tavan fiyat göstergesi

price cap plus incentive

teşvik ilaveli tavan fiyatı

price elasticity of demand

talebin fiyat esnekliği

price index

fiyat göstergesi

price rebalancing

tarifenin yeniden dengelenmesi

price squeeze

fiyat sıkıştırması

pricing models and structure

fiyatlandırma modelleri ve yapısı

primary access

birincil erişim

primary bus

birincil veriyolu

primary data

birincil veri

primary interexchange carrier (PIC)

öncül değişim taşıyıcısı

primary network access

birincil ağ erişimi

primary paging channel

temel çağrı kanalı

primary rate interface (PRI)

özel hız arayüzü

primary station

ana istasyon

primary traffic

ana trafik

primary user

ilk kullanıcı

prime time

yayının en çok izlendiği zaman aralığı (20.00-23.00 aralığı)

prime time access rule

yayının en çok izlendiği zaman aralığı erişim kuralı

print layout

baskı sayfa düzeni

print queue

çıktı kuyruğu

print server

yazıcı sunucusu

printed circuit board (PCB)

baskılı devre kartı

printer queue object

yazıcı kuyruk nesnesi

printer traffic

yazıcı trafiği

printout

çıktı, döküm

priority access and channel assignment

öncelikli erişim ve kanal tahsisi

priority areas

öncelikli alanlar

priority issues

öncelikli konular

privacy law principles

mahremiyet hukuku esasları

privacy mode

özel kip, gizlilik kipi

privacy override indicator

gizliliği yetkisiz kılma göstergesi

private access mobile radio (PAMR)

özel erişimli mobil telsiz

private automatic branch exchange (PABX)

özel otomatik birim santralı

private branch exchange (PBX)

özel birim santralı

private consuming tax

özel tüketim vergisi

private home viewing

özel olarak evden izleme

private long code mask

özel uzun kod maskesi

private mobile radio (PMR)

özel mobil telsiz

private network

özel ağ

private network node interface  (PNNI)

özel şebeke düğüm arayüzü

private numbering plan

özel numaralandırma planı

private telecommunications network exchnage (PINX)

özel telekomünikasyon şebeke santralı

probabilistic

olasılığa dayanan

procedural security

usul güvenliği

process

süreç, işlem

process activity

süreç faaliyeti

process control

süreç denetimi

processing

işlem, işleme

processor

işlemci

processor unit

işlemci birimi

product

ürün

product liability

ürün sorumluluğu

product quality assurance

ürün kalite güvencesi

product safety

ürün güvenliği

production

üretim

productivity factor

verimlilik faktörü

program sound transmission service

program ses iletim hizmeti

program-described data

programda tanımlanan veri

programmable communication interface (PCI)

programlanabilir haberleşme arayüzü

programmable read only memory (PROM)

programlanabilir sadece okunabilir hafıza

programmable terminal

programlanır uçbirim

programmed data processor

programlı veri işlemci

progress of economic

ekonominin gelişimi

progressive

aşamalı, adımlı

promoting competition and innovation

rekabet ve yenilikçiliğin desteklenmesi

proofing  document

belge doğruluğunu sağlamak

propagation coefficient

yayılım katsayısı

propogation delay

yayılma gecikmesi

proprietary information

tescilli bilgi

proprietary standard

açık olmayan standart, özel standart

protection against spurious- response interference

istenmeyen işaret tepki girişimine karşı koruma

protection channel

koruma kanalı

protection in depth

derin koruma

protection of privacy

mahremiyetin korunması

protection ratio

koruma oranı

protocol

protokol

protocol capability indicator

protokol uyumluluk göstergesi

protocol data unit

protokol veri birimi

protocol stack

protokol kümesi

provisory arrangements

geçici düzenlemeler

proximity integrated circuit card

yaklaştırmalı tümleşik devreler kartı

proxy

vekil

proxy agent

vekil yüklenici

proxy server

vekil sunucu

pseudo file system

sözde dosya sistemi

pseudolite (PSEUDO SATELLİTE)

sanal uydu

pseudouser

sözde kullanıcı

public

kamu, genel, halka açık, kamusal

public affairs

kamu işleri

public awareness

kamu bilinci

public data network

kamusal veri şebekesi

public domain

kamuya açık alan

public enquiry (PE)

kamu sorgulaması

public goods and services

kamusal mal ve hizmetler

public interest

kamu yararı

public interest objectives

kamu çıkarına yönelik amaçlar

public key cryptography (PKC)

açık anahtarlı kriptografi

public key infrastructure (PKI)

açık anahtar altyapısı

public land mobile network (PLMN)

kamu kara mobil şebekesi

public network

kamusal ağ, kamusal şebeke

public research foundation

kamu araştırmalar vakfı

public safety answering point (PSAP)

kamu güvenliği cevap noktası

public security

kamu güvenliği

public service

kamu hizmeti

public service concession agreements

kamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları

public service obligation (PSO)

kamu hizmeti yükümlülüğü

public switched network

kamu anahtarlamalı şebeke

public switched telephone network (PSTN)

kamu anahtarlamalı telefon şebekesi

public telecommunications network

kamu telekomünikasyon şebekesi

public telecommunications operator (PTO)

kamu telekomünikasyon işletmecisi

publication

yayın

public-domain software

kullanımı serbest yazılım, açık kaynaklı yazılım

publish

yayımlamak

publisher

yayıncı

publishing

yayıncılık

pull-down menu

aşağı açılan menü

pulsating

işaretle atım, titreşimli, atımlı

pulse

darbe

pulse coded modulation

darbe kodlu modülasyon

pulse correction

darbe düzeltme

pulse counter

darbe sayacı

pulse dialing

darbeli arama

pulse interleaving

darbelere boşluk verme, darbe serpiştirme

pulse rise time

darbe yükselme süresi

pulse width modulation

darbe genişlik modülasyonu

pulse-address multiple access (PAMA)

darbe adresli çoklu erişim

pulse-amplitude modulation (PAM)

darbe genlik modülasyonu

pulse-code modulation link

darbe kodlu modülasyon hattı

pulsed logic

darbeli mantık

pulse-length modulation

darbe uzunluğu modülasyonu

pulse-position modulation (PPM)

darbe konum modülasyonu

pulse-repetition frequency

darbe tekrarlama frekansı

pulse-repetition-rate modulation

darbe tekrar oranı modülasyonu

pulse-time modulation (PTM)

darbe zaman modülasyonu

pulse-width modulation (PWM)

darbe genişlik modülasyonu

pulsing

darbe gönderme

pulsing limit

darbe gönderme sınırı

pure binary numeration system

salt ikili numaralandırma sistemi

pure tone audiogram

saf ton ses diyagramı

pure-play

internette tek bir alanda hizmet sunan şirket

purposes of information

bilginin amacı

push technology

internette haber güncelleme teknolojisi

push technology

itme (aktarma) teknolojisi

push to talk (PTT)

bas konuş

push-to-type operation

tuşa basarak çalışma (telgraf veya veri iletim sistemleri)

quad

dörtlü

quadded cable

dört  kablo

quadrature amplitude modulation

dörtlü genlik modülasyonu

quadruple diversity

dörtlü çeşitlilik (bir sistemde dört tane anten kullanılıp alış seviyesinin yükseltilmesi)

quadruple phase shit keying (QPSK)

dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama

quadruply clad fiber

dört kat kılıflı fiber

qualified name

nitelikli ad

qualitative data

nitel veriler

quality management system

kalite yönetim sistemi

quality of service (QoS)

hizmet kalitesi

quantitative data

nicel veriler

quantization

niceleme, örnekleme

quantization distortion

örnekleme bozulması

quantized feedback

nicelendirilmiş geri besleme

quantizing noise

sayısal örnekleme gürültüsü

quantum efficiency

en küçük verim

quantum-limited operation

en alt sevieyede çalışma

quantum-noise-limited operation

en az gürültüde sınırlı çalışma

quantum-noise-limited operation

çok küçük gürültü sınırlı çalışma

quarter common intermediate format (QCIF)

çeyrek ortak ara biçim

quartz clock

quartz saati

quartz oscillator

quartz osilatörü

quasi-analog signal

sözde-analog işaret

quasi-analog transmission

sözde-analog iletimi

quasi-impulsive noise

darbemsi gürültü, sözde darbemsi gürültü

quasi-peak

tepemsi, sanki tepe, sözde tepe

quasi-peak detection

tepemsi algılama

query

sorgulama

query call

sorgulama çağrısı

queue

kuyruk

queue traffic

kuyruk trafiği

queuing

kuyrukta bekletme

queuing delay

kuyrukta bekleme gecikmesi

quick repeats

hızlı tekrarlama

quick-break

çabuk kesme

quick-disconnect

çabuk ayırma

quiescence

sukunet

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS