TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

l-n

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] f-h ] i-k ] [ l-n ] o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

 

L band

L bandı

label align

etiket hizalama

label area

etiket alanı

label edge router (LER)

uç etiket yönlendiricisi

label height

etiket boyu

label identifier

etiket tanıtıcısı

label option

etiket seçeneği

label swapping

etiket değiş tokuşu

label switch path

etiket anahtarlama yolu

label switch router

etiket anahtarlama yönlendiricisi

label width

etiket genişliği

labeled channel

etiketli kanal

labeled interface structure

etiketli ara yüz yapısı

labeled statistical channel

etiketli istatistiksel kanal

labelling

etiketleme

labelling of household appliances

ev aletlerinin etiketlendirilmesi

lambda switching

lambda anahtarlama

LAN emulation configuration server (LECS)

LAN öykünme kurulum sunucusu

LAN emulation server (LES)

LAN öykünüm sunucusu

LAN manager

LAN yöneticisi

LAN network manager

LAN şebeke yöneticisi

LAN server

LAN sunucusu

LAN switch

LAN anahtarı

land earth station

kara yer istasyonu

land mobile service

kara mobil hizmeti

lane emulation (LANE)

rota öykünümü

laptop

dizüstü bilgisayar

large signal bandwidth

büyük işaret bant genişliği

large-scale integrated circuits

geniş ölçekli tümleşik devre

laser applications

lazer uygulamaları

laser printer

lazer yazıcı

last call memory

son çağrı hafızası

last dialled number store

son aranan numara kaydı

last mile technology

yerel ağın paylaşıma açılma teknolojisi

last number dialed

son aranan numara

late target channel keyup

gecikmiş hedef kanal anahtarlaması

latency

gecikme

layer

katman

layer 2 forwarding protocol (L2F)

ikinci katman iletim protokolü

layer 2 tunnellingprotocol (L2TP)

ikinci katman tünelleme protokolü

layer interface

katman arayüzü

layout

yerleşim

lead

bacak, bağlantı ucu

leaf internetwork

yıldız topolojisine sahip internet çalışması

learning bridge

öğrenme köprüsü

leased line

kiralık hat

least significant bit (LSB)

düşük önemli bit

least significant digit (LSD)

düşük önemli basamak

LEC card

LEC kartı

LEC charge

LEC ücreti

leech

bilgisayardaki bilgileri izinsiz kullanan

legacy application

yasal başvuru

legacy data

yasal veriler

legal arrangement

hukuki düzenleme

legal file name

geçerli dosya adı

lens antenna

mercek anten

letter of agency (LOA)

vekalet yazısı

letter shift signal

harf kaydırma işareti

level of investment

yatırım seviyesi

level stability

seviye kararlılığı

leveraging

güç aktarma

liberalisation of services

hizmetlerin serbestleştirilmesi

library

kitaplık, kütüphane

licenced

lisanslı

licensing committee

lisanslama komitesi

light amplification by stimulated emission of radiation (LASER)

uyarılmış ışımanin yayımı ile ışığın güçlendirilmesi, lazer

light polarization

ışık kutuplandırması

light-emitting diode (LED)

ışık yayan diyot

lighting display

ışıklı gösterge

lightweight directory access protocol (LDAP)

hafif dizin erişim protokolü

limit of disturbance

bozulma sınır değeri

limit of interference

girişim sınır değeri

limited resource link

sınırlı kaynak bağlantısı

line

hat, satır

line adapter

hat uyarlayıcısı

line card

hat kartı

line circuit

hat devresi

line code type

hat kod tipi

line code violation

hat kodu ihlali, hat kodu bozulması

line coding

hat kodlaması

line conditioning

hat iyileştirme

line driver

hat sürücüsü

line editor

hat düzenleyicisi

line failure rate

hat arızalanma oranı

line frequency

satır frekansı, hat frekansı

line hit

hat paraziti

line impedence stabilization network (LISN)

hat empedansı dengeleme şebekesi

line integral

hat tümlevi

line lengthener

hat uzatıcı

line load

hat yükü

line noise

hat gürültüsü

line of sight (LoS)

açık görüş hattı

line speed

hat hızı

line splitter

hat ayırıcısı

line stretcher

hat kısaltıcı

line surge

hatta darbe gerilimi

line termination

hat sonlandırma

line turnaround

hattın yön değiştirme gecikmesi, hattan dönüş

line voltage

şebeke gerilimi, hat gerilimi

linear

doğrusal

linear addressing

doğrusal adresleme

linear coding

doğrusal kodlama

linear network

doğrusal ağ

linear polarization

doğrusal kutuplanma

line-only activation

sadece hattın etkinleştirilmesi

lineside signalling

hat kenarı işaretleşme

link

bağlantı, iletişim

link access procedure (LAP)

bağ erişim usulü

link access procedure for modems  (LAPM)

modemler için bağ erişim usulü

link access protocol

bağlantı erişim protokolu

link address

bağlantı adresi

link board

bağlantı kartı

link by link signalling

hattan hatta işaretleşme

link control protocol

bağlantı denetim protokolü

link encryption

bağlantı şifreleme

link field

bağlantı alanı

link layer

bağlantı katmanı

link layer delay

bağlantı katmanı gecikmesi

link protocol

bağlantı protokolu

linkage

bağlantı

linkage editor

bağlantı düzenleyici

link-attached

hat bağlantılı

linked compressor and expander

bağlı (hatlı) sıkıştırıcı ve genişletici

linked list

bağlı liste

linked object

bağlı nesne

linked site

bağlı site

linker

bağ düzenleyici, bağlayıcı

liquid crystal display (LCD)

sıvı kristalli ekran

list segments

bölümleri listele

listserv

ticari e-posta yönetim sistemi

litigation patent

patent davası

live data source

aktif veri kaynağı

load balancing

yük dengelemesi

loadable kernel module

yüklenebilir çekirdek modülü

loaded line

yüklü hat

loader

yükleyici

loader types

yükleyici tipleri

loading coil

yükleme bobini

local

yerel

local access and transport area (LATA)

yerel erişim ve taşıma alanı

local access provider

yerel erişim sağlayıcı

local acknowledgement

yerel onay

local action

yerel dava

local adjacency

yerel komşuluk

local area network (LAN)

yerel alan ağı

local area network file server

yerel alan ağı dosya sunucusu

local area network gateway

yerel alan ağı geçidi

local area network server

yerel alan ağı sunucusu

local area signalling services (LASS)

yerel alan işaretleşme hizmetleri

local area transport (LAT)

yerel alan taşıma katmanı

local authorities

yerel yönetimler

local bridge

yerel santral köprü

local bus

yerel veriyolu

local call service area

yerel çağrı hizmet alanı

local calling area

yerel çağrı alanı

local community

bölge halkı

local destination

yerel hedef

local destination

yerel terminal

local distribution cable

yerel dağıtım kablosu

local distribution company

yerel dağıtım şirketi

local exchange area

yerel santral alanı

local exchange carrier (LEC)

yerel santral taşıyıcısı

local exchange 

yerel santral

local explorer packet

yerel araştırıcı paketi

local government

yerel yönetim

local host

yerel hizmet bilgisayarı

local loop

yerel ağ

local loop unbundling (LLU)

yerel ağın ayrıştırılması

local management interface (LMI)

yerel yönetici arayüzü

local measured service (LMS)

telefon hizmetlerinin faturalandırılması

local multipoint communication systems (LMCS)

yerel çok noktalı haberleşme sistemleri

local multipoint distribution service (LMDS)

yerel çok noktalı dağıtım hizmeti

local network

yerel ağ, yerel şebeke

local number portability

yerel numara taşınabilirliği

local oscillator (LO)

yerel osilatör

local oscillator frequency

yerel osilatör frekansı

local repeater

yerel tekrarlayıcı

local sub-loop

yerel alt döngü

local talk

yerel konuşma

local traffic filtering

yerel trafik süzgeçleme

local-area transport

yerel-alan taşıma

locate

yer belirlemek

location

yer, konum

location application service

konum tabanlı uygulama hizmeti

location area identity

konum alanı kimliği

location based application

konum tabanlı uygulama

location determination technology

konum belirleme teknolojisi

location measurement unit

konum ölçü birimi

location portability

coğrafi taşınabilirlik

location registration function

konum kayıt işlevi

location-based access control

konum tabanlı erişim denetimi

log in

oturum açmak

logic

mantık

logic board

mantıksal çevrim kartı, mantıksal kart

logical channel

mantıksal kanal

logical channel identifier

mantıksal kanal tanımlayıcısı

logical connection

mantıksal bağlantı

logical data model

mantıksal veri modeli

logical data structure

mantıksal veri yapısı

logical link control

mantıksal bağlantı denetimi

logical ring

mantık halkası

login shell

kayıt kütüğü

logo

simge, logo

logon

kayıt olmak

long data type

uzun veri türü

long distance call

uzak mesafe çağrısı

long distance carrier (LDC)

uzak mesafe taşıyıcısı

long distance communication

uzak mesafe iletişim

long distance telephone services

uzak mesafe telefon hizmetleri

long haul

uzak mesafe taşıma

long range identification and tracking (LRIT)

uzak mesafe tanımlama ve izleme sistemi

long run

uzun dönem

long term growth

uzun dönem büyüme

long-distance  carrier

uzak mesafe taşıyıcısı

long-haul communication

uzak mesafe iletişim

long-run incremental cost (LRIC)

uzun dönemli artan maliyet

long-term commitments

uzun dönem taahütler

lookahead for busy

meşgulde ara

loop

ağ, döngü

loop antenna

döngü anten

loop back data

geri döngü verisi

loop back facility

geri döngü imkanı

loop circuit

topraksız kapalı devre, yerel ağ devresi

loop conditioning

ağı iyileştirme

loop control variable

döngü denetim değişkeni

loop disconnect (LD)

yerel ağ bağlantı kopukluğu

loop disconnect pulsing

dahili hattan çıkmak için işaret gönderme

loop filter

döngü süzgeci

loop gain

döngü kazancı

loop invariant

döngü sabiti

loop length

döngü uzunluğu

loop network

döngü ağı, döngü şebekesi

loop receiver requirements

döngü alıcı gereklilikleri

loop signaling system

döngü işaretleşme sistemi

loop start

döngü başlangıcı

loop statement

döngü deyimi, döngü durumu

loop transfer function

döngü aktarım işlevi

loop transmitter requirements

döngü verici gereklilikleri

loopback channel unit (LCU)

geridöngü kanal birimi

loopback test

geri döngü testi

loophole

yasal boşluk

loose tube

gevşek tüplü

loosely coupled

gevşek bağlaşımlı

loss

kayıp

lossy

kayıplı

lost call

kayıp çağrı

lottery

lisanslamadaki kura yöntemi

low byte

düşük değerli  bayt

low earth orbiting satellite (LEO)

alçak yer yörünge uydusu

low frequency (LF)

alçak frekans

low noise amplifier (LNA)

alçak gürültülü yükselteç,alçak gürültülü kuvvetlendirici

low noise block converter (LNB)

alçak gürültü bloklu çevirici

low noise cable

alçak gürültülü kablo

low noise converter (LNC)

alçak gürültülü çevirici

low pass filter

alçak geçiren süzgeç

low resolution

düşük çözünürlük

low side injection

alt bant sarkması (girişim)

low speed package

alçak hızda paketleme

low voltage directive (LVD)

alçak gerilim direktifi

lowest usable frequency (LUF)

en düşük kullanılabilir frekans

low-noise blocker

alçak gürültülü engelleyici

low-power communication device

alçak güçlü iletişim cihazı

low-temperature

düşük sıcaklık

lug, wire terminal

tel sonlandırıcı

lulea algorithm

lulea algoritma

luminance

parlaklık

luminance border

parlaklık sınırı

luminance channel

parlaklık kanalı

luminance signal

parlaklık işareti

luminance threshold

parlaklık eşiği

lumped element isolator

yığın (yığma) eleman izolatörü

lurking

tartışmaya dahil olmadan izleme

machine-dependent

bilgisayar türüne bağımlı, makinaya bağımlı

machine-independent

bilgisayar türünden bağımsız, makinadan bağımsız

macro

büyük, makro

macro cell

büyük  hücre

macro diversity combining (MDC)

makro çeşitleme birleştirilmesi

macrobend

büyük kıvrım

macroprocessor

makroişlemci

magnetic card

manyetik kart

magnetic field

manyetik alan

magnetic flux density (MFD)

manyetik akı yoğunluğu

magnitude of voltage fluctuation

gerilim dalgalanmasının büyüklüğü

mail merge

elektronik posta birleştirme

mail server

e-posta sunucusu

mailbot

e-postanın otomatik cevaplandırılması

main circuit connection

ana besleme hattı

main distribution frame (MDF)

ana dağıtım çatısı

main memory

ana bellek

main telephone line

ana telefon hattı

mainboard

ana kart

mainframe

ana bilgisayar

mains decoupling factor

şehir şebekesindeki bağlaşımı çözme çarpanı

mains ımmunity

şehir şebekesinden bağışıklığı

mains supply

şebeke kaynağı

mains voltage

şebeke gerilimi

mains voltage and frequency

şebeke gerilimi ve frekansı

mains-borne disturbance

şehir şebekesinden gelen bozulma

maintenance

bakım

maintenance & administration panels

bakım ve yönetim panelleri

major/minor device numbers

büyük/küçük cihaz numaraları

male connector

erkek uçlu bağlayıcı

malfunction

işlev bozukluğu, arıza

malicious call identification (MCI)

kötü niyetli çağrının tespiti

malicious code

zararlı kod

malware

zararlı kod

managed data network services (MDNS)

güdümlü veri şebekesi hizmetleri,yönetimli veri şebekesi hizmetleri

management

yönetim

management database (MDB)

yönetim veri tabanı

management information base (MIB)

yönetim bilişim tabanı,yönetim bilgi tabanı

management information system (MIS)

yönetim bilişim sistemi, yönetim bilgi sistemi

mandatory

zorunlu

mandatory access control (MAC)

zorunlu erişim kontrolü

mandrel wrapping

madrele (nüveye) (çekirdeğe) tel sarma (sarılması)

man-machine communication

insan makine iletişimi

man-made noise

insan kaynaklı gürültü

manual calls

elle yapılan çağrılar

manual data input

elle veri girişi

manuel feed

elle besleme

mapped conversation

eşleştirilmiş konuşma

mapping

eşleştirme

mapping of a network drive

bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı

mapping of network drive

ağ sürücüsünün bağlantı tanımı

marginal cost (MC)

marjinal maliyet, son birim maliyeti

marginal utility

marjinal fayda

marine broadcast station

deniz yayın istasyonu

marine rescue coordination centre (MRCC)

deniz kurtarma koordinasyon merkezi

marine safety information (MSI)

deniz güvenlik bilgisi

maritime business radio (MBR)

deniz ticari radyosu

maritime mobile service identities (MMSI)

deniz mobil hizmet tanımlamaları (çağrı işareti)

market

piyasa, pazar

market  surveillance and inspection

piyasa gözetimi ve denetimi

market cap

piyasa değeri

market forces

serbest piyasa kuralları, piyasa güçleri

market influences

piyasa etkileri

market power

piyasa gücü

market process

piyasa süreci

market segmentation

piyasa bölünmesi

market share threshold

pazar payı eşiği

market sharing

piyasa paylaşımı

market superiority

piyasa üstünlüğü

market surveillance

piyasa gözetimi

market value added (MVA)

piyasa katma değeri

mass calling

toplu arama

mass communication

toplu iletişim, kitle iletişimi

mass production

kitle üretimi, seri üretim

master antenna television system (MATV)

merkezi anten televizyon sistemi

master boot record

ana önyükleme kaydı

master device

komut veren cihaz

matched filter detection

eşleştirilmiş süzgeç algılama, uyumlu süzgeç algılama

matched junction

uyumlu bitişme noktası

material

gereç, malzeme

maximum burst size (MBS)

azami patlama hacmi

maximum data rate

azami veri hızı

maximum fast spooling time

en büyük hızda işlemlerin sıraya konma süresi (bilgisayar)

maximum frequency deviation

azami frekans sapması

maximum output field strength (H-FIELD)

azami çıkış alan şiddeti (h-alanı)

maximum output power

azami çıkış gücü

maximum permissible frequency deviation

azami izin verilebilir frekans sapması

maximum power

azami güç

maximum RF output power

azami RF çıkış gücü

maximum transmitted power

azami gönderilen güç

maximum usable frequency (MUF)

azami kullanılabilir frekans

maximum usable sensitivity

azami kullanılabilir hassasiyet

mean input power

ortalama giriş gücü

mean opinion score (MOS)

ortalama kanaat puanı

mean opinion score (MOS)

ortalama yargı değeri

mean output power

ortalama çıkış gücü

mean time between failures (MTBF)

ortalama arızaya geçme süresi

mean time to repair (MTTR)

ortalama tamir süresi

mean time to restore (MTTR)

arıza gidermek için gereken ortalama süre

measuring bridge

ölçme köprüsü

mechanical splicing

lifleri mekanik birleştirme

media access control (MAC)

ortam erişim denetimi

media broker

ortam simsarı

media -coaxial cable

ortam-eşeksenli kablo

media gateway

ortam geçidi

media interface connector (MIC)

ortam arayüz bağlayıcısı

mediation

arabuluculuk

mediator

arabulucu

media-twisted cable

ortam-burgulu kablo

medical advise

tıbbi yardım

medium speed package

orta hızda paketleme

mega hertz (MHz)

mega hertz

megabit (MB)

megabit

megabyte(MB)

megabayt

megasamples per second (MSPS)

saniye başına milyon örnek

melody editing

melodi düzenleme

memorandum of understanding (MoU)

mutabakat zaptı

memory address register

bellek adres kütüğü

memory bandwidth

bellek bant genişliği

memory bus

bellek veriyolu

memory layout

bellek yerleşimi

memory stick

taşınabilir bellek

merger treaty

birleşme antlaşması

mesh

göz, örgü

mesh network

örgüsel ağ

message alignment indicator

mesaj ayar (ayarlama) göstergesi

message blocks

mesaj blokları

message communication functions (MCF)

mesaj haberleşme işlevleri

message control flags

mesaj denetim bayrakları

message exchange

mesaj santralı

message handling system (MHS)

mesaj işleme sistemi

message identifier (MID)

mesaj tanımlayıcısı

message passing

mesaj aktarma

message server

mesaj sunucusu

message switching

mesaj anahtarlama

message switching network

mesaj anahtarlamalı şebeke

message telephone service

mesaj telefon hizmeti

message toll service (MTS)

mesaj ücretlendirme hizmeti

message transfer part (MTP)

mesaj aktarma parçası

message waiting notification (MWN)

bildirim bekleyen mesaj

message-switching network

mesaj anahtarlama ağı

messaging application

mesajlaşma uygulaması

meta-signalling

otomatik işaretleşme

metro area exchange

metro alan santralı

metropolitan  area network (MAN)

metropol alan ağı, orta alan ağı

micro cell

küçük hücre

micro cellular digital network (MCDN)

mikro hücresel sayısal şebeke

microbend

mikro kıvrım

micro-electronic mechanical system (MEMS)

mikro elektronik mekanik sistem

microfabrication microwave processing

mikro üretimli mikrodalga işleme

microprise

küçük girişim

microsegmentation

mikro bölümlendirme

microstrip antenna

küçük şeritli anten

microwave

mikrodalga

microwave amplification by stimulation emission of radiation (MASER)

uyarılmış ışımanın yayımı ile mikrodalganın güçlendirilmesi (MASER)

microwave circuit

mikrodalga devre

microwave communications

mikrodalga iletişim

microwave fiber-optic communication

mikrodalga fiber optik iletişim

microwave hybrid technology

mikrodalga karma teknolojisi

microwave power amplifier

mikrodalga güç yükseltici

microwave reflector antenna

mikrodalga yansıtıcı anten

microwave research and development

mikrodalga araştırma ve geliştirme

microwave spectroscopy

mikrodalga spektroskopi

microwave video distribution system

mikrodalga görüntü dağıtım sistemi

mid-range power station

orta mesafeli güç istasyonu

milestone

kilometre taşı

military applications

askeri uygulamalar

military fiber-optic transmission system

askeri fiber optik iletim sistemi

military standard (MIL-STD)

askeri standart

minicall

kısa arama

minimization of transaction costs

işlem maliyetlerinin asgariye indirilmesi

minimum call length

en küçük çağrı uzunluğu

minimum cell rate (MCR)

en küçük hücre hızı

minimum controlled output power

asgari denetimli çıkış gücü

ministry of science, technology and innovation

bilim, teknoloji ve yenilik bakanlığı

minute minder

dakika hatırlatıcı, faaliyet hatırlatıcı

misalignment loss

yanlış hizalama kaybı

misdelivered block

hatalı aktarılmış blok

mixed mode

karma kipli

mobil database station (MDS)

mobil veri tabanı istasyonu

mobil station originated call

 mobil istasyon merkezli çağrı başlatma

mobil station terminated call

 mobil istasyon merkezli çağrı sonlandırma

mobile access hunting

mobil erişim arama

mobile allocation index (MAI)

mobil tahsis dizini

mobile application part (MAP)

mobil uygulama bölümü

mobile arrival timer (MAT)

mobil varış zamanlayıcısı

mobile assisted channel allocation

mobil destekli kanal tahsisi

mobile assisted handoff (MAHO)

mobil yardımlı hücreler arası aktarım

mobile automatic telephone system (MATSE)

mobil otomatik telefon sistemi

mobile communication service provider

mobil haberleşme hizmet sağlayıcısı

mobile communication system

mobil haberleşme sistemi, mobil iletişim sistemi

mobile controlled handover (MCHO)

mobil denetimli geçiş

mobile country code (MCC)

mobil ülke kodu

mobile digital trunked radio system (MDTRS)

mobil sayısal trank telsiz sistemi

mobile earth station

mobil yer istasyonu

mobile experts group (MEG)

mobil uzmanları grubu

mobile handoff order timer (MHOT)

mobil hücreler arası geçiş talep zamanlayıcısı

mobile host

mobil sunucu

mobile ID number (MIN)

mobil kimlik numarası

mobile media mode (MMM)

mobil ortam kipi

mobile network code

mobil şebeke kodu

mobile network operator

mobil şebeke operatörü

mobile network service

mobil şebeke hizmeti

mobile node

mobil düğüm noktası

mobile originated

mobil merkezli (işaret)

mobile originating call (MOC)

mobil çıkışlı çağrı

mobile radio

mobil radyo

mobile speed sensitive handover (MSSHO)

mobil hız hassasiyet geçişi

mobile station

mobil istasyon

mobile station access point acquisition

mobil istasyon erişim noktasında veri elde etme

mobile station identification number (MSIN)

mobil istasyon kimlik numarası

mobile station international ısdn (MSISDN)

mobil istasyon uluslararası ISDN

mobile station roaming number (MSRN)

mobil istasyon dolaşım numarası

mobile switching center (MSC)

mobil anahtarlama merkezi

mobile switching center gateway (MSCG)

mobil anahtarlama merkez kapısı

mobile telecommunications carrier

mobil telekomünikasyon taşıyıcısı

mobile telephone switching office

mobil telefon anahtarlama ofisi

mobile terminated

mobil sonlandırmalı (işaret)

mobile virtual private network

mobil  sanal özel şebeke

mobility management (MM)

hareketlilik yönetimi

modal distortion

kipe ait bozulma,

modal loss

kipe ait kayıp

modal noise

kipe ait gürültü

mode

kip

mode of operation

çalışma kipi, çalışma şekli

model

model

model vehicle remote control device

model araç uzaktan kontrol cihazı

modem

modem

modem board

modem kartı

modem client

modem kullanıcısı

modem eliminator

modem bastırıcı

modem emulation service

modem benzetim hizmeti

modem rental

modem kiralama

moderate speed digital subscriber line (MDS)

orta hızlı sayısal abone hattı

modification

değişiklik

modification level

değişiklik düzeyi

modification loop

değişiklik döngüsü

modification of final judgement

nihai kararda değişiklik

modified frequency modulation

değiştirilmiş frekans modülasyonu

modify

değiştirmek

modular

birimsel

modular programming

birimsel programlama

modulate

Kiplemek, modüle etmek

modulated groove

modülasyonlu yiv

modulation

kipleme, modülasyon

modulation acceptance

modülasyon kabulü, kipleme kabulü

modulation deviation limiting

modülasyon sapma sınırlaması

modulation distortion and noise

modülasyon bozulması ve gürültüsü

modulation techniques

modülasyon teknikleri, kipleme teknikleri

modulator

kipleyici, modülatör

monitor

görüntü birimi, ekran, izlemek, monitör

monitored information

izlenen (gözlenen) bilgi

monitoring device

izleme cihazı

monopole

tek kutuplu

monopolies delegated by the state to others

devletçe başkalarına devredilen tekel yetkileri

monopolistic market

tekelci piyasa

monopoly

tekel

monthly minimum usage charge

aylık en küçük kullanım ücreti

most significiant bit (msb)

en önemli bit

motion compensation

görüntünün sıkıştırılması, görüntü sıkıştırması

motion picture experts group (mpeg)

hareketli resim uzman grubu

motion response degradation

harekete tepkide bozulma

motion video

hareketli görüntü içeren video

mouse

fare

multi frequency code (MFC)

çok frekanslı kodu

multi protocol label switching (MPLS)

çok protokollü etiket anahtarlama

multi protocol over atm

atm üzerinden çoklu protokol

multi-address instruction

çok adresli komut

multibeam antenna

çok ışın demetli anten

multi-carrier

çok taşıyıcılı

multicarrier multichannel system

çok-taşıyıcılı çok-kanallı sistem

multicarrier radio transmitter

çok taşıyıcılı telsiz vericisi

multicast

çoğa gönderim, çoklu gönderim

multicast address

çoklu yayın adresi

multicast address resolution service

çoğa gönderimde adres ayrımı

multi-channel microwave distribution system

çok kanallı mikrodalga dağıtım sistemi

multichannel multipoint distribution service

çok kanallı çok noktalı dağıtım hizmeti

multi-channel multi-point distribution service

çok kanallı çok noktaya dağıtım hizmeti

multichannel set

çok kanallı grup

multi-channel transmitter

çok kanallı verici

multi-channel voice frequency (MCVF)

çok-kanallı ses frekansı

multiconductor cable

çok iletkenli kablo

multidrop line

çok pirizli hat

multi-element dipole antenna

çok elemanlı çift kutuplu anten

multifiber cable assembly

çok fiberli kablo montajı

multifrequency pulsing

çok frekanslı darbe gönderme

multileaving

çok çıkışlı,çoklu dağıtma

multiline telephone

çok hatlı telefon

multimedia

çoklu ortam

multimedia communication processing and representation (MCPR)

çoklu ortam haberleşme süreci ve yeniden sunumu

multimedia messaging service (MMS)

çokluortam mesaj hizmeti

multimedia routing number

çoklu ortam yönlendirme numarası

multimedia services

çokluortam hizmetleri

multimedia terminal adapter

çokluortam uçbirim bağdaştırıcısı

multimodal distribution

çok kipli dağıtım

multimode

çok kipli

multimode distortion

çok kipli bozulma

multimode fiber

çok modlu fiber

multimode group delay

çok kipli grup gecikmesi

multipath fading

çok yollu sönümleme

multi-path 

çok yollu

multiple access

çoklu erişim

multiple access customer station rearrangement

çok erişimli abone istasyonunun düzenlenmesi

multiple channel per carrier (MCPC)

taşıyıcı başına çok kanallı

multiple echo

çoklu yankı

multiple subscriber number (MSN)

çoklu abone numarası

multiple-address instruction

çok adresli komut

multiple-input multiple-output communication (MIMO)

çok girişli çok çıkışlı iletişim

multiple-spot scanning

çok noktalı tarama

multiplex

çoklamak

multiplex option

çoklama seçeneği

multiplex sublayer

çoklama altkatmanı

multiplexed analogue component

çoklanmış analog bileşen

multiplexer

çoklayıcı

multiplexing

çoklama, çoklayıcı, çoğullama

multipoint circuit

çok noktalı devre

multipoint communication service (MCS)

çok noktalı haberleşme hizmeti

multipoint distribution service

çok noktalı dağıtım hizmeti

multi-point distribution system

çok noktalı dağıtım sistemi

multi-point ground

çok noktadan topraklama

multipoint grounding system

çok noktalı topraklama sistemi

multipoint line

çok noktalı hat

multipoint network

çok noktalı ağ, çok noktalı şebeke

multipoint video distribution system (MVDS)

çok noktalı görüntü dağıtım sistemi

multiport switch

çok kapılı anahtar

multiprocessing operation

çok süreçli işlem

multi-rate symmetrical digital subscriber line

çoklu hızlı bakışımlı sayısal abone hattı

multiserver network

çok sunuculu ağ

multiservice access node

çoklu hizmet erişim düğümü

multi-service terminal (MST)

çoklu hizmet uçbirimi

multistation access unit (MAU)

çok istasyonlu erişim birimi

multitasking

çoklu sorgulama, çoklu görev

multithreaded

çok damarlı, çok lifli

multi-user dungeon

çok kullanıcılı bilgisayar oyunu

multiuser system

çok kullanıcılı sistem

multivariate normal distribution

çok değişkenli normal dağılım

multivendor connectivity

farklı sağlayıcıların (üreticilerin) ağlarının bağlanırlığı

multivendor interoperability

farklı sağlayıcıların (üreticilerin) ağlarının  birlikte çalışabilirliği

multiway communications

çok yollu haberleşme

muting

kısma

mutual

karşılıklı

mutual compensation

karşılıklı dengeleme, telafi

mutual exclusivity

karşılıklı imtiyaz tanıma

mutual recognition

karşılıklı tanıma

mutual synchronization

karşılıklı eş zamanlı hale getirme

mutually synchronized network

karşılıklı eş zamanlı hale getirilmiş şebeke

N connector

N bağlayıcı

nailed-up circuit

sabitlenmiş (çivilenmiş) devre

name

ad

name space

ad uzayı,  isim/ad boşluğu

name translation

ad çevirimi

named pipe

adlandırılmış iletim yolu (programlar arası)

naming (internet)

adlandırma

naming and addressing for internet

internet için adlandırma ve adresleme

naming convention

adlandırma kuralları

narrow analog

dar bant analog

narrow band direct printer (NBDP)

dar bant doğrudan yazmalı

narrow bandwidth filter

dar bant süzgeçi

narrowband

dar bant

narrowband advanced mobile phone service (N-AMPS)

dar bant ileri mobil telefon hizmeti

narrowband advanced mobile phone system (N-Amps)

darbantlı gelişmiş mobil telefon sistemi

narrowband device

darbant cihazı

narrow-band integrated services digital network (N-ISDN)

darbant tümleşik hizmetler sayısal şebekesi

narrowband personal communication services

dar band kişisel iletişim hizmetleri

national communication system

ulusal iletişim sistemi

national destination code

ulusal alan kodu

national mobile station identity (NMSI)

ulusal mobil istasyon kimlik numarası

national mobile subscription identity

uluslararası mobil abone kimliği

national numbering scheme

ulusal numaralandırma planı

National Regulatory Authority (NRA)

Ulusal Düzenleyici Kurum

National Security Agency (NSA)

Ulusal Güvenlik Kurumu

National Telecom Inspectorate (NTI)

Ulusal Telekom Denetleyici Kurulu

National Television Standards Committee (NTSC)

ulusal televizyon standartları komitesi

nationwide/statewide cost averaging

ulusal/devlet çapında maliyet ortalaması

native client interface architecture

yerel  istemci arayüz mimarisi

native signal processing (NSP)

yerel işareti işleme

navigation

seyrüsefer

navigation bar

seyrüsefer çubuğu

navigation computer

seyrüsefer bilgisayarı

navigation keys

seyrüsefer düğmeleri

navigation window

seyrüsefer penceresi

navigational

seyrüsefer

navigational aids

seyrüsefer yardımcı araçları

navigational radar

seyrüsefer radarı

navigational satellite

seyrüsefer uydusu

navigational warning

seyrüsefer uyarısı

navtex

yazılı seyir uyarı sistemi

near end crosstalk attenuation

yakın uçtaki çapraz konuşma zayıflatması

near field region

yakın alan bölgesi

near turnkey

hemen hemen anahtar teslimi

near-end crosstalk

yakın uçlu girişim, yakın çapraz karışma

near-far effect

yakın alan etkisi

necessary legal instruments

gerekli hukuki araçlar

net

ağ, şebeke

net surfer

internet gezgini

netiquette

internet görgü kuralları, internet etiği

netizen

aktif internet kullanıcısı

network

ağ, şebeke

network access charge for interstate calling

eyaletler arası arama için şebeke erişim ücreti

network access point (NAP)

şebeke erişim noktası

network access server

ağ erişim sunucusu

network adapter

ağ kartı

network adapter card

ağa uyarlama kartı

network address

ağ adresi

network address server

ağ adres sunucusu

network address translation (NAT)

ağ adres değişimi

network addressable unit (NAU)

adreslenebilir şebeke birimi

network administration

ağ yönetimi

network administrator

ağ yöneticisi

network analysis

ağ çözümlemesi

network analyzer

ağ çözümleyici

network and switching subsystem

ağ ve anahtarlama alt sistemi

network architecture

ağ mimarisi

network automatic call distribution (NACD)

şebeke otomatik çağrı dağıtımı

network backbone

ağ omurgası

network capability gateway

ağ uyumlu geçit

network card

ağ kartı

network channel terminating equipment  (NCTE)

şebeke kanal sınırlandırma teçhizatı

network chip

ağ yongası, ağ çipi

network communication control facility (NCCF)

şebeke haberleşme denetim özelliği

network component

ağ bileşeni

network computer

ağ bilgisayarı

network congestion

ağ tıkanıklığı

network connectivity

ağ bağlanabilirliği

network control protocol

ağ denetim protokolü

network controlled handover (NCHO)

şebeke denetimli geçiş

network database

ağ veri tabanı

network diagram

ağ diyagramı

network directory

ağ dizini

network domaın

ağ alanı

network domain security

ağ alanı güvenliği

network entity

ağ varlığı

network equipment building system

ağ ekipmanları yapılandırma sistemi

network file system

şebeke dosya sistemi

network firewall

ağ güvenlik duvarı

network head

dağıtım başı

network identifier

ağ tanıtıcı

network interconnectivity

ağlararası bağlanabilirlik

network interface

ağ arayüzü

network interface card

ağ arayüz kartı

network interface controller

şebeke arayüz denetimcisi

network layer

ağ katmanı

network management

ağ yönetimi

network management and control center (NMCC)

şebeke yönetim ve denetim merkezi

network management vector transport (NMVT)

şebeke yönetim vektör aktarma

network manager

ağ yöneticisi

network measurement results

ağ ölçüm sonuçları

network monitoring

ağ gözetimi

network neutrality

Ağ tarafsızlığı

network node

ağ düğümü

network node interface (NNI)

şebeke düğüm arayüzü

network numbering exchange

şebeke numaralandırma santralı

network object

ağ nesnesi

network operating system

ağ işletim sistemi

network operations centre (NOC)

şebeke operasyonları merkezi

network operations control centre (NOCC)

şebeke operasyonları denetim merkezi

network operator

ağ işletmeni

network peripherals

ağ çevre birimleri

network planning

ağ planlaması

network printer

ağa bağlı yazıcı

network processor

ağ işletim bilgisayarı

network protocol analyzer

ağ protokol çözümleyicisi

network protocol data unit

ağ protokol veri birimi

network redundancy

şebeke artıklığı

network resources

ağ özkaynakları

network roll-out

şebeke yaygınlığı, şebeke yaygınlaştırma

network security

ağ güvenliği

network server

ağ sunucusu

network service

ağ hizmeti

network service access point  (NSAP)

şebeke hizmet erişim noktası

network service access point address (NSAPA)

şebeke hizmet erişim noktası adresi

network switching subsystem

ağ anahtarlama alt sistemi

network synthesis

ağ sentezi

network tap

şebeke kopyalama cihazı

network terminating unit (NTU)

şebeke sonlandırma birimi

network terminator

ağ sonlandırıcısı

network theory

ağ kuramı

network topology

ağ yapısı, ağ topolojisi

network transparency

ağ saydamlığı

network user group  (NUG)

şebeke kullanıcı grubu

network-based instrusion prevention

ağ tabanlı saldırı engelleme

network-centric computing

ağ merkezli bilgi işlem

networking

ağ oluşturma

neutral current loop

nötr akım döngüsü

neutral direct-current telegraph system

nötr doğru akımlı telgraf sistemi

new applications

yeni uygulamalar

new -line character

yeni hat özelliği

newbie

internet aktivitelerinde acemi kişi.

next generation networks (NGN)

yeni nesil şebekeler

next-generation gateway switch

yeni nesil geçit anahtarı

niceness value

hassasiyet değeri

no answer transfer

cevap yok aktarması

nodal period

düğümsel dönem

node 

düğüm, boğum

noise

gürültü

noise ambient

dış gürültü

noise current

gürültü akımı

noise equivalent power

gürültü eşdeğer güç

noise immunity

gürültü bağışıklığı

noise jammer

gürültü karıştırıcı

noise level

gürültü seviyesi

noise limiter

gürültü sınırlayıcı

noise pollution

gürültü kirliliği

noise reduction

gürültü azaltma

noise spectral density

gürültünün spektral yoğunluğu, gürültü tayf yoğunluğu

noise transmission impairment (NTI)

gürültü iletim zaafiyeti

nomadicity

göçebelik

non-access stratum

erişilemeyen tabaka

nonassociated common-channel signaling

ilişkili olmayan ortak kanal işaretleşmesi

nonblocking

tıkanmasız

non-bus-based architecture

veriyolu tabanlı olmayan mimari

non-connectable device

bağlanılamayan cihaz

nonconnected network

bağlantısız ağ

noncontiguous data structure

bitişik olmayan veri yapısı

nondeterministic network

belirleyici olmayan ağ

non-discoverable device

algılanamayan cihaz

non-drop frame time code

hattan düşürmeyen çerçeve zaman kodu

non-duplication rules

tekrarlanamayan kurallar

nonerasable

silinemez

non-geographic number

coğrafi olmayan numara

nonimpact

etkisiz

nonlinear amplifier

doğrusal olmayan yükselteç

nonlinear data structure

doğrusal olmayan veri yapısı

nonlinear optical polymer

doğrusal olmayan optik polimer

nonlinear regression

doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan gerileme

non-network cost

şebeke dışı maliyet

non-profit institutions serving households (NPISH)

kar amacı gütmeyen kurumlara hizmet görüren hane halkı

nonprogrammable terminal

programlanamayan uçbirim

non-switched connection

anahtarlanmamış bağlantı

non-switched connection element

anahtarlanmamış bağlantı elemanı

nonswitched line

anahtarlanmamış hat

non-transparent mode

açık olmayan kip

nonvolatile memory

geçici olmayan bellek

nonvolatile ram

geçici olmayan ram

nonvolatile random access memory (NVRAM)

kalıcı rastgele erişimli hafıza

nonvolatile residues (NVR)

uçucu (geçici) olmayan artıklar

nonvolatile storage

silinemeyen hafıza

nor circuit

nor devresi

nor gate

nor kapısı

nordic mobile telefone (NMT)

araç telefonu sistemi

nordic mobile telephone (NMT)

kuzey ülkeleri için mobil telefon

normal deviate

normal sapma, gauss dağılımı

north American numbering plan administration (NANPA)

kuzey Amerika numaralandırma plan yönetimi

notification

bildirim

notified body

onaylanmış kuruluş

notified operator

bildirimde bulunmuş işletmeci

notifying body

onay kurumu

N-port network

N-kapılı ağ

N-terminal pair network

N-uçlu eşlenmiş ağ

N-type semiconductor

N tipi yarı iletken

null

boş, geçersiz

number assignment

numara tahsisi

number assignment module

numara tahsis modülü

number block

numara bloğu

number of channels

kanal sayısı

number of significant conditions

önemli şartların sayısı

number ownership

numara mülkiyeti

number pooling

numara havuzu

number portability

numara taşınabilirliği

number tradability

numara ticaretinin yapılabilirliği, numara ticareti

number unobtainable (NU)

elde edilemeyen sayı

numbering

numaralandırma

numeric keypad

sayısal tuş takımı

numerical aperture (NA)

rakamsal hüzme, sayısal açıklık

nyquist frequency

nyquist frekansı

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS