TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

d-e

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] [ d-e ] f-h ] i-k ] l-n ] o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

 

daisy chaining

zincirleme bağlantı

daisychaining

papatya şeritli yazıcı

dark fiber

kullanılmayan fiber

dashboard

cihaz tablosu, pano

data

veri

data abstraction

veri soyutlaması, veri özeti

data access

veri erişimi

data access arrangement

veri erişim düzenlemesi

data accuracy

veri doğruluğu

data acquisition

veri toplama

data acquisition terminal

veri toplama uçbirimi

data acquisition terminal

veri giriş uçbirimi

data analysis

veri çözümleme

data analyst

veri çözümleyici

data backup

veri yedekleme

data bank

veri bankası

data bank administrator

veri bankası yönetmeni

data binding

veri bağlayıcı

data bit

veri biti

data block

veri bloğu

data breakpoint

veri kesme noktası

data burst randomizer

veri patlamasını rastgele yapan cihaz

data bus

veri yolu

data bus connector

veri yolu konnektörü

data cache

veri önbelleği

data call

veri talebi

data capture

veri yakalama,veriyi alma

data cell

veri hücresi

data center

veri merkezi

data channel

veri kanalı

data character

veri karakteri

data check

veri denetimi

data circuit transparency

veri devresi saydamlığı

data circuit-terminating equipment

veri devresi sonlandırma teçhizatı

data code

veri kodu

data collection platform

veri toplama platformu

data collection terminal

veri toplama uçbirimi

data communication channel

veri haberleşme kanalı

data communication equipment (DCE)

veri iletişim teçhizatı

data communication interface

veri haberleşme arayüzü

data communication system

veri haberleşme sistemi

data communications

veri haberleşmesi

data communications equipment

veri haberleşme teçhizatı

data communications interface

veri haberleşme arayüzü

data communications manager

veri haberleşme yöneticisi

data communications network

veri haberleşme şebekesi

data conferencing

veri konferansı

data confidentiality

veri gizliliği

data conflation

çok kaynaklı veri tümleştirme

data connection

veri bağlantısı

data converter

veri dönüştürücü

data coupling

veri bağlaşımı

data declaration

veri bildirimi

data decompression

sıkıştırılmış veriyi açma

data diddling

veri sahteciliği

data directory

veri dizini

data dispenser

veri dağıtıcısı

data display station

veri görüntü istasyonu

data document

veri belgesi

data driven

veri güdümlü

data encryption standard (DES)

veri şifreleme standardı

data entry

veri girişi

data entry format

veri giriş biçimi

data entry panel

veri giriş panosu

data entry terminal

veri giriş uçbirimi

data exception

veri istisnası

data exchange

veri değişimi

data exchange interface (DXI)

veri değişim arayüzü

data field

veri alanı

data flow

veri akışı

data flow chart

veri akış çizelgesi

data flow control

veri akış denetimi

data fork

veri çatalı

data frame

veri çerçevesi

data fusion

veri tümleştirme

data independence

veri bağımsızlığı

data input station

veri giriş istasyonu

data input station

veri giriş uçbirimi

data integrity

veri bütünlüğü

data interchange

veri değiştokuşu

data interchange format

veri değiştokuş biçimi

data item

veri maddesi

data leakage

veri kaçağı

data link

veri bağlantısı

data link connection identifier

veri hattı bağlantı tanımlayıcısı, veri yolu bağlantı kimliği

data link control character

veri hattı denetim karakteri

data link controller

veri hattı bağlantı denetleyicisi

data link escape (DLE)

veri bağlantı kaçışı

data link layer

veri bağlantı katmanı

data logging 

zaman dizinsel veri kaydı

data mining

veri madenciliği

data multiplexer

veri çoklayıcı

data network

veri şebekesi

data over cable service interface specification  (DOCSIS)

kablo ağı üzerinden veri aktarma standardı

data over cable service interface specifications (DOCSIS)

kablo üzerinde veri hizmeti arayüzü özelliği

data over voice (DOV)

ses üzerinden veri

data over voice multiplexer (DVM)

ses  üzerinden veri çoklayıcısı

data pointer

veri göstergesi

data portability

veri taşınabilirliği

data processing

veri işleme

data processing center

veri işleme merkezi

data processor

veri işlemcisi

data protection

veri koruma

data purging

veri silme

data rate

veri hızı

data receiver

veri alıcısı

data recording

veri kaydetme

data recording medium

veri kayıt ortamı

data reduction

veri azaltma, veri indirgemesi

data reference

veri gönderisi, veri referansı

data repository

veri havuzu, veri deposu

data scrubbing

veri sürtmesi

data security

veri güvenliği

data segment code

veri bölüm kodu

data service unit

veri hizmet birimi

data set

veri kümesi

data signal

veri işareti

data signalling rate

veri işaretleşme hızı

data sink

veri alıcısı

data size

veri boyutu

data source

veri kaynağı

data squelch algorithm

veri susturma algoritması

data storage system

veri depolama sistemi

data stream

veri akışı

data stream type

veri akış tipi

data streaming

sürekli veri iletimi

data structure definition

veri yapısı tanımı

data structure manager

veri yapı yöneticisi

data subscriber terminal equipment

veri abonesi uç teçhizatı

data surfing

veriler arasında gezinim

data switching

veri devresinin anahtarlanması

data terminal

veri uçbirimi

data terminal equipment (DTE)

veri uçbirim teçhizatı

data trace

veri izi

data transcription

veri kopyalayıcısı

data transfer

veri aktarımı

data transfer rate

veri aktarım hızı

data transmission

veri iletimi

data transmission network

veri iletim ağı

data transmission system

veri iletim sistemi

data validation

verinin geçerli kılınması, veri geçerleme

data vaulting

veri yedekleme çatısı

data verification

veri doğrulama

data volatility

veri uçuculuğu

data warehouse

veri ambarı

data warehouse repository

veri ambar kaynakçası

data word

veri sözcüğü

database

veri tabanı

database (DB)

veri tabanı

database hack

veri tabanı hırsızlığı

database integrity

veri tabanı bütünlüğü

database server

veri tabanı sunucusu

data-driven reasoning

veriye dayalı sonuç çıkarma

datagram

datagram, veri iletisi

dataphone

veri telefonu

datum error of a measuring instrument

ölçme aygıtının başlangıç hatası

daughterboard

ek plaket, çekme kart

D-bus

D-veri yolu

deactivation

etkinliğin kaldırılması

dead spot

kaplama alanı dışı, ölü nokta

dead weight loss

iktisadi etkinliğin kaybı

deadband

kullanılmayan bant

deadlock

kilitlenme

debouncing

zıplama önleyici

debugger

hata bulucu

decentralized

merkezi olmayan

decentralized computer network

merkezi olmayan bilgisayar ağı

decentralized data processing

merkezi olmayan veri işleme

decibel (db)

desibel (db), ses şiddet birimi

decibel referenced to the carrier (dBc)

taşıyıcıya göre desibel değeri

decibel relative to carrier

taşıyıcıya bağlı desibel

decidability

karar verilebilirlik

decidable

karar verilebilir

decimal digit (0.....9)

ondalık sayı

decimation

etkin örnekleme oranını azaltmak için  işareti süzme, örnek seyreltme

decimation filter

etkin örnekleme oranını azaltmak için  işaret süzgeci, örnek seyreltme süzgeci

decisional database

karar veri tabanı

declaration of conformity (DoC)

uygunluk beyanı

decoder

kod çözücü

decommission

hizmetten almak

decoupling

bağlaşımı çözme, bağlaşımsız

dedicated

tahsisli, özel

dedicated channel

tahsisli kanal, özel kanal

dedicated control channel

tahsisli denetim kanalı

dedicated line

kiralık hat, özel hat, tahsisli hat

dedicated network

kullanıcıya özel ağ

dedicated physical channel

tahsisli fiziksel kanal

dedicated physical control channel

tahsisli fiziksel denetim kanalı

dedicated portal

tahsisli kapı

dedicated server

özelleştirilmiş sunucu

dedicated short range communication

kısa masefe frekans tanımlı iletişim

dedicated terminal

özel uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim

dedicated terminal

özgül uçbirim

de-emphasis

ard vurgu

deemphasis network

ard vurgu devresi

deep packet inspection (DPI)

derin paket muayenesi

deep web

derin web, derin ağ

deep-fiber passive optical network (DPON)

derin-fiber pasif optik ağ

defacement

içerik bozma

default (DE)

varsayılan

default channel

önceden belirlenmiş kanal

default scoping

varsayılan etki alanı

defective products

ayıplı ürünler

defense

müdafaa

defense data network

koruma veri ağı

definition by context

kavrama göre tanımlama

deflected to number

numaraya çevrilmiş

degradation

kalite bozulması

degraded modem (DM)

kısıtlanmış modem

degree of liberalisation

serbestleşme derecesi

degree of start stop distortion

başlama durma bozulmasının derecesi

delay dial

ertelenmiş arama

delay equalizer

gecikme denkleştiricisi

delay line

gecikme hattı

delayed call

geciktirilmiş çağrı

Delinger efect

Dellinger etkisi

delivered torque

aktarılan dönme kuvveti

delivering service

hizmetin götürülmesi, hizmet sunumu

delivery function (DF)

dağılım fonksiyonu

Dellinger fadeout

Dellinger sönümlemesi

delta network

delta şebekesi

demand analysis

talep analizi

demand assigned multiple access (DAMA)

talep tahsisli çoklu erişim

demand chain network

talep zincir şebekesi

demand management policies

talep yönetimi politikaları

demarc

elektronik devrelerde sorumluluk alanı sınırlandırıcısı

democratic network

demokratik şebeke

demodulation

demodülasyon

demount

bağlantıyı kaldırma, sökme

demountable rack offload and pickup system (DROPS)

sökülebilir ve yüklenebilir kabin taşıma sistemi

demoware

tanıtım yazılımı

denial of service (DoS)

hizmet aksatma

dense wave division multiplexing (DWDM)

yoğun dalga bölmeli çoğullama

dense wavelength division multiplex (DWDM)

yoğun dalga boylu bölmeli çoklama

Departure angle

kalkış açısı

dependability

güvenilebilirlik

dependency

bağımlılık

dependent

bağımlı

dependent event

bağımlı olay

dependent variable

bağımlı değişken

deployment of internet services

internet hizmetlerinin yayılması

depreciation and amortisation

değerini düşürme ve amortizasyon

depressed cladding

sıkıştırılmış kılıf

depressed-inner-cladding fiber

iç kılıfı sıkıştırılmış fiber

depth of penetration

nüfuz etme derinliği

deregulation

düzenlemenin ortadan kaldırılması

derived data

türetilmiş veri

derived intervention price

belirlenmiş (hesaplanmış)  müdahale fiyatı

descending node

azalan düğüm

descrambler

karışık işaretleri çözücü, çırpma çözücü

desensitization

hassasiyet giderme

desktop application

masaüstü uygulaması

destination

varış noktası

destination call routing (DCR)

varış santralinden arama yönlendirmesi

destination field

varış yeri

destination node

yönlendirme düğümü

detent values

başlatıcı değerler

deterministic network

belirlenimci ağ, gerekirci ağ

deterministic transfer mode

belirleyici aktarma kipi

device acces code

cihaz erişim kodu

device address

cihaz adresi

device dependent

cihaza bağımlı

device driver

cihaz sürücü, birim sürücü

device independent

cihazdan bağımsız

device security level

cihaz güvenlik seviyesi

device under test (DUT)

testen geçirilen cihaz

device-dependent graphics layer (DDGL)

cihaz bağımlı grafik katmanı

device-independent graphics layer (DIGL)

cihaz bağımsız grafik katmanı

device-independent graphics service (DIGS)

cihaz bağımsız grafik hizmeti

diagnostic rhyme test (DRT)

teşhis amaçlı uyum testi

diagnostics

tanıma, teşhis

dial  back

geri aramalı

dial access

aramalı erişim

dial backup

arama yedekleme

dial level

arama seviyesi

dial pulse

çevirme darbesi

dial pulsing

arama işaret darbesi

dial speed

çevirme hızı

dial tone

çevir sesi

dial tone delay

çevir sesi gecikmesi

dial tone delay (DTD)

çevirme tonu gecikmesi

dialed number identification service (DNIS)

aranan numaranın gösterilmesi hizmeti

dialing parity

arama eşlik biti

dialing plan

arama planı

dial-it service

eş zamanlı çoklu aramaların tek numaradan karşılanma hizmeti. örnek:0900'lü aramalar

dialling

çevirme

dialling prefix

önekli çevirme

dial-off normal tone

normal dışı çevir sesi

dialog box

iletişim kutusu

dial-on demand routing

talebe bağlı  yönlendirmeli  çevirme

dialout facility

dışarıya arama imkanı

dialup

numara çevirme

dial-up connection

çevirmeli bağlantı

dial-up line

çevirmeli hat

dial-up network

çevirmeli şebeke

dial-up networking (DUN)

internete çevirmeli bağlantı

dial-up networking connection

çevirmeli şebeke bağlantısı

dial-up terminal

çevirmeli uçbirim

dictionary attack

sözlük saldırısı

didactive software

eğitici yazılım

dielectric

durgun elektrik, dielektrik

dielectric loss

durgun elektrik kaybı, dielektrik kaybı

differantial global positioning system (DGPS)

farksal küresel konum sistemi

differantiated service

farklılaştırılmış hizmetler

differential backup

farksal yedekleme

differential binary phase shift keying

farksal ikili faz kaydırmalı anahtarlama

differential coherent phase shift keying

farksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama

differential gain

farksal kazanç

differential interframe coding

farksal çerçeve içi kodlama

differential phase shift keying (DPSK)

farksal faz kaydırmalı anahtar

differential services (DiffServ)

farksal hizmetler

differentiating network

farklılaştırılmış ağ

diffusion screen

yayınım ekranı

digicable headend expansion interface (DHEI)

sayısal kablo baş uç genişleme arayüzü

digit

sayı, basamak

digital

sayısal

digital access cross-connect system (DACS)

sayısal erişim çapraz bağlantı sistemi

digital advanced mobile phone system (D-AMPS)

sayısal gelişmiş mobil telefon sistemi

digital audio and video broadcasting

sayısal ses ve görüntü yayını

digital audio broadcasting

sayısal ses yayını

digital audio stationary heads system

sayısal ses sabit kafa sistemi

digital bus

sayısal veri yolu

digital cable application (DCA)

sayısal kablo uygulaması

digital cash

sayısal para (ödeme, kasa)

digital cellular telephone 

sayısal hücresel telefon

digital certificate

sayısal sertifika

digital certificate access server (DCAS)

sayısal sertifika erişim sunucusu

digital circuit multiplication equipment

sayısal devre çoklama teçhizatı

digital communication network

sayısal iletişim şebekesi

digital component video

sayısal bileşenli görüntü

digital compression

sayısal sıkıştırma

digital control channel

sayısal denetim kanalı

digital control system

sayısal denetim sistemi

digital cordless

sayısal kordonsuz

digital cordless telephone (DCT)

sayısal kordonsuz telefon

digital cross-connect system

sayısal çapraz bağlantı sistemi

digital data

sayısal veri

digital data network

sayısal veri ağı

digital demultiplexer

sayısal çoklama çözücüsü

digital distribution frame

sayısal dağıtım çerçevesi

digital divide

sayısal uçurum

digital dividend

sayısal bölünmüşlük

digital encryption standard (DES)

sayısal şifreleme standardı

digital enhanced cordless telephone (DECT)

sayısal geliştirilmiş kordonsuz telefon

digital enhancing

sayısal zenginleştirme

digital European cordless telephone (DECT)

Avrupa sayısal kordonsuz telefonu

digital facsimile

sayısal belgegeçer

digital home communications terminal (DHCT)

sayısal ev iletişim uçbirimi

digital home working group (DHWG)

sayısal ev çalışma grubu

digital imaging and communications in medicine (DICOM)

tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme

digital information storage

sayısal bilgi depolama

digital line link

sayısal hatlı bağlantı

digital line section

sayısal hat bölümü

digital living network alliance (DLNA)

sayısal akışlı ağ uyuşması

digital local exchange (DLE)

sayısal yerel  santral

digital loop carrier (DLC)

sayısal yerel ağ (döngü) taşıyıcısı

digital loopback

sayısal geri döngü

digital measuring instrument

sayısal ölçüm cihazı

digital modulation

sayısal modülasyon

digital multimeter

sayısal  ölçü aleti

digital network

sayısal şebeke

digital network control system (DNCS)

sayısal ağ denetim sistemi

digital phase locked loop (DPLL)

sayısal faz kilitlemeli  devre

digital picture manipulator (DPM)

sayısal resim işlemcisi

digital pin

sayısal uç

digital plotter

sayısal çizici

digital primary patch bay

sayısal ana bağlantı yuvası

digital private network signalling  system (DPNSS)

sayısal özel şebeke işaretleşme sistemi

digital program insertion (DPI)

sayısal program ekleme

digital recording

sayısal kayıt

digital rights management (DRM)

sayısal hak yönetimi

digital satellite system (DSS)

sayısal uydu sistemi

digital selective calling (DSC)

sayısal seçmeli arama

digital service units

sayısal hizmet birimleri

digital set-top box (D-STB)

sayısal set-üstü kutusu

digital short range radio (DSRR)

sayısal kısa mesafeli telsiz

digital signal 0 (zero) (DS0)

0 sayısal işaret

digital signal crossconnect (DSX)

sayısal işaret çapraz bağlantısı

digital signal hierarchy

sayısal işaret sıradüzeni

digital signal lens reflex (DSLR)

sayısal işaret mercek yansıması

digital signal level

sayısal işaret seviyesi

digital signal port

sayısal sinyal ucu

digital signal processor (DSP)

sayısal işaret işlemcisi

digital signal processor(ing) (DSP)

sayısal işaret işlemcisi (işleme)

digital signature

sayısal imza

digital signature standard (DDS)

sayısal imza standardı

digital simultaneous voice and data (DSVD)

sayısal eş zamanlı ses ve veri

digital speech interpolation (DSI)

sayısal konuşma ara değerlemesi

digital storage media (DSM)

sayısal medya depolama

digital subscriber line (DSL)

sayısal abone hattı

digital subscriber line access multiplexer (DSLAM)

sayısal abone hattı erişim çoklayıcısı

digital switchover

radyo TV yayıncılığında analogdan sayısala geçiş (analog yayıncılığın sona erdirilmesi)

digital television (DTV)

sayısal televizyon

digital terrestrial television (DTTV)

sayısal karasal TV

digital transmission

sayısal iletim

digital transmission content protection (DTCP)

sayısal iletim içerik koruması

digital versatile disc (DVD)

sayısal çok yönlü disk

digital video (DV)

sayısal video

digital video broadcast -handheld/terrestrial (DVB-H/T)

sayısal video yayıncılığı-mobil/karasal

digital video broadcast multimedia home platform (DVB-MHP)

sayısal video yayıncılığı-çoklumedya ev platformu

digital video broadcast(ing) (DVB)

sayısal video yayıncılığı

digital video decoder (DVD)

sayısal görüntü kod çözücü

digital video interface (DVI)

sayısal görüntü arayüzü

digital video interface (DVI)

sayısal video arayüzü

digital video recorder (DVR)

sayısal video kaydedicisi

digital video signal compression

sayısal görüntü işaret sıkıştırması

digital video standard (DVS)

sayısal video standardı

digital video subcommittee (DVS)

sayısal video alt komitesi

digital wireless telephone

sayısal telsiz telefon, sayısal kablosuz telefon

digital-analog  (D/A)

sayısal/analog

digital-to-analog converter (DAC)

sayısal analog çevirici

digital-to-analog transducer (DAT)

sayısal-analog dönüştürücü

digizine

sayısal magazin

dilution of precision

doğruluğun azaltılması

dim control

ışık ayarı

dim-and-burst

kısma ve patlama

diode

diyot

dip(dual inline package) switch

çift taraflı paket anahtarı

diplexer

çiftleyici

dipole antenna

çift kutuplu  anten

direct access line

doğrudan erişim hattı

direct access storage

doğrudan belleğe atma

direct address

doğrudan adres, dolaysız adres

direct addressing

doğrudan adresleme

direct broadcast satellite (DBS)

doğrudan yayın uydusu

direct broadcast satellite (DBS)

doğrudan uydu yayıncılığı

direct call

doğrudan arama

direct connection

doğrudan bağlantı

direct coupling

doğrudan bağlaşım

direct current (DC)

doğru akım

direct dialling in (DDI)

doğrudan çevirme

direct distance dialing (DDD)

doğrudan şehirlerarası arama, doğrudan arama mesafesi

direct entrance call

doğrudan giriş çağrısı

direct interconnection

doğrudan arabağlantı

direct internet access (DIA)

doğrudan internet erişimi

direct inward dial (DID)

doğrudan dahili arama

direct inward dialing (DID)

doğrudan dahili arama

direct sequence

doğrudan sıralı

direct sequence spread spectrum (DSSS)

doğrudan sıralı yaygın spektrum

direct station selection/busy lamp field

doğrudan istasyon seçme/meşgul lamba alanı

direct to home (DTH)

doğrudan eve yayın

directed retry procedure

yönlü giriş işlemi, yönlendirilmiş yeniden deneme usulu

direction finding

yön bulma

direction of arrival

varış yönü

direction of propagation of energy

enerjinin yayılma yönü

directional antenna

yönlü anten

directive

yönerge

directive

direktif

directory assistance

rehber yardımı, bilinmeyen numaralar hizmeti

directory database

rehber veri tabanı

directory enquiries

rehber talepleri

directory facility

ağ adresleri hizmeti

directory tree

dizin ağacı

direct-to-home (DTH)

eve kadar

disable message

geçersiz mesaj

discard eligibility

eleme kriteri

disconnect

bağlantıyı kesmek

disconnect signal

kesilme işareti

disconnected phase

bağlantının olmadığı evre

disconnected state

bağlantısız durum

disconnection

bağlantıyı kesme

disconnection delay (DCD)

kesinti süresi

discontinuous interference

kesikli girişim, süreksiz girişim

discontinuous transmission

süreksiz iletim

discrete access

kesintili erişim

discrete cosine transform (DCT)

kesikli kosinüs dönüşümü

discrete data

ayrık veri

discrete logarithm problem

ayrık logaritma problemi

discrete multitone

ayrık çok tonlu

discrete spectrum

ayrık spektrum

discrete spurious output

ayrık istenmeyen çıktı

discrete type

ayrık veri türü

discretely timed signal

ayrık zamanlı işaret

discretely variable

kesintili değişken

discretely-timed signal

ayrık zamanlı işaret

disengage request

bağlantısını kesme isteği

disengagement request

serbest bırakma talebi

disengagement-denial probability

telekomünikasyon sistemlerinde erişimi sonlandırma hata olasılığı

dish

çanak anten

disinfected

temizlenmiş, virüsten arınmış

disintermediation

aracıların kaldırılması

disk array

disk dizisi

disk cache

disk tamponu

disk compression

disk sıkıştırma

disk defragmentation

disk birleştirme

disk enclosure

disk kutusu

disk operating system (DOS)

disk işletim sistemi

disk quotas

disk kotasu

disk server

disk sunucu

disk subsystem

disk altsistemi

diskfull client

diskdolu istemcisi

diskless client

disksiz istemci

diskless workstation

diski olmayan iş istasyonu

disk-to-disk backup

diskten diske yedekleme

dispatch

göndermek, sevketmek

dispersion

dağılma etkisi, dağılım

dispersion-limited operation

dağılımı sınırlı çalışma

dispersion-shifted fiber

dağılma kaydırmalı fiber

dispersion-unmodified fiber

dağılımı değişmemiş fiber

dispersive

dağıtıcı, ayıraç

displacement

yer değiştirme (veri), göreli adres uzaklığı (komut)

display adapter

ekran bağdaştırıcısı

dispute settlement

uzlaştırma, uyuşmazlığı çözümleme

disruption

bozucu

distance education

uzaktan eğitim

distance learning

uzaktan öğrenim

distance measuring equipment (DME)

mesafe ölçüm teçhizatı

distance root mean square (DRMS)

mesafe kare ortalama karekök değeri, etkin mesafe değeri

distance vector algorithm

uzaklık vektörü algoritması

distance-based registration

mesafe bazlı kayıt

distant collocation

uzaktan ortak yerleşim

distant signal

uzaktaki işaret

distortion

bozulma

distortion effect

bozulma etkisi

distortion ratio (DR)

bozulma oranı

distress and urgency

tehlike ve acil durum

distress calls

tehlike çağrıları

distributed application

dağıtık uygulama

distributed architecture

dağıtık mimari

distributed circuit

dağıtık devre

distributed communications

dağıtık iletişim

distributed component object model

dağıtımlı parça nesne modeli

distributed control system

dağıtık denetim sistemi

distributed coordination function (DCF)

dağıtım kordinasyon işlevi

distributed data

dağıtık veri

distributed data processing

dağıtık veri işleme

distributed database

dağıtık veri tabanı

distributed denial of service (DDOS)

dağıtık hizmet aksatma

distributed element

dağıtık öğe

distributed feedback (DFB)

dağıtımlı geri bildirim

distributed file system

dağıtık dosya sistemi

distributed information system

dağıtık bilgi sistemi

distributed intelligence

dağıtık zeka

distributed multimedia

dağıtık çokluortam

distributed network

dağıtık ağ, dağıtık şebeke

distributed office system

dağıtık ofis sistemi

distributed parameter system

dağıtık parametreli sistem

distributed polling

dağıtık yoklama

distributed processing

dağıtık işlem

distributed scan

dağıtık tarama

distributed system

dağıtık sistem

distributed target

dağıtık hedef

distribution

dağıtım

distribution cable

dağıtım kablosu

distribution frame

dağıtım çatısı, dağıtım panosu

distribution function

dağıtım işlevi

distribution list

dağıtım listesi

distribution sort

dağılım sıralaması (algoritma)

distributor

dağıtıcı

distrubuted denial of service (DDOS)

dağıtık hizmet aksatma saldırısı

distrubuted scans

dağıtılmış tarama

disturbance field strength

bozulma alan şiddeti

disturbance response of the control system

denetim sisteminin bozulma tepkisi

disturbance suppression

bozulma bastırması

disturbance voltage

bozulma gerilimi

disturbing channel

rahatsız edici kanal

dither component encoding

küçük genlikli bileşen kodlaması

division (Div)

bölmeli

DNCS session manager (DSM)

DNCS oturum yönetimi

docking station

genişleme birimi

docking station

yanaşma terminali

DOCSIS external physical interface (DEPI)

DOCSIS harici fiziksel arayüz

DOCSIS IPTV bypass architecture (DIBA)

DOCSIS IPTV atlama mimarisi

DOCSIS over passive optical network (DPON)

pasif optik ağ üzerinden DOCSIS

DOCSIS timing interface (DTI)

DOCSIS zamanlama arayüzü

document name

belge adı

domain

alan adı

domain analysis

alan adı analizi

domain architecture

alan adı mimarisi

domain controller

alan adı denetleyicisi

domain hacking

alan adı saldırısı

domain model

alan adı modeli

domain name

alan adı

domain name address (DNA)

alan adı adresi

domain name resolver

alan adı çözümleyicisi

domain name server  (DNS)

alan adı sunucusu

domain name service (DNS)

alan adı hizmeti

domain name system (DNS)

alan adı sistemi

domain of applicability

uygulanabilirlik alanı

domain sniper

alan adı avcısı

domestic fixed public service

yurt içi sabit kamu hizmeti

domestic public radio service

yurt içi kamu telsiz hizmeti

dominance

hakimiyet, pazar hakimiyeti

dominant closed loop poles

baskın kapalı döngü kutupları

dongle

teçhizat kilidi

door

kapı

doppler effect

doppler etkisi

doppler shift

doppler kayması

dosimetry

dozimetri

dot file

nokta dosyası

dot pitch

nokta sıklığı

double blind condition

iki taraflı bilinmeyenli durum

double cell diagram

çift hücreli şema

double close quote

çift kapama tırnağı

double open quote

çift açma tırnağı

double sided pages

çit yüzlü sayfalar

double-byte character set

çift baytlı karakter kümesi

double-length

çift uzunlukta (veri)

double-sideband (DSB) transmission

çift yan bandlı iletim

double-sideband suppressed-carrier (DSB-SC) transmission

çift yan bandlı taşıyıcısı bastırılmış iletim

double-word

çift-sözcüklü (veri veya bellek boyutu)

down

aşağı

down arrow

aşağı ok

down time

arızalı olduğu süre

downconverter

frekans indirici, frekans düşürücü

downlink (DL)

ana sistemden uçbirime bağlantı, indirme yolu

downlink shared channel

ana sistemden uçbirime bağlantı paylaşımlı kanal

downlink transmission

ana sistemden uçbirime bağlantı iletimi, inen bağlantı iletimi

downstream (DS)

ana sistemden uçbirime veri akışı, inen veri akışı, indirme

downstream channel descriptor (DCD)

inen veri kanal tanımlayıcısı

downstream load

ana sistemden uçbirime veri akışı yükü

downstream radio frequency interface (DRFI)

ana sistemden alt sisteme doğru olan radyo frekans arayüzü

downstream service identifier (DSID)

indirme hizmet kimliği

drag-and-drop

sürükle bırak

drain wire

atık kablo

drift

 sürükleme, sürüklenme

drift compensation

sapma dengelemesi

drift radio network controller

sürüklenmeli telsiz şebeke denetleyicisi

drift rate

sapma oranı

drilldown

peşisıra dosyaları açmak

driver

sürücü

drop cable

çıkma hat kablosu

dropout compensator

güç kaybı denkleştiricisi

drop-out error

bit atlama hatası

droupie

bilgisayar kullanım kabiliyetine hayranlık

drum

silindir, tambur (veri saklama cihazı)

dry wire

özel amaçlı kablo

DSL access multiplexer (DSLAM)

DSL erişim çoklayıcısı

dual attachment concentrator

çift eklemeli yoğunlaştırıcı

dual attachment station

çift eklemeli  istasyon

dual band

çift bant

dual basic rate interface

çift temel hız arayüzü

dual bus

çift veri yolu

dual communications interface

çift yönlü iletişim arayüzü

dual diversity

çift çeşitleme

dual homing

çift özgüdüm

dual in line integrated circuit

çift  sıralı uçlu tümleşik devre

dual in line package (DILP)

çift  sıralı uçlu paket

dual inline package (DIP)

çift taraflı paket

dual in-line package switch

çift sıralı paket anahtarı

dual mode

çift kipli

dual mode mobile station

çift kipli mobil istasyon

dual modem card (DMC)

çift modem kartı

dual port memory

çift erişimli bellek

dual scan

çift tarama

dual sound

çift sesli

dual tone multi frequency signalling (DTMFS)

çift tonlu çok frekanslı işaretleşme

dual tone multifrequency  (DTMF)

çift tonlu çoklu frekans

dual watch

çift yönlü izleme

dual-mode base station

çift kipli baz istasyonu

dual-precedence message

çift öncelikli mesaj

dual-tone multifrequency (DTMF)

çift tonlu çok frekanslı

dumb network

akılsız şebeke

dumb terminal

programlanmayan uçbirim

dumb terminal

suni (akılsız) uçbirim

dummy antenna

yapay anten

dummy argument

sözde işlenen, görüntüde işlenen

duplex

eş zamanlı çift yönlü

duplex communication

eş zamanlı çift yönlü iletişim

duplex separation

eş zamanlı çift yönlü ayırma

duplexer

bölücü, alıcı-verici

duplicate data center

veri yedekleme merkezi

duration of call

çağrı süresi

duration of line blanking pulse

satır karartma darbe süresi

duty cycle

görev çevrimi

duty factor

görev unsuru

DVD-audio

DVD-ses

DVD-interactive

DVD-etkileşim

DVD-video

DVD-görüntü

dye

boya

dynalink

dinamik hat

dynamic address translation

dinamik adres dönüştürme

dynamic bandwidth allocation (DBA)

dinamik bant genişliği tahsisi

dynamic capacity management (D-CAPMAN)

dinamik kapasite yönetimi

dynamic channel change (DCC)

dinamik kanal değişimi

dynamic data exchange

dinamik veri alışverişi

dynamic domain name service (DDNS)

dinamik etki alan adı hizmeti

dynamic host configuration protocol (DHCP)

dinamik bilgisayar yapılandırma protokolu

dynamic link library

dinamik bağlı kitaplık

dynamic linking

dinamik bağlantı

dynamic name service

dinamik ad hizmeti

dynamic packet transport (DPT)

dinamik paket iletimi

dynamic quality of service (DQoS)

dinamik hizmet kalitesi

dynamic random access memory (DRAM)

dinamik rastgele erişim hafızası

dynamic service add (DSA)

dinamik hizmet ekleme

dynamic service add-acknowledgement (DSA-ACK)

dinamik hizmet ekleme-onayı

dynamic service add-request (DSA-REQ)

dinamik hizmet ekleme-isteme

dynamic service add-response (DSA-RSP)

dinamik hizmet ekleme-yanıtı

dynamic service change

dinamik hizmet değişimi

early packet discard (EPD)

ilk paketin atılması

early-failure period

alıştırma dönemi

earnings before interest and tax (EBIT)

faiz ve vergiden önceki kar

earphone

kulaklık

earphone plug

kulaklık fişi

earth return circuit

topraklama devresi

earth station

yer istasyonu

earth terminal

yer uçbirimi

earth terminal

yer terminali

earth-coupled interference

toprağa bağlı (bağlaşımlı) girişim

earthing conductor

topraklama iletkeni

earthing inductor

topraklama bobini

easy access

kolay erişim

easy and informed access

kolay ve haberli erişim

eavesdropping

gizli dinleme

eavesdropping adversary

izinsiz dinleme yapan

e-book

e-kitap

e-business

elektronik iş, e-ticaret

e-business enabler

elektronik ticaret sağlayıcısı

e-carrier system

e-taşıyıcı sistem

eccentricity

tuhaflık

eccentricity  

dış merkezlilik

e-channel

e-kanal

echo

yankı

echo cancellation

yankı iptali,yankı giderimi

echo check

yankı denetim

echo distortion

yankı kaynaklı bozulma

echo path loss

yankının yol kaybı

echo return loss

yankı dönüş kaybı

echometric measurement

yankılı ölçüm

economic development

iktisadi gelişme

economic growth

iktisadi büyüme, ekonomik gelişme

economic indicators

ekonomik göstergeler

economical feasibility

ekonomik yapılabilirlik

economies of scale

ölçek ekonomisi

economies of scope

kapsam ekonomisi

Eddy current

Eddy akımı

Eddy-current loss

Eddy akımı kayıpları

edge collapse

ayrıt çökertme

edge detection

ayrıt saptama

edge diffraction

kenar kırınımı

edge fold

kenar katlaması

edge following

ayrıt izleme

edge of band

band kenarı

edge of coverage

kapsama sınırı

edge operator

ayrıt işleci

edge QAM (Quadrature Amplitude modulation) (EQAM)

geliştirilmiş QAM

edge resource manager (ERM)

gelişmiş kaynak yöneticisi

edge router (ER)

geliştirilmiş yönlendirici

edge switch

giriş santralı

edit colors

renkleri düzenleme

edit decision list (EDL)

düzeltme karar listesi

edited copy

düzeltilmiş kopya

effect file

etki dosyası

effective address

etkin adres, çözümlenmiş adres, geçerli adres

effective area of an antenna

antenin etkinlik alanı

effective bandwidth

etkin bant genişliği

effective call

sonuçlanmış arama

effective cut-off frequency

etkin kesim frekansı

effective data transfer rate

etkin veri aktarım hızı

effective earth radius

etkin yer çapı

effective height

etkin anten yüksekliği

effective input noise temperature

etkin giriş gürültüsü sıcaklığı

effective isotropically radiated power (EIRP)

etkin izotropik yayılım gücü

effective mode volume

etkin kip büyüklüğü

effective monopole radiated power (e.m.r.p.)

etkin tek kutuplu yayılan güç

effective perceived noise level

etkili algılamalı gürültü seviyesi

effective radiated power (ERP)

etkin yayılım gücü

effective speed of transmission

etkin iletim hızı

effectiveness indicators

etkinlik göstergeleri

efferent

götürgen (üst düzeydeki bir birimden alt düzeydekine yönelik veri akışına ilişkin)

efficiency

verim

efficiency factor

etkinlik faktörü

efficient component pricing rule

etkin bileşen fiyatlandırma kuralı

egress

ağ çıkışı

eight-hundred number

800'lü numara

eject button

çıkarma tuşu

elapsed time

geçen süre

elapsed time indicator

geçen süre göstergesi

e-learning

elektronik öğrenme, e-öğrenme

e-learning tools

e-öğrenme araçları

electric breakdown

elektriksel delinme; elektrik sistem arızası

electric circuit diagram

elektrik devre şeması

electric coupling

elektriksel bağlaşım

electric density

elektrik şiddeti

electric field

elektrik alanı

electric power research institute (EPRI)

elektronik güç araştırma enstitüsü

electrical diagnostic instrument

elektriksel arıza tespit cihazı

electrical length

elektriksel uzunluk

electrically  erasable programmable read only memory (EEPROM)

elektriksel silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza

electrical-optical (E-O)

elektriksel-optiksel

electromagnetic compability (EMC)

elektromanyetik uyumluluk

electromagnetic compatibility and radio spectrum matters

elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları

electromagnetic disturbance

elektromanyetik bozulma

electromagnetic emission

elektromanyetik yayım

electromagnetic emission control

elektromanyetik yayım denetimi

electromagnetic environment (EME)

elektromanyetik ortam

electromagnetic field (EMF)

elektromanyetik alan

electromagnetic interference (EMI)

elektromanyetik girişim

electromagnetic interference control

elektromanyetik girişim denetimi

electromagnetic intrusion

elektromanyetik sızma

electromagnetic radiation (EMR)

elektromanyetik ışıma

electromagnetic radiation energy

elektromanyetik ışıma enerjisi

electromagnetic radiation scattering

elektromanyetik ışıma dağılması (saçılması)

electromagnetic spectrum

elektromanyetik spektrum

electromagnetic susceptibility

elektromanyetik alınganlık (duyarlılık)

electron beam

elektron hüzmesi

electron beam cured

elektron hüzme düzeltmesi

electron tube

elektron tüpü

electronic address

elektronik adres

electronic commerce enabler

elektronik ticaret sağlayıcısı

electronic commerce, e-commerce

elektronik ticaret, e-ticaret

electronic communication board

elektronik haberleşme kurulu

electronic communications committee (ECC)

elektronik haberleşme komitesi

electronic cross connect (EXC)

elektronik çapraz bağlantı

electronic data interchange (EDI)

elektronik veri değişimi

electronic data processing  (EDP)

elektronik veri işleme

electronic device

elektronik cihaz

electronic emission security

elektronik yayılım güvenliği

electronic exposure

elektronik etkiye maruz kalma

electronic fund transfer (EFT)

elektronik para aktarımı

electronic governance

elektronik yönetişim

electronic hum

elektronik gürültü

electronic identity information

elektronik kimlik bilgisi

electronic idustries association (EIA)

elektronik endüstrisi birliği

electronic key telephone system

elektronik tuşlu telefon sistemi

electronic line of sight

elektronik görüş hattı

electronic line scanning

elektronik hat tarama

electronic mail (e-mail)

elektronik posta (e-posta)

electronic messaging

elektronik mesajlaşma

electronic newspaper

elektronik gazete

electronic nose

elektronik koku algılayıcı

electronic numbering (ENUM)

elektronik numaralandırma

electronic patch panel

elektronik bağlantı panosu

electronic patch panel

elektronik bağlantı panosu

electronic product code (EPC)

elektronik ürün kodu

electronic program guide (EPG)

elektronik program rehberi

electronic reconnaissance

elektronik keşif

electronic resource management initiative (ERMI)

elektronik kaynak yönetim teşebbüsü

electronic serial number (ESN)

elektronik seri numarası

electronic signature (e-signature)

elektronik imza (e-imza)

electronic switched network

elektronik anahtarlamalı şebeke

electronic switching system

elektronik anahtarlama sistemi, elektronik santral

electronic toll collection

elektronik ücret toplama

electronic warfare support measures (ESM)

elektronik savaş destek tedbirleri

electronically controlled coupling (ECC)

elektronik denetimli bağlaşım

Electronics Industry Association (EIA)

Elektronik Endüstri Derneği

electronics industry association (EIA)

elektronik sanayi birliği

electronics science

elektronik bilimi

electro-optic detector

elektro-optik algılayıcı

electrosensitive recording

elektronik hassas kayıt (kaydetme)

electrostatic discharge (ESD)

elektrostatik boşalma

element based cost (EBC)

eleman tabanlı maliyet

element management system (EMS)

eleman yönetim sistemi

elementary signaling element

temel işaretleşme elemanı

elementary stream (ES)

temel akış hızı

elevation

irtifa açısı, elevasyon açısı

e-library

e- kütüphane

elliptical orbit

oval yörünge

elliptical polarization

oval kutuplanma, oval kutuplama

e-mail account

elektronik posta hesabı

e-mail address

elektronik posta adresi, e-posta adresi

e-mail attachment

elektronik posta eki

e-mail filter

elektronik posta süzgeci

e-mail signature

elektronik posta imzası

e-mail spoofing

elektronik posta kandırması

emanation

emanasyon (radyumun ve radyo-aktif maddelerin dekompozisyonu sonucu oluşan oldukça değişken radyo aktif bir gaza Rutherford’un önerisiyle radyolojide verilen ad)

emanations security (EMSEC)

ışın yayılım güvenliği

embedded

gömülü

embedded base equipment

gömülü taban teçhizatı

embedded cable modem (eCM)

gömülü kablo modem

embedded cable modem: embedded portal option (ECM:EPS)

gömülü kablo modem-gömülü ana giriş seçeneği

embedded command

gömülü komut

embedded computer system

gömülü bilgisayar sistemi

embedded computing

gömülü veri işleme

embedded customer-premises equipment

gömülü müşteri müştemilatı, abone tarafı cihazları

embedded database language

gömülü veri tabanı dili

embedded multimedia terminal adapter (eMTA)

gömülü çoklu ortam uçbirim bağdaştırıcısı

embedded object

gömülü nesne

embedded operations channel (EOC)

gömülü işlemler kanalı

embedded set-top box (eSTB)

gömülü set-üstü kutusu

embedded signaling channel (ESC)

gömülü işaretleşme kanalı

embedded system

gömülü sistem

embedded system programming

gömülü sistem programlama

emergency alert system (EAS)

acil durum uyarı sistemi

emergency call

acil çağrı

emergency number

acil çağrı numarası

emergency position indicating radio beacons (EPIRB)

acil durumu gösteren radyo feneri (acil durumu gösteren radyo vericisi)

emergency service

acil durum hizmet

emergency service call

acil hizmet arama

emergency service network entity

acil hizmet ağ elemanı

emergency service provider

acil hizmet sağlayıcı

emergency service selective router

acil hizmet seçmeli yönlendirici

emergency switch

acil durum santralı, acil durum anahtarı

emerging markets

gelişen pazarlar

emerging technologies conference

yeni teknolojiler konferansı

emission level

yayım seviyesi

emission limit

yayım sınır değeri

emission margin

yayım sınırı

emoticon

süslemeli yazılar

empirical

görgül

empirical evaluation

görgül değerlendirme

empty band

boş bant

empty slot ring

halka şeklinde boş yuva

emulation

benzetim, öykünüm

emulator in circuit

devre içi teçhizatlı benzetici

enabled state

işler durum

encapsulation

kapsülleme, kuşatma

enciphered data

şifreli veri

encoded subcarrier

kodlu alttaşıyıcı

encoder

kodlayıcı

encoder tail bit

kodlayıcı kuyruk biti

encryption

şifreleme

encryption mode indicator (EMI)

şifreleme mod göstergesi

end distortion

uç bozulması, uçtaki bozulma

end exchange

uç şantral

end node

son düğüm

end of line (EoL)

hat sonu

end office (EO)

uç ofis

end point (EP)

uç nokta

end user

son kullanıcı

end user number

son kullanıcı numarası

ending delimeter

çerçeve sonu, çerçevenin bitişini belirtmek için kullanılan karakter, bitiş belirteçi

end-of-medium character

ortam sonu karakteri

end-of-message function

mesaj sonu fonksiyonu

end-of-transmission-block

iletim sonu bloğu

end-to-end

uçtan uca

end-to-end digital connectivity

uçtan uca sayısal bağlanırlık

end-to-end encipherment

uçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme

endurable operation

sürdürülebilir çalışma

energy dispersal technique

enerji dağıtım (harcama) tekniği

energy of an information bit

bilgi biti enerjisi

energy per symbol-to-noise density ratio

sembol gürültü başına enerji yoğunluğu oranı

engineering change notification (ECN)

mühendislik değişim bildirisi

engineering service circuit (ESC)

mühendislik hizmeti devresi

enhanced (TV) binary interchange format (EBIF)

geliştirilmiş (TV) ikili değişim biçimi

enhanced data for GSM evolution

GSM evrimi için gelişmiş veri (veri hızı)

enhanced data rates for global evolution

küresel evrim için geliştirilmiş veri hızları

enhanced full rate (EFR)

artırılmış tam hız

enhanced graphics adapter

gelişmiş çizge bağdaştırıcı, geliştirilmiş grafik uyarlayıcı

enhanced service provider

gelişmiş hizmet sağlayıcı

enhanced small device interface (ESDI)

gelişmiş küçük cihaz arayüzü

enhanced specialised mobile radio

gelişmiş özel mobil telsiz, geliştirilmiş özel mobil telsiz

enhanced telecom operations map (eTOM)

geliştirilmiş telekom operasyon haritası

enhanced television (eTV)

geliştirilmiş televizyon, gelişmiş televizyon

enhanced-quality television

yüksek kaliteli televizyon

enterprise application server

kurumsal uygulama sunucusu

enterprise architect

kurumsal bilişim mimarı

enterprise computing

kurumsal bilişim, kurumsal bilgi işlem

enterprise information portal

kurumsal bilgi ana girişi

enterprise network

kurum ağı, firma ağı

enterprise number

girişim numarası, kurum numarası

enterprise system connection (ESCON)

işletme sistem bağlantısı

enterprise systems architecture

girişim sistemleri mimarisi, kurumsal sistem mimarisi

entertainment, information, and communications (EIC)

eğlence, bilgi ve iletişim

entitlement control message (ECM)

yetkili denetim mesajı

entitlement management message (EMM)

yetkili yönetim mesajı

entity

giriş, varlık

entrapment

tuzak

entropy

düzensizlik

entry sequenced data set

girişi sıralı veri kümesi

envelope delay distortion

zarf gecikme bozulması

environment

çevre

environment variable

çevre değişkeni

environmental effects

çevresel etkiler

environmental security

ortam güvenliği

environmental test

çevre testi

equal access

eşit erişim

equal opportunity numbers

eşit fırsat numaraları

equal quality numbers

eşit kalite numaraları

equalization (EQ)

denkleştirme

equalizer

denkleştirici

equalizing pulse

dengeleyici darbe

equilay

eşit katman, eş katman

equilibrium coupling length

eşit bağlaşım uzunluğu, denge bağlaşım uzunluğu

equilibrium mode distribution (EMD)

eşit (dengeli) kipte dağıtım, denge dağılımı

equilibrium mode power distribution

eşit kipte güç dağıtımı

equilibrium mode simulator

eşit kip benzetimci

equiphase surface

eş fazlı yüzey

equipment identity register (EIR)

cihaz kimlik kaydı, cihaz kimlik kütüğü

equipment intermodulation noise

teçhizatın iç modülasyon gürültüsü

equipotential bonding

eşpotansiyel bağı

equipotential ground plane

eşpotansiyel toprak (yer) düzlemi

equivalent isotropic radiated power (EIRP)

eşdeğer izotropik yayılım gücü

equivalent network

eşdeğer şebeke, eşdeğer devre

equivalent noise bandwidth

eşdeğer gürültü bant genişliği

equivalent pulse code modulation (PCM) noise

eşit darbe kodlu modülasyon gürültüsü

equivalent satellite link noise temperature

eşit uydu hat gürültü sıcaklığı

equivalent step index profile

eş değer adım (basamak) endeks profili

equivalised gross household income

eşit (dengeli) brüt hane halkı geliri

erasable programmable read only memory (EPROM)

silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza

erasable storage

silinebilir bellek

erase bit

silme biti

erase head

silme kafası

erbium amplifier

erbium yükselticisi

erlang

erlang

Erlang

Erlang (telefon şebekelerinde trafik yoğunluk birimi)

error ambiguity

hata belirsizliği

error burst

hata patlaması, hata yığılması

error checking and correction

hata denetimi ve düzeltme

error concealment

hataların gizlenmesi

error correction by information feedback and repetition

bilgi geri besleme ve tekrarlama ile hata düzeltme

error debugging

hataların ayıklanması

error detection and correction

hata tespiti ve düzeltme

error detection and handling

hata tespit ve işleme

error detection without repetition

tekrarsız hata bulma

error free milliseconds (EFMS)

hatasız milisaniye