TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

f-h

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] [ f-h ] i-k ] l-n ] o-q ] r-s ] t-z ]
  

Up

 

fabric

yapı, temel, sistem, malzeme

faceplate

Ön yüz,kablo bağlantı plakası

facilities based private switched network services

özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar

facility

olanak, tesis

facsmile (fax)

faks, belgegeçer

factor cost

faktör maliyeti

factor markets

faktör piyasaları

fade timer

sönümleme zamanlayıcısı

fader arm

sönümleyici kol, sönümleme kolu

fade-to-black

görüntünün kararması

fading

sönümlü

fading channel

sönümlü kanal

fading radio wave

sönümlü radyo dalgası

fail safe, fail-safe

arıza güvenliği, aksamaya bağışık, bozulma korumalı

fail soft

önemsiz arıza

fairness doctrine

adaletlilik doktrini

fall back

geri çekilme,geride kalma

fall time

düşüş zamanı, düşme zamanı

false colors effect

sahte renk etkisi

far end

en uzaktaki uç

far field region

uzak alan bölgesi

Faraday cage

Faraday kafesi

far-end crosstalk

uzak uçlu çapraz konuşma

far-end remote failure (FERF)

uzak uçtaki hata

fast associated control channel

hızlı birleştirilmiş denetim kanalı

fast channel (FC)

hızlı kanal

fast connect circuit switching

hızlı bağlantılı devre anahtarlaması

fast ethernet (FE)

hızlı ethernet

fast forward (FF)

hızlı ileri yön

fast forward movement

hızlı ileri hareket

fast fourier transform (FFT)

hızlı Fourier dönüşümü

fast frequency hoping

hızlı frekans atlama, hızlı frekans atlamalı

fast packet switching

hızlı paket anahtarlama

fast packet technology

hızlı paket teknolojisi

fast select

hızlı seçim

fat server

donatımlı sunucu,dosya dizini sunucusu

fault

hata

fault current

hata akımı

fault localization

hatanın konumunu bulma, hata konumlandırma

fault tolerance

hata toleransı

fault, configuration, accounting, performance and security (FCAPS)

hata,şekil,hesap,performans ve güvenlik

Federal Communications Commission (FCC)

Federal Haberleşme Komisyonu

feed line

besleme kablosu, besleme hattı

feedback loop

geribildirim döngüsü

feeder cable

besleme kablosu

feeder line

besleme hattı

feedhorn

anten besleme ucu

female connector

dişi konnektör

ferrule

demir halka

fetch-and-deposit

alıp getirme ve saklama

fiber bandwidth

fiber bant genişliği, lif bant genişliği

fiber channel-arbitrated loop (FC-AL)

lifli kanal-kararlaştırılmış döngü

fiber connection (FICON)

lifli bağlantı

fiber dispersion

lifin faz saçılması (dağılması)

fiber distributed data interface (FDDI)

 fiber dağıtım veri arayüzü

fiber in the loop (FITL)

abone döngüsünde fiber,döngüdeki optik fiber

fiber loss

fiber kaybı

fiber node (FN)

lifli düğüm

fiber nonlinearity

lifin doğrusalsızlığı

fiber optic communications

fiber  optik haberleşme

fiber optic link around the globe (FLAG)

dünya çevresindeki fiber optik bağlantı

fiber optic splice Closure (FOSC)

lifli optik birleştirme sonlandırması

fiber optic waveguide

optik lif dalga kılavuzu

fiber optics (F/O)

fiber optik

fiber optics transmission system (FOTS)

fiber optik iletim sistemi

fiber to the (endpoint)

en son uca kadar lif

fiber to the business (FTTB)

işletmeye kadar lif

fiber to the curb (FTTC)

sokağa kadar fiber

fiber to the exchange

santrale kadar lif

fiber to the faceplate

prize kadar fiber

fiber to the home (FTTH)

eve kadar fiber

fiber to the node (FTTN)

düğüme kadar lif

fiber to the premises (FTTP)

binaya kadar lif

fiber to the user (FTTU)

kullanıcıya kadar lif

Fiber to the Wireless (FTTW)

kablosuza kadar lif

fiber to the wireless access point (FTTWAP)

kablosuz erişim noktasına kadar lif

fibre channel (FC)

lifli kanal

fibre channel protocol (FCP)

lifli kanal protokolü

fibre to the building (FTTB)

binaya kadar fiber

fibre to the cabinet (FTTC)

panoya kadar fiber

fibre to the curb (FTTC)

kaldırıma kadar fiber

fibre to the exchange (FTTE)

santrale kadar fiber

fibre to the kerb (FTTK)

kaldırım taşına kadar fiber

fibre to the neighbourhood

komşuya kadar fiber

field blanking interval

alan karartma aralığı

field data

alan verileri

field displacement isolator

alan yer değiştirme izolatörü

fieldbus

gerçek zamanlı dağıtım denetimli endüstriyel şebeke sistemi

field-time linear distortion

alan - zaman doğrusal bozulma

figure of merit

yararlılık katsayısı, performans katsayısı

file access mode

dosyalara erişim kipi

file allocation table

dosya tahsis tablosu

file control block

dosya denetim bloğu

file hierarchy

dosya sıradüzeni

file identifier

dosya tanıtıcı

file permission

dosyada izin verilen işlemler

file server

dosya sunucusu

file transfer

dosya aktarımı

file transfer protocol  (FTP)

dosya iletim protokolu

filter

süzgeç, filtre

final goods and services

nihai mal ve hizmetler

finger

internet sitesindeki ziyaretçi sayısını ölçen sistem

fingerprinting

parmak izi kontrolu

finite impulse response (FIR)

sonlu vuruş yanıtı

firewall (FW)

güvenlik duvarı

firewall pole vault

güvenlik duvarı  kutusu

first come/first served licencing

ilk başvuru sahibinin hizmet lisans hakkını alması, ilk gelen ilk hizmeti alır kuralı

first Fresnel zone

birinci Fresnel bölgesi

first generation (1G)

birinci nesil (1N)

first in-first out (FIFO)

ilk giren-ilk çıkar

first mile connection

ilk mil bağlantısı

first mover advantage

ilk girenin avantajı

fiscal consolidation

mali düzenleme

fishbone antenna

çubuk anten

fixed cost

sabit maliyet

fixed data

sabit  veri

fixed destination call

sabit yöne arama

fixed dialing number

sabit çevirme numarası

fixed equalizer

sabit denkleştirici

fixed filter optical odd/drop multiplexer (FOADM)

sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı

fixed line

sabit hat

fixed mobile convergence (FMC)

sabit mobil yakınsaması

fixed network

sabit şebeke

fixed operator

sabit telefon işletmecisi

fixed radio access

sabit telsiz erişimi

fixed service 

sabit telefon hizmeti

fixed storage

sabit bellek

fixed to mobile call

sabitten mobil telefonu arama

fixed wireless

sabit telsiz

fixed wireless access

sabit telsiz erişimi, sabit kablosuz erişim

fixed-function terminal

sabit işlevli uçbirim

fixed-function terminal, nonprogrammable terminal

programlanmayan uçbirim

fixed-point data

sabit noktalı veri

fixed-satellite service

sabit uydu hizmeti

flaming

kötü niyetli elektronik posta göndermek

flange type

bağlantı (birleşme) tipi

flash memory

taşınabilir bellek

flash request

hızlı talep, ani talep, acil talep

flat address space

düz adres alanı

flat fading

düz sönümlenme

flat level

düz seviye

flat rate internet access call origination service (FRIACO)

internet erişimli sabit ücretli çağrı başlatma hizmeti

flat rate service

sabit tarifeli hizmeti

flat shield

düz koruma

flatness

düzlük

flat-rate interconnection

sabit fiyatlı arabağlantı

flexible alerting (FA)

esnek ikaz

flicker

işaretteki titreme, kırpışma etkisi

flickermeter

titreşim ölçer, kırpışma ölçer

flight information center

uçuş bilgi merkezi

flip-flop

flip-flop, iki durumlu, yazboz

floating network

topraksız devre

floating point operations (FLOPS)

kayan (yüzer) nokta işlemleri

floating-point data

kayan noktalı veri

flooding

paket yollama

flow control

akış denetimi

flown images

uçan görüntüler, akan görüntüler

flyby

bilgi alma amaçlı gök cisminin yanından geçiş

FM hum and noise

FM uğultu ve gürültü

FM noise

FM gürültüsü

follow-me diversion (FMD)

kişi takipli yönlendirme

fon antenna

yelpaze anten

footprint

izdüşüm (uydu kapsama alanı)

forced disconnect

zorunlu iskonto

forced download

zorunlu indirme

forced foreground

zorunlu önplan

foreground process

öncelikli süreç

foreign exchange service

yabancı santral hizmeti

foreign NID roamer

yabancı NID dolaşım yapan abone

Foreign SID number

yabancı SID numarası

foreign trade

dış ticaret

format effector

baskı denetim karekteri

forward - looking cost

ileriye dönük maliyet

forward analog control channel (FOCC)

ileri analog denetim kanalı

forward analog voice channel (FVC)

ileri analog ses kanalı

forward data channel (FDC)

ileri yön veri kanalı

forward error correction (FEC)

ileri hata düzeltme

forward error correction (FEC)

ileri hata düzeltme

forward inference

veriye dayalı çıkarım

forward transfer signal

ileri yönde aktarım işareti

forward-looking

ileriye yönelik

four concentric circle refractive index template

dört eş eksenli dairesel yansıtıcı endesk şablonu

four wave mixing (FWM)

dört dalga karıştırıcı

four wire equivalent circuit

dört telli eşdeğer devre

fourth generation (4G)

dördüncü nesil (4N)

four-wire

dört telli

four-wire circuit

dört telli devre

fragmentation

bölümleme, bölümlendirme

frame

çerçeve

frame alignment pattern

çerçeve hizalama şablonu

frame alignment recovery time

çerçeve hizalama geri kazanım süresi

frame buffer

çerçeve arabellek,çerçeve tamponu

frame check sequence

çerçeve denetim dizisi

frame counter

çerçeve sayacı, kare sayacı

frame differencing

çerçeve farkları, çerçeve farkı

frame frequency

çerçeve  sıklığı, çerçeve frekansı

frame grabber

çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı

frame level interface

çerçeve düzeyinde arayüz

frame loss ratio (FLR)

çerçeve kayıp oranı

frame per second

saniyedeki çerçeve

frame rate

çerçeve hızı

frame relay

çerçeve anahtarlama, çerçeve aktarma

frame store

çerçeve  belleği

framework

çatı, çerçeve

framework conditions for the interconnection of IP-based networks

IP tabanlı şebekelerin ara bağlantısı için çerçeve şartları

framing bit

çerçeve biti

free field

serbest alan

free movement of capital

sermayenin serbest dolaşımı

free movement of goods

malların serbest dolaşımı

free movement of labor

işgücünün serbest dolaşımı

free movement of services

hizmetlerin serbest dolaşımı

free run stability

serbest çalışma kararlılığı

free slot

kullanımda olmayan zaman dilimi

free space loss

serbest uzay kaybı

free space optics (FSO)

serbest uzay optik haberleşmesi

free to air (FTA)

ücretsiz yayın (havadan)

free trade agreement

serbest ticaret anlaşması

freedom to provide services

hizmet sunma serbestliği

freephone

ücretsiz telefon, ücretsiz telefon hizmeti

freephone call

ücretsiz çağrı

freephone number

ücretsiz aranır numara, ücretsiz telefon numarası

freephone service

ücretsiz aranan telefon hizmeti

free-space laser communication

boş uzay lazer iletişimi

freeze frame

görüntü dondurma, çerçeve dondurma

freeze frame video

çerçeve dondurmalı görüntü

freeze-frame video

duraklamalı video

frequency allocation

frekans tahsisi

frequency allotment

frekans planlama

frequency assignment

nokta frekans tahsisi

frequency assignment number

frekans tahsis numarası

frequency coherence

frekans tutarlılığı

frequency control

frekans denetimi

frequency conversion product

frekans dönüşüm çarpanı (ürünü)

frequency coordination

frekans koordinasyonu

frequency correction channel

frekans düzeltme kanalı

frequency deviation

frekans sapması

frequency distribution

frekans dağılımı

frequency division duplex (FDD)

frekans bölmeli dubleks

frequency division multiple access (FDMA)

frekans bölmeli çoklu erişim

frequency division multiplexing (FDM)

frekans bölmeli çoğullama

frequency domain

frekans bölgesi

frequency domain coding

frekans alan kodlaması

frequency doubler

frekans çiftleyici

frequency drift

frekans sapması

frequency error

frekans hatası

frequency guard band

frekans koruma bandı

frequency hopping (FH)

frekans atlamalı

frequency hopping multiple access

frekans atlamalı çoklu erişim

frequency hopping spread spectrum (FHSS)

frekans atlamalı yayılmış spektrum

frequency instability

frekans kararsızlığı

frequency management group

frekans yönetim grubu

frequency modulation (FM)

frekans modülasyonu

frequency modulation threshold

frekans modülasyonu  eşiği

frequency range

frekans aralığı

frequency refarming

frekansın yeniden planlanması

frequency response

frekans tepkisi

frequency reuse

frekansın tekrar kullanımı

frequency selective fading

frekans seçmeli sönümlenme

frequency selectivity

frekans seçiciliği

frequency shift keying (FSK)

frekans kaydırmalı anahtarlama

frequency spread

frekans dağılımı

frequency stability

frekans kararlılığı

frequency tailored response

frekans ayarlama tepkisi

frequency tolerance

frekans toleransı

frequency transposition error

frekans dönüştürme hatası

frequency 

frekans, sıklık

frequency-analysis compaction

frekans analiz sıkıştırması

frequency-derived channel

frekans türevli kanal

frequently asked questions (FAQ)

sıkça sorulan sorular

Fresnel reflection loss

Fresnel yansıma kaybı

fringe benefits tax

yan ödemeler vergisi

frontend

ön dağıtım panosu (noktası),ön uç

front-end processor

ön-uç işlemcisi

front-end program

kullanıcı arayüz programı, ön uç program

front-to-back ratio

ön arka oranı

FTP server

FTP sunucusu, dosya alışveriş sunucusu

full backup

tam yedekleme

full connected network

tam bağlantılı şebeke

full decode selection

tam kod-çözümlü seçim

full duplex

tam dupleks, tam çift yönlü

full field color bars

tam alan renk çizgileri

full motion

tam hareketli

full quality assurance

tam kalite güvencesi

full rate

tam hız

full service network (FSN)

tam hizmet ağı

full track recording

tam (tüm) izde kaydetme

full unbundled access to the local loop

yerel ağa  tam ayrıştırılmış erişim

full unbundling

tam ayrıştırma

full unbundling

hizmetlerin tam olarak ayrıştırılması, tam kullanıma açma

fully authorized vendor

tam yetkili tedarikçi

fully connected network

tam bağlantılı ağ, tam bağlantılı şebeke

fully connected network

tam bağlantılı ağ

fully dissociated signalling

tamamen sökülmüş işaretleşme

fully distributed cost (FDC)

tam dağıtılmış maliyet, tamamıyla dağıtılmış maliyetler

fusion frequency

birleşme frekansı

fusion splice

lifleri birleştirme, lifleri birleştiren cihaz

fusion system

veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi

future public land mobile telecommunication system (FPLMTS)

geleceğin kamu karasal mobil telekomünikasyon sistemi

gage

kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi.

gain

kazanç

gain of antenna

anten kazancı

gap in the market

piyasa boşluğu

garbage

atık veri, kullanım dışı veri

garbage collect

atık toplama, döküntü temizleme

gate

geçit, kapı

gate array

geçit dizilimi

gate coincidence

çakışma geçidi

gated output power

anahtarlanmış çıkış gücü

gatekeeper

geçit denetçisi

gateway

ağ geçidi, geçit

gateway controller (GC)

ağ geçit denetimcisi

gateway controller (GWC)

ağ geçiş denetimcisi

gateway GPRS support node (GGSN)

geçit GPRS destek düğümü

gateway host

ağ geçit bilgisayarı

gateway node

ağ geçit düğümü, ağ geçit düğüm noktası, ağ geçit sistemi

gateway protocol

ağ geçit protokolu

gather

toplamak

gating circuit

geçitleme devresi

Gaussian distribution

Gauss dağılımı

Gaussian noise

Gauss gürültüsü

geek

zamanının çoğunu internette geçiren kişi

general communications channel (GCC)

genel iletişim kanalı

general packet radio service (GPRS)

genel paket radyo hizmeti

general paremeters

genel parametreler

general public licence (GPL)

genel kamu lisansı

general public virus

genel kamu virüsü

general purpose interface (GPI)

genel amaçlı arayüz

general purpose licence (GPL)

genel amaçlı lisans

general switched telephone network

genel anahtarlamalı telefon şebekesi

generalized phase control

genel faz denetimi

generate

üretmek

generated address

üretilen adres

generation

nesil, kuşak

generation loss

üretim kaybı

generator

üreteç

generic access profile (GAP)

özgün erişim şartı,genel erişim profili

generic quality of service (GQoS)

özgün hizmet kalitesi

generic requirement (GR)

özgün şart

generic service

özgün hizmet, genel hizmet

genetic algorithm (GA)

genetik algoritma

genlock

üreteç kilidi

gen-lock module

üreteç kitlemeli modül

geocenter

yer merkezi

geographic data

coğrafi veriler

geographic domain

coğrafi bölge

geographic information system (GIS)

coğrafi bilgi sistemi

geographic portability

coğrafi taşınabilirlik

geostationary orbit (GSO)

yer sabit yörünge

German Regulatory Authority (REGTP )

Alman Düzenleyici Kurumu

ghost image

çift görüntü, hayalet görüntü

ghost site

kullanılmayan site

ghost target

suni hedef

GHz

1 milyar Hertz, giga Hertz

gigabit (ethernet) passive optical network (G-PON)

gigabit pasif optik ağ

gigabit ethernet passive optical network (GE-PON)

gigabit ethernet pasif optik ağ

gigabit ethernet resilient packet ring (GE RPR)

gigabit ethernet esnek paket hattı

gigabit interface converter (GBIC)

gigabit arayüz çevirici

glitch

bir sistemdeki kısa süreli hata

global

küresel

global access

küresel erişim

global beam

yönsüz ışın demeti

global cell identifier (GCI)

küresel hücre tanımlayıcısı

global challenge

küresel zorluk

global coverage beam

küresel kapsama ışın demeti

global information infrastructure

küresel bilgi altyapısı

global maritime distress and safety system (GMDSS)

küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi

global mobile communication system

küresel mobil iletişim sistemi

global mobile personal communications by satellite (GMPCS)

uydu üzerinden küresel mobil kişisel haberleşme sistemleri

global name

küresel ad

global navigation satellite system (GNSS)

küresel seyrüsefer uydu sistemi

global network

küresel ağ

global number

küresel numara

global numbering plan

küresel numaralandırma planı

global positioning satellite

küresel konum belirleme uydusu

global positioning system (GPS)

küresel konum belirleme sistemi, küresel konumlama sistemi

global resource manager (GRM)

evrensel kaynak yöneticisi

global service code

küresel hizmet kodu

global system for mobile communications (GSM)

mobil haberleşme için evrensel sistem

global tag (GTAG)

küresel akıllı etiket

global title translation (GTT)

küresel başlık çevrimi

gopher

metin tabanlı bilgi sunum ortamı

government open systems interconnection profile (GOSIP)

kamu açık sistem arabağlantı şartı, ABD hükümetine özgü şebeke ürünleri şartları

government sector

kamu sektörü

GPRS mobility management

GPRS mobilite yönetimi

GPRS roaming exchange

GPRS dolaşım santralı, GPRS dolaşım değişimi

GPRS session management

GPRS oturum yönetimi

GPRS tunelling protocol

GPRS tünelleme protokolü

GPRS tunneling protocol (GTP)

GPRS tünelleme protokolü

grade of service (GoS)

hizmet derecesi

graded index

dereceli dizin

graded-index fiber

derecelendirilmiş dizinli fiber

gradient

eğim, gradyan

grant of licence

lisans verilmesi

grant of licence by arbitration

tahkim yolu ile lisans verilmesi

grant of licences by arbitration

tahkim yolu ile lisans verilmesi

graph of a network

devrenin çizgesi

graphic terminal

grafik uçbirim

graphic/visual organisers

grafik/görsel organizatörler

graphical operations per second (GOPS)

saniye başına grafik operasyonu

graphical user interface (GUI)

grafik kullanıcı arayüzü

graphics interchange format (GIF)

grafik değişim biçimi

grid computing

dağıtımlı hesaplama

gross barter terms of trade

gayri safi değişim ticaret hadleri

gross domestic product (GDP)

gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)

gross exposure

brüt maruziyet

gross value added (GVA)

brüt katma değeri

ground data

yer verileri

ground network equipment

yer şebeke teçhizatı

ground plane antenna

yer düzlem anteni

ground probing

yer algılama

ground system

yer sistemi

ground wave communication

yer dalgasıyla iletişim

grounded

topraklanmış

grounding cable

topraklama kablosu

ground-to-ground

yerden yere

groundtrack

yer izi

group address

grup adresi

group delay

grup gecikmesi

group delay variation (GDV)

grup gecikme değişimi

group flow label(s) (GFL)

grup akış etiketi (etiketleri)

group separator

grup ayırıcı

group speciale mobile (GSM)

GSM standartlarını oluşturmak için kurulan grup, özel mobil grubu

GSM air interface

GSM hava arayüzü

GSM for rail applications (GSM-R)

demiryolu uygulamaları için GSM

guaranteed administrative

güvenceli idare (yönetim)

guaranteed slot

garanti edilmiş zaman dilimi

guard band

koruma bandı

guard channel

koruma kanalı

guard time

koruma zamanı, koruma süresi

guide price

rehber fiyat

hacker

bilgisayar korsanı

hacktivism

internet korsanlığı

half duplex

yarı eş zamanlı çift yönlü, yarı dubleks

half repeater

yarı tekrarlayıcı

half transponder

yarı taşıyıcı

half-circuit

yarı-devre

half-open connection

yarı açık bağlantı

half-power beamwidth

yarı güçlü ışıma genişliği

handie talkie

kısa mesafeli küçük el telsizi

handling of calls

çağrıların işlenmesi

handoff

baz istasyonları/hücreler arasındaki geçiş.

handoff direction message

hücreler arası aktarım yönü mesajı

handoff order timer (HOT)

hücreler arası geçiş talebi zamanlayıcısı

handover

bir hücresel ağ içinde bir hücreden diğer hücreye geçiş

handset

telefon cihazı/ahize

handsfree

ahizesiz (el bağlantısız)

handshake

tokalaşma, iki farklı sistemin protokollerinin uyuşması

hanover bars

hanover çizgileri

hard card

disk kartı

hard copy

basılı kopya

hard disk

sabit disk

hard handoff

baz istasyonları/hücreler arasındaki kesintili (anlık) geçiş

hard wired

fiziksel bağlantılı, tel bağlantılı

hardening

güçlendirme

hardware

donanım

hardware check

donanım denetimi

hardware dependent

donanıma bağımlı

hardware requirements

donanım gerekleri

hardwired

fiziksel bağlantılı

hardwired logic

donanım bağlantılı mantık

harmful interference

zararlı enterferans

harmonic and spurious emissions

harmonik ve istenmeyen yayınlar

harmonic and spurious suppresion

harmonik ve istenmeyen yayın bastırması

harmonic distortion

harmonik bozulma

harmonic filter

harmonik süzgeç

harmonic series of sounds

seslerin harmonik serisi

harmonisation of laws

kanunların uyumlaştırılması

hash function

özet fonksiyonu

head end hop off (HEHO)

ana dağıtım panoları arasındaki mesafe

head gap

başlık aralığı

head wheel

ön merdane (tekerlek)

headend

kablo TV ana dağıtım panosu (santralı), baş uç

header

başlık

header compression

başlık sıkıştırma

header record

başlık kaydı

headphone

kulaklık

headphone jack

kulaklık girişi, kulaklık çıkışı

hearing designation order (HDO)

oturum tahsis sırası

heavy user

yoğun kullanıcı

heavy-duty

ağır işe uygun,çok dayanıklı

heavy-duty service yoğun kullanım (hizmet)

helical antenna

sarmal anten, helis anten

helical strip

sarmal şerit

helper address

yardım adresi

heterogeneous computer network

türdeş olmayan bilgisayar ağı

heterogeneous network

türdeş olmayan ağ

hexadecimal digit (0......9, a........f)

16’lık düzende sayı, 16'lık sayı

hiccup

hücreler arası aktarmadaki işaret bozulması, kesikli internet bağlantısı, geçici kesinti

hidden credit card number

gizli kredi kart numarası

hide picture

gizli resim, resim gizle

hierarchical database

sıradüzensel veri tabanı

hierarchical network

sıradüzensel ağ

hierarchical routing

sıradüzensel yönlendirme

high availability (HA)

yüksek elverişli

high byte

yüksek bayt, önemli bayt

high capacity voice

yüksek kapasiteli ses

high data rate digital subscriber line (HDSL)

yüksek veri hızlı sayısal abone hattı

high definition TV (HDTV)

yüksek çözünürlüklü TV, yüksek tanımlamalı televizyon

high density chassis (HDC)

yüksek yoğunluklu şasi

high density fixed service

yüksek yoğunluklu sabit hizmet

high frequency (HF)

yüksek frekans

high frequency data link

yüksek frekanslı veri hattı

high frequency loss

yüksek frekans kaybı

high humidity

yüksek nem

high level committee of ITU (HLC)

ITU üst seviyeli komitesi

high pass filter

yüksek geçiren süzgeç

high performance local area network (HIPERLAN)

yüksek performanslı yerel alan ağı

high performance routing (HPR)

yüksek performanslı yönlendirme

high performance wireless local area network

yüksek performanslı telsiz yerel alan şebekesi

high power station

yüksek güçlü istasyon

high side injection

bant üstü sarkma (girişim)

high speed circuit switched data (HSCSD)

yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri

high speed downlink packet access (HSDPA)

yüksek hızlı paket indirme erişimi

high speed LAN (HSLAN)

yüksek hızlı LAN

high speed package

yüksek hızda paketleme

high speed serial interface (HSSI)

yüksek hızlı seri veri arayüzü

high-data-rate digital subscriber line (HDSL)

yüksek veri hızlı sayısal abone hattı

high-energy radiation detection

yüksek enerjili ışıma tespiti

highlevel data link control (HDLC)

üst seviye veri bağlantı denetimi

highways transportation and communication telematic systems

karayolu taşımacılığı ve iletişim telematik sistemi

hijack attacking

saldırganın önceden kurulmuşbir bağlantıyı ele geçirdiği saldırı türü

hijacking

alan adı saldırısı, ele geçirme (sistem, alan adı ve yönlendirici)

historical cost

tarihsel maliyet

historical data

tarihsel veriler

hit rate

isabet hızı, tıklanma oranı

hoax

asılsız virüs uyarıları

holding time

tutma süresi

hole cut

delik kesiti

home area network

ev alan şebekesi  (yersel)

home bus

ev otomasyon veriyolu

home control system

ev otomasyon sistemi

home information services

ev bilgi hizmetleri

home location register (HLR)

ev sahibi abone kütüğü, yerel abone kütüğü, sabit abone kütüğü

home loop

yerel devre

home network

ev  sahibi şebeke,ev ağı

home numbering plan area (HNPA)

mesken numaralandırma plan alanı

homeoffice

merkez büro, ev ofis

homeplug

priz

homing

başlangıç durumuna dönme

homogeneous computer network

türdeş bilgisayar ağı

homogeneous network

türdeş ağ

homogeneous plane wave

homojen düzlem dalga

homonyme

eşadlı

honeypot

sanal sunucu

horizantal scalability

yatay ölçeklenebilirlik

horizontal drive

yatay sürücü, yatay yol

horizontal interval

yatay aralık

horizontal leveraging

yatay güç aktarma

horizontal polarization

yatay kutuplanma

horizontal resolution

yatay çözünürlük

horizontal retrace

yatay geri dönüş

horizontal wiring

yatay kablolama

hospital information system

hastane bilişim sistemi

host application program

ana bilgisayarda yürütülen program

host database

ana bilgisayar veri tabanı

host digital terminal

ana bilgisayar sayısal uçbirim

host file

taşıyıcı dosya

host interface

ana bilgisayar arayüzü

host language

ana bilgisayar dili

host name

internet sunucu adresi, internet sunucu adı

host node

ana bilgisayar düğümü

host system

ana sistem

host, host computer

ana bilgisayar

host-based firewall

ana bilgisayar güvenlik duvarı

host-based instrusion prevention

kullanıcı (host) tabanlı saldırı engelleme

hosting

barındırma hizmeti

hosting of web pages

ağ sayfalarına yer sağlama, ağ sayfalarını barındırma

hot line

doğrudan bağlantı, yardım hattı

hot line service

doğrudan bağlantı hizmeti, yardım hattı hizmeti

hot-cut

ani kesinti, görüşme anında ani kesilme

hotspot

kablosuz erişim alanı

housekeeping

iç düzen işlemleri

housekeeping bit

destek hizmet biti

HTTP proxy

HTTP vekil sunucusu

hub

dağıtım (bağlantı) kutusu, ana uydu istasyonu

hub polling

merkezi bilgisayar dağıtımı

hub station

uydu merkez istasyonu

hum and noise

uğultu ve gürültü

hum bar

gürültü çizgisi

hum bucker

gürültü giderici

hum suppression

gürültü bastırma

humidity

nem

hundred call seconds per hour

yüz adet arama saniye/ saat

hunt group (HG)

çağrı yakalama grubu

hunting

boş hat arama (telefon)

hybrid

karma, melez

hybrid attack

karma saldırı

hybrid cable

karma kablo

hybrid circuit

karma devre

hybrid communications network

karma iletişim ağı

hybrid computer

karma bilgisayar

hybrid encryption

karma kriptolama (şifreleme)

hybrid fiber coax

lif ve kablo karmasıyla erişim

hybrid fiber coax (HFC)

karma fiber eş eksenli kablo

hybrid integrated circuit

karma tümleşik devre

hybrid interface

karma arayüz

hybrid network

karma ağ

hybrid simulation

karma benzetim

hybrid system

karma sistem

hyperlink

ortam ötesi bağ,

hypermedia

(ortam ötesi bağlantılı) ortam

hypersonic velocity

ses hızını geçen sürat

hypertext jump

bağlantılı metinde atlama, üst metinden atlama

hypertext link

bağlantılı metin bağı

hypertext markup language  (HTML)

bağlantılı metin işaretleme dili

hypertext transfer protocol (HTTP)

bağlantılı metin aktarım protokolu

hypertext transfer protocol secure (HTTPS)

güvenli HTTPS erişimi

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS