TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

r-s

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
a-c ] d-e ] f-h ] i-k ] l-n ] o-q ] [ r-s ] t-z ]
  

Up

raceway

kablo kanalı

radar beacon (racon)

radar feneri

radar blind range

radarın görmediği alan

radar intelligence (RADINT)

radar istihbaratı

radar line-of-sight (LOS)

radar görüş hattı

radar resolution cell

radar çözünürlük hücresi

radar signature

radar imzası

radar transponder

radar elektromanyetik taşıyıcı

radiant emittance

ışıma  yayım

radiant energy

ışıma enerjisi

radiant intensity

ışıma yoğunluğu

radiant power

ışıma gücü, elektromanyetik enerjinin akış oranı

radiated spurious emission

havadan-temassız istenmeyen işaret yayımı

radiation efficiency

ışıma etkinliği

radiation intensity

ışıma yoğunluğu

radiation lobe

ışıma kulağı

radiation pattern

ışıma örüntüsü

radio access bearer

telsiz erişim taşıyıcısı

radio access control function

telsiz erişim denetim fonksiyonu

radio and telecommunication terminal equipment compliance association (RTTE-CA)

telsiz ve telekomünikasyon uçbirim teçhizatı uygunluk derneği

radio and telecommunications terminal equipment (R&TTE)

telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları

radio astronomy service

radyo astronomi hizmeti

radio bearer connection (RBC)

radyo taşıyıcı bağlantısı

radio broadcasting control

radyo yayın denetimi

radio button

radyo düğmesi

radio call identifier (RCID)

radyo çağrı tanımlayıcısı

radio common carrier (RCC)

radyo ortak taşıyıcı

radio communication

telsiz haberleşme

radio data terminal

telsiz veri uçbirimi

radio data terminal

telsiz veri toplama uçbirimi

radio detection and range (RADAR)

radar

radio determination satellite service (RDSS)

radyo belirleme uydu hizmetleri

radio direction finder

telsiz yön bulucu

radio disturbance

radyo bozulumu

radio environment

radyo ortamı

radio equipment

telsiz cihazı, telsiz teçhizatı

radio fadeout

radyo sönümlemesi

radio frequency (RF)

radyo frekansı

radio frequency amplifier

radyo frekans yükselteci

radio frequency identification (RFID)

radyo frekansıyla tanımlama

radio frequency interference (RFI)

radyo frekans girişimi

radio frequency spectrum

radyo frekans spektrumu

radio horizon

radyo ufku

radio interference

radyo girişimi

radio layer

radyo tabakası

radio layer requirements

radyo tabakası gereklilikleri

radio local area network (RLAN)

radyo yerel alan şebekesi

radio local loop (RLL)

telsiz yerel ağı

radio navigation

telsiz seyrüsefer

radio navigation satellite system (RNSS)

telsiz seyrüsefer uydu sistemi

radio navigation system (RNS)

telsiz seyrüsefer sistemi

radio network

telsiz şebekesi

radio network controller (RNC)

telsiz şebeke denetleyicisi

radio network temporary identity (RNTI)

telsiz şebeke geçici kimliği

radio noise

radyo gürültüsü

radio paging service

telsiz çağrı hizmeti

radio port (RP)

radyo kapısı

radio port control unit (RPCU)

radyo kapısı denetim birimi

radio propagation

radyo yayılımı

radio propagation path

radyo yayılım yolu

radio regulations board (RRB)

telsiz düzenleme kurulu

radio resource 

radyo kaynağı

Radio Spectrum Committee (RSC)

Radyo Spektrum Komitesi

radio spectrum decision

radyo spektrum kararı

radio spectrum policy group (RSPG)

radyo spektrum politika grubu

radio system application part (RSAP)

radyo sistemi uygulama kısmı

radio system management application part (RSMAP)

radyo sistemi yönetim uygulama kısmı

radio system operation and maintenance application part (RSOMAP)

radyo sistemi operasyon ve bakım uygulama kısmı

radio telephony

telsiz telefon

radio to radio circuit data

radyodan radyoya devre verisi

radio to repeater to radio packet data

radyo-tekrarlayıcı-radyo paket verisi

radio transmitter

telsiz vericisi

radio wave

radyo dalgası

radiobeacon station

radyo feneri istasyonu

radiocommunication advisory group (RAG)

radyokomünikasyon danışma grubu

radiocommunication sector

radyokomünikasyon sektörü

radio-coverage diagram

radyo kapsama alanı diyagramı

radiodetermination-satellite service

radyo belirleme uydu hizmeti

radio-frequency device testing

radyo frekans cihaz testi

radio-frequency electronic equipment

radyo frekanslı elektronik teçhizatı

radio-frequency fingerprinting

radyo frekanslı parmak izi

radio-frequency mixer

radyo frekans karıştırıcısı

radio-frequency radiation safety

radyo frekansı ışıma güvenliği

radio-frequency shielding

radyo frekans ekranlaması, radyo frekans koruması

radio-frequency switch

radyo frekans anahtarı

radiolocation land station

radyo ile konum belirleme yer istasyonu

radiolocation mobile station

radyo ile konum belirleme mobil istasyonu

radiolocation service

radyo ile konum belirleme hizmeti

radiological monitoring

radyolojik izleme

radionavigation

seyrüsefer

radioteletype

telsiz teleks

radio–television broadcast

radyo-televizyon yayını

radiotelex letter

telsiz teleks mektup

railways automatic vehicle identifying system (RAVIS)

demiryolu otomotik araç tanımlama sistemi

Raman scattering

Raman saçılması

random

rastgele

random access

rastgele erişim

random access channel (RACH)

rastgele erişim kanalı

random access discrete address (RADA)

rasgele erişimli ayrık adres

random access memory

rastgele erişimli bellek

random early detection

rastgele erken tespit

random fixed access (RFA)

rastgele sabit erişim

random incidence

rastgele gelen işaret

random incidence sensitivity

rastgele gelen işaret hassasiyeti

random noise

rastgele gürültü

randomness

rastgelelik

random-noise correction

rastgele gürültüyü düzeltme

range of closed loop power control

kapalı döngü çıkış güç denetim aralığı

range of open loop output power

açık döngü çıkış gücü aralığı

rapid access loop

hızlı erişim döngüsü

rapid convergence

hızlı yakınsama

rapid deployment system

hızlı yayılım sistemi

rapid-connect circuit switching

hızlı bağlantılı devre anahtarlama

raster

tarama örüntüsü, satır frekansı

raster density

tarama satırı yoğunluğu

raster scanning

satır satır tarama

rate

hız, oran

rate adaptive digital subscriber line (RADSL)

hız uyarlamalı sayısal abone hattı

rate of return (ROR)

geri dönüş oranı

rate of return regulation (ROR)

getiri oranı düzenlemesi

rate queue

kuyruk oranı

rate rebalancing

tarifenin yeniden dengelenmesi

rate-adaptive dsl (RADSL)

hız uyumlu dsl

ratio

oran

ratio frequency interference

frekans girişim oranı

rational number

kesirli sayı, rasyonel sayı, oransal sayı

raw copper

ham bakır

raw data

ham veri

raw native interface

ham doğal arayüz

Rayleigh fading

Rayleigh sönümlemesi

RDF site summary (RSS)

RDF site özeti

reactive power

tepkisel güç

read access memory (RAM)

okuma erişimli hafıza

read only

salt okunur

read only memory (ROM)

sadece okunabilir hafıza, salt okunur bellek

read pulse

okuma darbesi

read the source code (RTSC)

kaynak kodu okuma

read/write opening

okuma/ yazma açılımı

read/write slot

okuma/ yazma dilimi (zaman)

reader

okuyucu

read-only storage

sadece okunabilir hafıza

readout error

okuma hatası

ready

hazır

ready for receive (RFR)

almaya hazır

ready-for-data signal

veri için hazır işareti

real time protocol

gerçek zamanlı protokol

real time streaming protocol

gerçek zamanlı akış protokolü

realized gain

gerçekleşmiş kazanç

realized radiation efficiency

gerçekleşmiş ışıma etkinliği

really simple syndication (RSS)

çok basit birleştirme

real-time monitoring

gerçek zamanlı izleme

real-time operating system

gerçek zamanlı işletim sistemi

reassembly

tekrar toplama, yeniden kurma

rebalancing

yeniden dengeleme

receive audio frequency response

alıcı ses frekans tepkisi

receive frame

gelen çerçeve

receive leg

alış ayağı

receive loudness rating (RLR)

alınan ses yüksekliğinin derecelendirmesi

receive objective loudness rating (ROLR)

alma amaçlı gürültü derecelendirme

receive only

sadece alış

receive only terminal

salt alış uçbirimi

receive sensitivity

alış hassasiyeti

receive-audio sensitivity

alıcı-ses hassasiyeti

received call

gelen çağrı

received signal strength

gelen işaret gücü

received signal strength indicator (RSSI)

alınan işaretin şiddet göstergesi

receive-only codec

sadece alma yapan kodlayıcı- kod çözücü

receive-only terminal

salt alış uçbirimi

receiver

alıcı

receiver attack-time delay

alıcının tepki verme gecikme zamanı (süre)

receiver co-channel rejection

alıcı ortak kanal bastırması

receiver lockout system

alıcıyı kitleme sistemi

receiver release-time delay

alıcının alışa geçmedeki gecikmesi

receiver residual noise level

alıcı artık gürültü seviyesi

receiver spurious radiations

alıcı istenmeyen yayınları

receiver spurious response rejection

alıcı istenmeyen tepki bastırması

receiving host

alıcı ana sistem

receiving party pays (RPP)

aranan taraf öder

reciprocal compensation

karşılıklı telafi

reciprocal two-port network

karşılıklı iki kapılı devre

recognized operating agency (ROA)

onaylanmış işletme ajanı

recommendation

tavsiye kararı

reconditioned carrier reception

tekrar şartlandırılmış taşıyıcı alışı

reconstructed sample

yeniden yapılandırılmış örnek

record communication

kayıtlı iletişim

record layout

tutanak planı

record medium

kayıt ortamı

record request message (RECREQ)

talep mesajının kaydı

record request reject timer (RECJT)

talebin reddetme zamanlayıcısının kaydı

record request retry timer (RECRT)

talebin tekrar etme zamanlayıcısının kaydı

record sheet

kayıt sayfası (bölümü)

recordable digital versatile disc (DVD+R)

yazılabilir DVD

recorder warning tone

kaydedici uyarı tonu

recoverable error

kurtarılabilir hata

recovery procedure

kurtarma usulü

recursive

tekrarlanan

recursive filtering

tekrarlamalı süzgeçleme

red network

güvenlikli ağ

RED signal

kırmızı işaret

RED/BLACK concept

kırmızı/siyah kavram

redialer

tekrar arayıcı

redirect server

yönlendiren sunucu

redirector

yeniden yönlendirici

redistribution

yeniden dağıtım

reduced carrier single-sideband emission

azaltılmış taşıyıcı tek-yanbant yayımı

reduced carrier transmission

azaltılmış taşıyıcı iletimi

reduced interconnection fee

indirilmiş arabağlantı ücreti

redundancy

artıklık

redundancy check

artıklık denetimi

redundant code

artık kod

re-farming

frekans planında güncelleme

reference black level

referans siyah seviye

reference circuit

referans devresi

reference configuration

dayanak düzenleşimi

reference data

referans verileri, başvuru verileri

reference frequency

dayanak frekans

reference interconnection offer (RIO)

referans arabağlantı teklifi

reference monitor

referans izleme

reference price

referans (gösterge) fiyatı

reference transmission level point

referans iletim seviyesi noktası

reference white level

referans beyaz seviye

reflection

yansıma

reflection coefficient (RC)

yansıma katsayısı

reflection loss

yansıma kaybı

reflective array antenna

yansıtıcı dizi anteni

reflector

yansıtıcı

reflector antenna

yansıtıcı anten

refracted ray

kırılmış ışın

refraction profile

kırılma profili

refractive index contrast

kırılma dizini zıt değeri

reframing time

yeniden çerçeve oluşturma süresi

regenerative feedback

yeniden oluşturulan geri besleme

regenerative repeater

düzeltici tekrarlayıcı

regenerator section

yeniden üretici bölümü

regional Bell holding company (RBHC)

Bell bölge holding şirketi

regional bell operating companies (RBOC)

bölgesel bell işletim şirketleri

regional monitoring control center (RMC)

bölge monitör kontrol merkezi

regional remote station (RRS)

bölge uzaktan kumandalı sabit monitör istasyonu

regional telematic service centre (RTSC)

bölgesel telematik hizmet merkezi

registered jack (RJ)

kodlu konnektör

registration and admission protocol

kayıt ve kabul protokolü

registration program

kayıt programı

regression

bağlanım

regression analysis

bağlanım analizi

regressive supply curve

gerileyen arz eğrisi

regular signalling link

düzenli işaretleşme hattı

regulation

düzenleme

regulator

düzenleyici

regulatory capture

düzenleme tuzağı

regulatory challenges

düzenleyici zorluklar

regulatory framework

düzenleyici çerçeve

regulatory impact analysis (RIA):

düzenleyici etki analizi

re-homing

başlangıç durumuna tekrar dönme

related billing identification number (RBIN)

ilgili faturalandırma kimlik numarası

relation

bağıntı, ilişki (matematiksel)

relational data model

ilişkisel veri modeli

relational database

ilişkisel veri tabanı

relative

bağıl, göreli, göreceli

relative address

bağıl adres

relative bias

bağıl yanlılık

relative conductivity

bağıl iletkenlik

relative error

bağıl hata

relative instruction

bağıl komut

relative movement

bağıl dolaşım

relative permeability

bağıl geçirgenlik

relative power level

bağıl güç düzeyi

relative precision

bağıl kesinlik

relative transmission level

göreli iletim düzeyi

relative vector

bağıl vektör

relay

röle, aktarmak

relay access point

röle erişim noktası

relay actuation time

tutma gecikmesi

relaying

aktarma

release

yayım, sürüm, demeç

release guard signal

serbest bırakma (boş) koruma işareti

release request

bırakma isteği

released loop

boş döngü, serbest bırakılmış döngü

reliability

güvenilirlik

reliability assessment

güvenilirlik değerlendirmesi

relief from (free of) customs duties

gümrük vergisinden muaf

reload

yeniden yükleme

relocatable address

değiştirilebilen adres

relocate

yer değiştirmek

remedy

tedbir

remote

uzak, uzaktan

remote access

uzaktan erişim

remote access point

uzaktan erişim noktası

remote administration

uzaktan yönetim

remote analog loopback

uzak analog geri döngüsü

remote authentication dial-in user service

kullanıcı serviste arayanı uzaktan tanıma

remote backup

uzaktan yedekleme

remote batch entry

uzaktan yığın girişi

remote batch processing

uzaktan toptan işleme

remote bootstrapping

uzaktan ön yükleme

remote bridge

uzaktan köprü

remote call forwarding

uzaktan aramanın yönlendirilmesi

remote channel loopback

uzak kanal geri döngüsü

remote composite loopback

uzak bileşik geri döngü

remote computer system

uzak bilgisayar sistemi

remote concentrator

uzak toplayıcı

remote control equipment

uzaktan denetim teçhizatı

remote controlled

uzaktan kumandalı

remote copy protocol

uzaktan kopyalama protokolü

remote data collection

uzaktan veri toplama

remote database access

uzaktan veri tabanına erişim

remote defect identification

uzaktan hata tanımlama

remote device

uzaktaki cihaz

remote diagnostics and maintenance

uzaktan tanı ve bakım

remote dial-in user service (RADIUS)

uzaktan çevirimiçi kullanıcı hizmeti

remote digital loopback

uzak sayısal geri döngü

remote file system

uzaktan denetimli dosya sistemi

remote host

uzaktaki ana sistem, uzaktaki ana bilgisayar

remote job entry

uzaktan iş girişi

remote job entry (RJE)

uzaktan iş girişi

remote login

uzaktan oturum açma

remote loopback

uzak döngü sınaması

remote measurement

uzaktan ölçüm

remote monitoring

uzaktan kumandalı izleme

remote operations service element (ROSE)

uzaktan işletim hizmet elemanı

remote operations service element (ROSE) protocol

uzaktan yapılan işlemlerdeki hizmet elemam protokolü

remote orderwire

uzaktan irtibat (talimat) teli (bağlantısı)

remote power off

uzaktan kapama

remote power on

uzaktan açma

remote procedure call (RPC)

uzaktan usule göre arama, uzaktan işlem talebi

remote processing

uzakta işleme

remote repeater

uzak tekrarlayıcı

remote sensing satellite

uzaktan algılama uydusu

remote shell protocol

uzaktaki kabuk protokolü

remote site

uzak yerleşke

remote station

uzak istasyon

remote telemetry units (RTU)

uzaktan ölçüm birimleri

remote terminal

uzak uçbirim

remote trunk arrangement (RTA)

uzaktan trank düzenlemesi

remotely operable

uzaktan çalıştırılabilir

renewal

yenileme

reorder tone

yeniden düzenlenen ton işareti

repair service

onarım hizmeti

repeal and re-enactment

iptal ve yeniden düzenleme

repeatable accuracy

tekrarlanabilir doğruluk

repeater

tekrarlayıcı

repeating coil

tekrarlayıcı bobin

repeating coil (RC)

tekrarlama bobini

repeat-request (RQ) system

tekrarlı talep sistemi

reperforator switching

teleksde şerit delen cihazın anahtarlanması

repertoire of signals

işaret grubu

repertory dialing

hafızadan arama

replacement of goods

malın yenisi ile değiştirilmesi

replica server

kopya sunucu

replication

kopya, taklit

reproducible fault

yeniden üretilebilir hata

reproducing head absolute efficiency

sesi yeniden üreten kafanın mutlak etkinliği (verimi)

reproduction speed

yeniden üretme hızı

request

istek, çağrı

request data transfer

veri aktarma talebi

request for bids

teklife çağrı

request for comment

yorum talebi

request-repeat (RQ) signal

tekrarlama talep işareti

request-to-send signal

gönderme talep işareti

required communication performance

gerekli haberleşme başarımı

re-radiated field

tekrar ışımalı alan

resale

yeniden satış

research and development (R&D)

araştırma ve geliştirme (AR-GE)

reserve capacity

depolama kapasitesi

reserve signalling link

ters işaretleşme hattı

reserved circuit service

geçici devre hizmeti

reset mode

ilk konumuna getirme kipi

residental broadband service (RBS)

yerleşik genişbant hizmeti

residental consumer

yerleşik tüketici

residential area

yerleşim alanı

residential limited service scheme

konutla sınırlı hizmet planı

residual amplitude modulation (AM)

artık genlik modülasyonu

residual error ratio

artık hata oranı

resistance-capacitance coupling

direnç-sığaç bağlaşımı

resistive coupling

dirençli bağlaşım

resolution bandwith

çözünürlük bant genişliği

resonance

çınlama, rezonans

resonance frequency

çınlama frekansı, rezonans frekansı

resonant antenna

rezonans anteni

resonant cavity

rezonans boşluğu

resource

kaynak

resource controller (RC)

kaynak denetleyicisi

resource rent

kaynak kiralama

resource reservation protocol

kaynak tahsis protokolü

respond opportunity

cevap fırsatı

response frame

tepki çerçevesi

response kind

cevap tipi

response times

tepki süreleri

restart the network

ağı yeniden başlatmak

restricted access

sınırlı erişim

restricted area

erişimi sınırlı alan

restricted channel

sınırlandırılmış kanal

retail prices

parekende fiyatları

retard coil

geciktirme bobini

retention

alı koyma

retransmissive star

tekrarlamalı yıldız bağlantılı sistem

retrieval of stored call content

hafızadaki kayıtlı çağrının içeriğinin geri elde edilmesi

retrieval service

etkileşimli hizmet

retrograde orbit

uydu işaretinde zayıflamanın oluştuğu yörünge

return loss

geri dönüş kaybı

return on investment (ROI)

yatırımın geri dönüşü

return path

geri dönüş yolu

reuse

tekrar kullanım

revenue sharing

gelir paylaşımı

revenue sharing fee

gelir paylaşımlı ücret

reverberation

yankılaşım

reverberation limited condition

yankılama sınırlı ortam (şart)

reverberation room

yankılama odası

reverberation time

yankılaşım süresi

reverse address resolution protocol

ters adres çözünürlük protokolü

reverse analog control channel (RECC)

geri analog denetim kanalı

reverse analog voice channel (REVC)

geri analog ses kanalı

reverse byte ordering

küçükten büyüğe bayt sıralaması

reverse CDMA channel

ters yönde CDMA kanalı

reverse image

ters görüntü

reverse slow motion

tersine ağır çekim

reverse spiral shield

ters sarmal koruma

reverse traffic channel

ters yönde trafik kanalı

reverse-battery signaling

ters batarya işaretlemesi

revertive pulsing

ters darbe işareti gönderme

rewritable digital versatile disc (DVD+RW)

tekrar yazılabilir DVD

RF noise

RF gürültüsü

RF power ouput

RF çıkış gücü

RF sensitivity

RF hassasiyeti

Rhombic antenna

Rombik anten

rhombus

eşkenar dörtgen

ribbon cable

şerit kablo

rich site summary (RSS)

zengin site özeti (internet sitesine haber sağlayıcılar tarafından yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatı)

rich voice

zengin içerikli  ses

right-hand (or clockwise) polarized wave

sağ el (veya saat yönünde) kutuplandırılmış dalga

right-hand polarization

sağ el kutuplandırması

right-hand rule

sağ el kuralı

rights of way

geçiş hakkı

ring group

halka grubu

ring in

halka içi

ring monitor

halka ekran

ring network

halka ağ

ring sequence

halka dizini

ringback signal

geri (arama) zil işareti

ringback tone

geri zil sesi, zil geri çaldırma tonu

ringdown

telefondaki zil devresi

ringer equivalency number (REN)

zil devresi eşdeğer numarası

ringing signal

zil çaldırma işareti

ripple

dalgalanma, sapma

ripple content

dalgacık içeriği

rise time

artış zamanı, yetişme süresi, yükselme süresi

riser cable

dikey bina kablosu

risk assessment

risk analizi

rivest shamir and adelman (RSA)

açık anahtarlı kriptografiyi bulan kişilerin soyadlarından oluşan e-imza yöntemi

road transport and traffic telematics

karayolları ulaşım taşımacılığı ve trafik telematiği

roamer

dolaşım yapan

roaming

dolaşım

roaming agreement

dolaşım anlaşması

robbed bit signaling

eksik bit işaretleşmesi

robust

dayanıklı, sağlam

robust algorithm

dayanıklı algoritma

robust control

dayanıklı denetim

robust security network (RSN)

çok güvenli ağ

role based access control

rol tabanlı erişim kontrolü

root

kök

root access

kök erişimi

root account

temel hesap

root bridge

temel köprü

root- mean- square (RMS)

etkin, kare ortalama karekök (KOK)

root user

tam yetkili kullanıcı

rootkit

korsanlık amaçlı programlar

root-mean-square bandwidth

etkin bant genişliği

rotary dial

döner kadran

rotary hunt

döner yazıcı kafası

rotary phase changer

döner faz değiştirici

round trip time

sinyal gidiş-dönüş süresi

round wire shield

ızgara şeklinde koruma, tel örgülü koruma

route a call

bir çağrıyı yönlendirmek

route extension

güzergah uzantısı, yönlendirme uzantısı

route map

güzergah haritası, yönlendirme haritası

route optimization

yönlendirme optimizasyonu

route processor

güzergah işlemcisi, yönlendirme işlemcisi

route redistribution

güzergah yeniden dağıtımı, yönlendirme yeniden dağıtımı

route summarization

güzergah özetleme, yönlendirmenin özetlenmesi

route switch module

güzergah anahtar modülü, yönlendirici anahtarlama modülü

routed protocol

yönlendirilmiş protokol

routeing number (or routing number)

yönlendirme numarası

router

yönlendirici

router indicator

yönlendirici göstergesi

router software

yönlendirme yazılımı

routine communication

periyodik (rutin) haberleşme

routing digit

yönlendirme basamağı

routing domain

yönlendirme alanı

routing function

yönlendirme işlevi

routing information field (RIF)

yönlendirme bilgi alanı

routing information indicator (RII)

yönlendirme bilgi göstergesi

routing information protocol

yönlendirme bilgi protokolü

routing metric

yönlendirme mesafesi (metriği)

routing pattern

yönlendirme şablonu

routing table

yönlendirme çizelgesi

routing table maintenance  protocol (RTMP)

yönlendirme çizelgesi bakım protokolü

routing update

yönlendirme güncellenmesi

routing zone

yönelendirme bölgesi

RSS feed

RSS besleme

ruggedized antenna

sağlamlaştırılmış anten

rule set based access kontrol (RSBAC)

kural tabanlı erişim denetimi

runnable process

çalıştırılabilir süreç

runt frame

kırpık çerçeve

run-time memory

çalışma zamanı hafızası

run-time module

çalıştırma birimi

rural area (RA)

kırsal bölge

rural service area

kırsal hizmet alanı

safe and fast encryption routine (SAFER)

güvenli ve hızlı şifreleme yordamı

safety communication

emniyet haberleşmesi

safety of life at sea

denizde can güvenliği

sample

örnek, örnekleme

sample frequency

örnekleme frekansı

sampled signal

örneklenmiş işaret

satellite  antenna television system (SATV)

uydu antenli televizyon sistemi

satellite access protocol

uydu erişim protokolü

satellite bandwidth

uydu bant genişliği

satellite based augmentation system

uydu tabanlı iyileştirme sistemi

satellite communication

uydu iletişimi

satellite communication link analysis

uydu iletişim bağlantı analizi

satellite communication system

uydu iletişim sistemi

satellite dish

uydu çanak anteni

satellite earth station (SES)

uydu yer istasyonu

satellite link configuration

uydu bağlantı kurulumu

satellite network operator

uydu şebeke işletmecisi

satellite news gathering

uydu haber toplama

satellite paging

uydudan çağrı hizmeti

satellite pass

uydu geçişi

satellite personal communication services (SPCS)

uydu kişisel haberleşme hizmetleri

satellite positioning

uyduyla konum bulma

satellite receiver

uydu alıcısı

satellite relay

uydu rölesi

satellite teleconferencing

uydu  telekonferansı

satellite terminal

uydu uçbirimi

satellite-to-satellite link

uydudan uyduya bağlantı

saturation

doyma

scalability

ölçeklenebilirlik

scalable network

ölçeklenebilir ağ

scan of channels

kanal tarama

scanner

tarayıcı

scanning

tarama

scanning field

tarama alanı

scanning line frequency

tarama satır frekansı

scan-stop lockup

tarama-durdurma kilidi, taramayı durdur kilitlemesi

scarce resource

kıt kaynak

scatter chart

dağılım çizgesi

scattering 

saçılım

scene cut response

resim kesme tepkisi

scope of the licence

lisans kapsamı

scrambler

karıştırıcı

scrambling

karıştırma

scratch pad

yaz boz tahtası

screen efficiency

ekran verimliliği

screen format

ekran biçimi

screen saver

ekran koruyucu

screen terminal

ekranlı uçbirim

seamless integration

eşsiz bütünleşme

search and rescue (SAR)

arama ve kurtarma

search and rescue transponder (SART)

arama ve kurtarma işaret taşıyıcısı

search engine

arama motoru

search engine server

arama motoru sunucusu

search tree

arama ağacı

second and a half generation (2.5G)

2.5 nesil (2.5 N)

second generation (2G)

ikinci nesil (2N)

secondary bus

ikincil veri yolu

secondary frequency standard

ikincil frekans standardı

secondary station

ikincil istasyon

secondary traffic

ikincil trafik

sector

sektör

sector-sector cell site

sektörler arası hücre alanı

secure / multipurpose internet mail extensions (S/MIME)

e-posta içerik güvenliğinin sağlanması

secure communications

güvenli haberleşme

secure network

güvenli ağ

secure shell (SSH)

güvenli kabuk

secure sockets layer

güvenli soket katmanı

secure telephone unit

güvenli iletim birimi

secure transmission

güvenli iletim

secure voice cord board

güvenli ses kablo panosu

secured server

güvenli sunucu

security

güvenlik

security identifier

güvenlik tanımlayıcısı

security label

güvenlik etiketi

security of data

veri güvenliği

security policy

güvenlik politikası

security system

güvenlik sistemi

security techniques advisory group (STAG)

güvenlik teknikleri danışma grubu

seed router

kaynak yönlendirici

segment

parça, bölüm

segment number

bölüm adresi, bölüm numarası

segmentation

bölümlendirme

segmentation and reassembly

bölümleme ve yeniden montaj

segmented encoding law

parçalı kodlama kuralı

segmenting service offer

bölümlü hizmet sunumu

seizure precursor

yakalama habercisi

selection and distribution unit

ayırma ve dağıtma birimi

selective call acceptance (SCA)

seçmeli çağrı kabulü

selective call forwarding

seçmeli arama yönlendirme

selective call forwarding on busy

meşgulken arama yönlendirme

selective calling system

seçmeli çağrı sistemi

selective combiner

seçici birleştirici

selective fading

seçici sönümleme

selective jamming

seçici karıştırma

selectivity

seçicilik

selector lightpen

seçicili ışıklı kalem (barkod okuyucusu)

self-delineating block

otomatik tanımlamalı blok

self-resetting loop

kendi kendini yeniden başlatan döngü

semantic network

anlambilimsel ağ

semiautomated tactical command and control system

yarı otomatik taktik emir ve denetim sistemi

semiconductor

yarı iletken

semiconductor laser

yarı iletken laser

semiconductor memory

yarı iletken bellek

semiconductor product

yarı iletken ürün

semiconductor switch

yarı iletken anahtar

semiconductor switching device

yarı iletken anahtarlama cihazı

semiduplex operation

yarı çift yönlü işletim (çalışma)

send and receive data

veri gönderme ve alma

send loudness rating (SLR)

göndermedeki ses şiddeti seviyesi

sender

gönderici

sending host

gönderen ana sistem, gönderen ana bilgisayar

sending-end crossfire

gönderme tarafındaki girişim (Teleks sistemi)

senior officials group for telecommunications (SOGT)

telekomünikasyon üst düzey çalışma grubu

sense byte

algılama baytı, duyum baytı

sensitive data

hassas veri

sensitive information

hassas bilgi

sensitivity

hassasiyet

sensitivity label

hassasiyet etiketi

sensor

algılayıcı, sensör

sensor data

algılayıcı veriler

sensory data

algısal veriler

separate channel signaling

ayrı kanal işaretlemesi

septate waveguide

bölmeli dalga kılavuzu

septet

7 bitli bayt

sequenced frames

sıralı çerçeveler

sequential access

ardışık erişim, sıralı erişim

sequential access

ardışık erişim

sequential access memory

ardışık erişimli bellek

sequential color with memory (SECAM)

hafızalı sıralı renk

sequential logic element

sıralı mantık elemanı

sequential probability ratio test

aşamalı olasılık oranı testi

sequential transmission

sıralı iletim

serial access

ardışık erişim

serial communication

seri iletişim

serial data

seri veri

serial data transmission

seri veri iletimi

serial interface

seri bağlantı arayüzü

serial line internet protocol (SLIP)

seri bağlantılı internet protokolü

serial link adapter

seri bağlantı bağdaştırıcısı

serial mouse

seri bağlantılı fare

serial number

seri numarası

series connection

dizisel (seri) bağlantılı

series equalizer

seri denkleştirici

series parallel network

paralel ağ serileri

series T junction

seri T bağlantısı

server

sunucu

server appliance

sunucu cihazı

server application

sunucu uygulaması

server cluster

sunucu kümesi

server manager

sunucu yöneticisi

service access point identifier (SAPI)

hizmet erişim nokta tanımlayıcısı

service advisor

hizmet danışmanı

service area

hizmet alanı

service attribute

hizmet özelliği

service basket

hizmet sepeti

service bundle

hizmet paketi

service class

hizmet sınıfı

service connection impedance

hizmet bağlantı empedansı

service data unit

hizmet veri birimi

service integrity

hizmet bütünlüğü

service interworking

hizmette birlikte çalışma

service neutrality

hizmetten bağımsızlık

service offer

hizmet teklifi

service package

hizmet paketi

service platform

hizmet platformu

service portability

hizmet taşınabilirliği

service pricing

hizmet fiyatlandırma

service profile management

hizmet profil yönetimi

service provider

hizmet sağlayıcı

service provider portability

işletmeci taşınabilirliği

service record

hizmet kaydı

service record database

hizmet kayıt veri tabanı

service record handle

hizmet kaydının belirteci, hizmet kaydı işlemi

service roaming

hizmet dolaşımı

service routine

hizmet yordamı

service selection gateway

hizmet seçimli geçit

service signals

hizmet işaretleri

service termination point

hizmet sonlandırma noktası

service tuple

hizmet değişkenleri grubu

service user

hizmet kullanıcısı

serving GPRS support node (SGSN)

GPRS hizmet destek düğümü

session group

oturum grubu

session hijacking

bir başka kişinin oturumunu ele geçirip devam ettirme

session initiation protocol

oturum başlatma protokolü

session key

oturum anahtarı

session layer

oturum katmanı

session manager

oturum yöneticisi

session set

oturum kümesi

session-based data transmission

oturum tabanlı veri iletimi

set-top box (STB)

set üstü cihaz

set-top gateway (DSG DOCSIS)

DOCSIS set-üstü ağ geçidi

set-up fee

kurulum ücreti

shadow file

gölge dosya

shadow loss

gölge kaybı

shape factor

biçim etkeni

shaped beam

şekillendirilmiş ışın demeti

shaping network

şekillendirme devresi

shared access

paylaşımlı erişim

shared access to the local loop

yerel ağa paylaşımlı erişim

shared band

paylaşımlı band

shared cost

paylaşımlı maliyet

shared cost service

maliyet paylaşımlı hizmet

shared data network

paylaşımlı veri ağı

shared line

ortak hat

shared secret data (SSD)

paylaşımlı gizli veri

shared secret data random variable  (RANDSSD)

paylaşımlı gizli veri rassal değişkeni

shared service line

paylaşımlı hizmet hattı

sharing

paylaşım

sheath

kablo kılıfı

sheath miles

kablo kılıfı mesafesi

shell

kabuk (bilgisayarda işletim sistemi komut yorumlayıcısı)

shielded cable

ekranlı kablo

shielded pair

ekranlı kablo çifti

shielded twisted pair

ekranlanmış bükülü per, ekranlanmış bükülü kablo çifti

shielding

ekranlama, örtme

shielding effectiveness

ekranlama etkinliği

shielding increase

ekranlama artışı

ship station

Gemi istasyonu

shipborne radar

gemi radarı

ship's emergency transmitter

geminin acil durum vericisi

ship-to-shore communication

gemiden karaya iletişim

shock excitation

Şok uyarım

shopping cart

alış veriş sepeti

shopping robot

alış veriş robotu

short code

kısa kod

short haul

kısa mesafe

short message center

kısa mesaj merkezi

short message peer to peer (SMPP)

denkler arası kısa mesaj

short message service (SMS)

kısa mesaj hizmeti

short message service centre (SMSC)

kısa mesaj hizmeti merkezi

short number

kısa numara

short range radio device

kısa mesafe erişimli telsiz cihazı

short wavelength

kısa dalga boyu

short-circuit current

kısa devre akımı

shortest path first algorithm

en kısa yol önceliği algoritması

short-term exposure

kısa dönemli maruz kalma

SIM application toolkit

SIM uygulama yazılımı

side band characteristic

yan bant karakteristiği

side band modulation

yan bant modülasyonu

side band transmission

yan bant iletimi

side lobe

yan kulak

sideband rejection

yanbant tepkisi, yanbant bastırması

sideband TV signal

yan bant TV işareti

sidereal day

yıldızların hareketlerine göre hesaplanmış gün

sidetone masked loudness rating (STMR)

yanton maskeli ses yüksekliği derecelendirmesi

signal conversion equipment

işaret dönüştürme teçhizatı

signal diversity

işaret çeşitliliği

signal generator

işaret üreteci

signal loss

işaret kaybı

signal quality error

işaret kalite hatası

signal station location (SSL)

işaret istasyon yeri

signal strength

işaret şiddeti

signal to crosstalk ratio

işaret-çapraz konuşma oranı

signal to noise ratio (S/N)

işaret gürültü oranı

signal transfer point

işaret aktarım noktası

signaling

işaretleşme

signaling gateway

işaretleşme geçiti, ağ geçiti

signaling network

işaretleşme şebekesi

signalling connection control part (SCCP)

işaretleşme bağlantı denetim kısmı

signalling information

işaretleşme bilgisi

signalling information field (SIF)

işaretleşme bilgi alanı

signalling protocols and switching (SPS)

işaretleşme protokolleri ve anahtarlaması

signalling system

işaretleşme sistemi

signalling traffic

işaretleşme trafiği

signalling transfer point (STP)

işaretleşme aktarma noktası

signalling virtual channel (SVC)

işaretleşme sanal kanalı

signature

imza

significant market power (SMP)

etkin piyasa gücü (EPG)

significant negative effects

önemli olumsuz etkiler

silent alert

sessiz alarm

silent period

sükunet periyodu

silent radio

sessiz radyo

silent zone

sessiz bölge

silicon

silisyum, silikon

simple buffering

basit arabellek

simple mail transfer protocol (SMTP)

basit posta aktarma protokolü

simple network management protocol

basit ağ yönetim protokolu

simplex

eş zamansız  tek yönlü 

simplex (SX) signaling

eş zamansız tek yönlü işaretleşme

simplex communication

eş zamansız tek yönlü iletişim

simplex operation

eş zamansız tek yönlü  işletim

simultaneous peripheral operations on line (SPOOL)

eş zamanlı çevirimiçi çevresel  işlemler

single attachment concentrator

tek modlu fiber

single byte character set

tek baytlı karakter kümesi

single byte coding scheme

tek baytlı kodlama yöntemi

single carrier radio transmission technology (1xRTT)

tek taşıyıcı radyo iletim teknolojisi

single channel per carrier

taşıyıcı başına tek kanal

single channel voice frequency (SCVF)

tek kanallı ses frekansı

single digit prefix

tek haneli önek

single domain model

tek etki alanı modeli

single in-line package

tek sıralı entegre devre paketi

single instruction / multiple data

tek komut / çok veri

single instruction / single data

tek komut / tek veri

single intuitive interface

tek sezgili (algılamalı) arayüz

single -line multi-extension telephone apparatus (SMTA)

tek hatlı çok-uzantılı telefon cihazları

single mode fiber

tek modlu fiber

single side band (SSB)

tek yan bant

single sideband suppressed carrier (SSBSC)

tek yan bandı bastırılmış taşıyıcı

single sign on (SSO)

tek oturum açma

single thread application program

tek izgeli uygulama programı

single tone desensitization

tek tonlu hassasiyet giderme

single wire line

tek telli hat

single-function server

tek işlevli sunucu

single-harmonic distortion

tekli harmonikli bozulma

single-line digital subscriber line (SDSL)

tek hatlı sayısal abone hattı

single-mode optical waveguide

tek-kipli optik dalga rehberi

single-polarized antenna

tek kutuplu anten

single-sideband (SSB) emission

tek yanbant yayımı

single-sideband emission

tek yanbantlı yayım

single-sideband suppressed carrier (SSB-SC) transmission

tek yanbant bastırılmış taşıyıcı iletimi

single-sideband transmission

tek yanbantlı iletim

single-signal method

tek işaretli yöntem

single-step

tek adım

single-step operation

tek adımlı işletme

single-tone interference

tek-tonlu girişim

single-wire circuit

tek telli devre

single-wire transmission line

tek telli iletim hattı

site clearance

konum görüş açıklığı

skew

çarpıklık, saptırma

skin effect

yüzey etkisi

slamming

talep edilmeden hizmet sağlayıcısının değişmesi

slant range

eğim aralığı

slave device

komut alan cihaz, bağımlı cihaz

slave file

bağımlı dosya

slave mode

bağımlı kip

slave station

bağımlı istasyon

slave station

bağımlı terminal

slew rate

çıkış gerilimindeki azami değişim hızı

slope-keypoint compaction

eğim-ana nokta sıkıştırması

slot antenna

yuvalı anten

slotted mode

zaman dilimli kip

slotted ring

zaman dilimli halka

slotted ring network

zaman dilimli halka ağ

slow associated control channel (SACCH)

yavaş ilişkilendirilmiş kontrol kanalı

slow channel (SC)

yavaş kanal

slow motion

ağır çekim

small and medium enterprise (SME)

küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)

small and medium sized business (SMB)

küçük ve orta ölçekli işletmeler

small computer system interface (SCSI)

küçük bilgisayar sistem arayüzü

small office/home office (SOHO)

küçük ofis/merkez ofisi (ev ofis)

small signal bandwidth

küçük işaret bant genişliği

smart

akıllı

smart card

akıllı kart

smart gateway

akıllı ağ geçidi

smart label system

akıllı etiket sistemi

smart terminal

akıllı uçbirim

smartphone

akıllı telefon

smoothed data

işlenmiş veriler

smurf attack

smurf saldırı

snail mail

geleneksel posta

sneak current

IP üzerinden çoklu mesaj göndererek meşgul eden program, güçsüz ancak tehlikeli (sinsi) akım

sniff mode

yoklama modu

sniffer

yoklayıcı, dinleyici

sniffing

dinleme

snowball effect

kartopu etkisi

Society of International Aeronautical Telecommunications (SITA)

Uluslararası Havacılık Telekomünikasyon Topluluğu

socket

soket

socket layer

soket katmanı

socket listener

soket dinleyici

socket pair

socket çifti

soft handoff

hücrelerarası yumuşak (kademeli) geçiş

soft switch

yazılım tabanlı anahtar

software

yazılım

software defined network (SDN)

yazılım tanımlı şebeke

software defined radio  (SDR)

yazılım tanımlı telsiz

software development library

yazılım geliştirme kitaplığı

software interface

yazılım arayüzü

solar day

güneşin hareketine göre hesaplanmış gün

solar outage

güneş kaynaklı etki (kesinti)

solid bond

doğrudan bağlama

solid-state device

yarı iletkenli cihaz

solid-state scanning

katı hal taraması

solution domain

çözüm etki alanı

sound navigation and ranging (SONAR)

ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verilerin görülmesine imkan veren alet

sound power ratio

ses güç oranı

sound pressure level

ses basınç seviyesi

sound retrieval service

etkileşimli hizmet, sesli yanıt hizmeti

sound trap

ses kapanı devresi

source code

kaynak kodu

source data

kaynak verisi

source follower

kaynak izleyici

source port

kaynak kapısı

source quench

kaynak daraltması

source route transparent bridging

kaynak yönlendirmeli saydam köprüleme

source routing

kaynak yönlendirmesi

space communication link

uzay iletişim bağlantısı

space domain design

uzay alan tasarımı

space probe

uzaydan bilgi gönderen uydu

space radiocommunication

uzay radyokomünikasyonu

space research service

uzay araştırma hizmeti

space tracking

uzay izleme

space-division switching

boşluk bölmeli anahtarlama

spacing end distortion

iletkenler arası bozulma, işaretlemenin uygun zamandan önce sonlandırılması

spacing loss

iletkenler arası aralık kaybı

spam

istenmeyen elektronik posta

spanning explorer packet

kapsayan araştırma paketi

spanning tree

genişleyen ağaç

spanning tree algorithm

kapsayan ağaç algoritması

spark coil

endüksiyon bobini

spark gap

kıvılcım atlama (aralığı)

sparse data

seyrek  veriler, nadir veriler

sparse mode

seyrek kip

spatial

uzaysal

spatial data

uzaysal veriler, konumsal veriler

spatial filtering

uzaysal süzgeçten geçirme

spatial frequency

uzaysal frekans

spatial reuse protocol (SRT)

mekansal (uzaysal) yeniden kullanma protokolu

spatially coherent radiation

mekansal uyumlu ışıma

speaker adaptation

konuşmacıya uyarlama

speaker dependent recognition (SDR)

konuşmacıya bağımlı tanıma

speaker identification

konuşmayıcı tanıma

speaker independent recognition (SIR)

konuşmacıdan bağımsız tanıma

special drawing right (SDR)

özel çekme hakkı

special information tone

özel bilgi tonu

special mobile group (SMG)

özel mobil grubu

special purpose computer

özel amaçlı bilgisayar

specialised mobile radio (SMR)

özelleştirilmiş mobil telsiz

specific absorption rate (SAR)

özel soğurma oranı

specific access code

özel erişim kodu

specific energy absorption rate

özel enerji soğurma oranı

specification tree

belirtim ağacı

spectral bandwidth

spektrum bant genişliği

spectral filter

spektrum süzgeci

spectral loss curve

spektrum kayıp eğrisi

spectral null

kullanılmayan spektrum

spectral peak

en çok kullanılan spektrum

spectral power density

spektrum güç yoğunluğu

spectral purity

spektrum arılığı (girişimsiz)

spectral reflectance

spektrum yansıması

spectral response

spektral tepki

spectral responsivity

spektruma ait tepki değeri

spectral tristimulus value

üç uyartılı spektrum değeri

spectral whiteness

girişimsiz spektrum

spectrum

spektrum, tayf

spectrum allocation

spektrum tahsisi

spectrum analyzer

spektrum analizörü

spectrum efficiency

spektrum etkinliği

spectrum engineering working group of CEPT (SE WG)

CEPT spektrum mühendisliği çalışma grubu

spectrum etiquette

spektrum kullanım adabı

spectrum level

spektrum seviyesi

spectrum management

spektrum yönetimi

spectrum management challenges

spektrum yönetimi zorlukları

spectrum mask

spektrum maskesi

spectrum monitoring

spektrum izleme

spectrum noise suppression

spektrum gürültü bastırması

spectrum pooling

spektrum havuzu

spectrum pricing

spektrum fiyatlandırma

spectrum refarming

spektrumun yeniden düzenlenmesi

spectrum reuse

spektrumun tekrar kullanımı

spectrum rolloff

spektrum kullanımı

spectrum services executive

spektrum hizmetleri idarecisi

spectrum sharing

spektrum paylaşımı

spectrum trading

spektrum ticareti

spectrum window

spektrum penceresi

speech application programming interface

konuşma uygulamaları  programlama arayüzü

speech bandwidth compression

ses bant genişliğini sıkıştırma

speech digit signaling

ses haneli işaretleşme

speech plus

konuşma eklentili

speech scrambler

ses bozucusu

speech sidetone

konuşma yan ton işareti

speed dial phone number

hızlı arama telefon numarası

speed dialing

hızlı arama

speed fluctuation

hızdaki dalgalanma

speed number

hız numarası

spike